Español-Chino Diccionario Bebida test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Bebida test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Bebida category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cerveza negra =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

xuělìjiǔ
雪梨酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

shuǐ
bebida alcoholico =

jiǔ

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

báilándì
白兰地

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
vermut =

kāfēidòu
咖啡豆

xuělìjiǔ
雪梨酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
vino =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

kāfēidòu
咖啡豆

báilándì
白兰地

nǎi
agua =

jiǔjīng
酒精

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

píjiǔ
啤酒

shuǐ
refresco =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

qìshuǐ
汽水

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
sidra =

kāfēidòu
咖啡豆

chá

píngguǒjiǔ
苹果酒

yǐnliào
饮料
alcohol =

jiǔjīng
酒精

qìshuǐ
汽水

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
cafe =

qìshuǐ
汽水

chá

kāfēidòu
咖啡豆

píngguǒjiǔ
苹果酒
chocolate =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

jiǔjīng
酒精

jiǔjīng
酒精

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
vodka =

kāfēidòu
咖啡豆

kāfēidòu
咖啡豆

fútèjiā
伏特加

qìshuǐ
汽水
whisky =

píngguǒjiǔ
苹果酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
champan =

chá

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
cerveza rubia =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

yǐnliào
饮料

chá

píngguǒjiǔ
苹果酒
batido =

nǎixī
奶昔

báilándì
白兰地

xuělìjiǔ
雪梨酒

shuǐ
bebida =

yǐnliào
饮料

jiǔjīng
酒精

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
cerveza =

kāfēidòu
咖啡豆

jiǔjīng
酒精

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

píjiǔ
啤酒
leche =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

chá

jīwěijiǔ
鸡尾酒

nǎi
te =

kāfēidòu
咖啡豆

chá

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒
jerez =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

fútèjiā
伏特加

chá
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles