Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Bebida test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Bebida category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

vino =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

yǐnliào
饮料

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

jiǔjīng
酒精
jerez =

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
batido =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

nǎixī
奶昔

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

jiǔ
vodka =

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

chá

fútèjiā
伏特加
alcohol =

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

jiǔ

fútèjiā
伏特加

jiǔjīng
酒精
oporto =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

fútèjiā
伏特加
conac =

xuělìjiǔ
雪梨酒

báilándì
白兰地

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

xuělìjiǔ
雪梨酒
cafe =

kāfēidòu
咖啡豆

píjiǔ
啤酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

jiǔjīng
酒精
vermut =

shuǐ

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
agua =

píngguǒjiǔ
苹果酒

nǎi

shuǐ

nǎi
chocolate =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

píngguǒjiǔ
苹果酒

jiǔ

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
te =

xuělìjiǔ
雪梨酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

chá
ginebra =

jiǔjīng
酒精

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

qìshuǐ
汽水

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
cerveza rubia =

nǎi

kāfēidòu
咖啡豆

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

jiǔjīng
酒精
champan =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

qìshuǐ
汽水

yǐnliào
饮料

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
cerveza =

kāfēidòu
咖啡豆

xuělìjiǔ
雪梨酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

píjiǔ
啤酒
leche =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

nǎi

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
refresco =

chá

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

qìshuǐ
汽水

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
whisky =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
cerveza negra =

jiǔjīng
酒精

chá

nǎi

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles