Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Bebida test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Bebida category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

vodka =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

fútèjiā
伏特加

báilándì
白兰地
coctel =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

shuǐ

báilándì
白兰地

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
sidra =

píjiǔ
啤酒

jiǔ

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

píngguǒjiǔ
苹果酒
te =

píngguǒjiǔ
苹果酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

chá

xuělìjiǔ
雪梨酒
vermut =

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

yǐnliào
饮料

jiǔjīng
酒精
conac =

báilándì
白兰地

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

shuǐ

píjiǔ
啤酒
jerez =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

qìshuǐ
汽水

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
vino =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

nǎi
cafe =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

kāfēidòu
咖啡豆

jiǔ
refresco =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

qìshuǐ
汽水

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
leche =

nǎi

jiǔ

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
chocolate =

kāfēidòu
咖啡豆

jīwěijiǔ
鸡尾酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

píngguǒjiǔ
苹果酒
oporto =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

báilándì
白兰地
agua =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

shuǐ

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
whisky =

jiǔjīng
酒精

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
batido =

nǎixī
奶昔

kāfēidòu
咖啡豆

jiǔjīng
酒精

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
cerveza negra =

nǎixī
奶昔

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

yǐnliào
饮料

fútèjiā
伏特加
cerveza =

jiǔ

kāfēidòu
咖啡豆

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

píjiǔ
啤酒
champan =

fútèjiā
伏特加

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

yǐnliào
饮料

jiǔ
bebida =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

yǐnliào
饮料

qìshuǐ
汽水

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles