Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Bebida test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Bebida category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

refresco =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

jiǔ

qìshuǐ
汽水
leche =

shuǐ

xuělìjiǔ
雪梨酒

nǎi

yǐnliào
饮料
cafe =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

kāfēidòu
咖啡豆

píjiǔ
啤酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
whisky =

kāfēidòu
咖啡豆

fútèjiā
伏特加

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
te =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

nǎixī
奶昔

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

chá
vino =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

qìshuǐ
汽水

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

báilándì
白兰地
chocolate =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

báilándì
白兰地

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
batido =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

nǎixī
奶昔

qìshuǐ
汽水
coctel =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

qìshuǐ
汽水

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
jerez =

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

qìshuǐ
汽水

nǎixī
奶昔
cerveza rubia =

nǎixī
奶昔

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
agua =

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

shuǐ
cerveza =

kāfēidòu
咖啡豆

píjiǔ
啤酒

jiǔ

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
conac =

fútèjiā
伏特加

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

báilándì
白兰地

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
vodka =

qìshuǐ
汽水

shuǐ

fútèjiā
伏特加

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
bebida alcoholico =

jiǔ

báilándì
白兰地

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

yǐnliào
饮料
bebida =

yǐnliào
饮料

qìshuǐ
汽水

nǎi

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
vermut =

píjiǔ
啤酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
sidra =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

yǐnliào
饮料

píngguǒjiǔ
苹果酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
ginebra =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

kāfēidòu
咖啡豆

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles