Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Las Indicaciones test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Las Indicaciones category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

enfrente =

duìmiàn
对面

xīběi
西北

yuǎn

dōngběi
东北
este =

dōng

xīběi
西北

dōngběi
东北

fùjìn
附近
aquí =

xīnán
西南

dōng

wǎng nàlǐ
往哪里

zhèlǐ
这里
sur este =

zhèngmiàn
正面

duìmiàn
对面

dōngnán
东南

duìmiàn
对面
ahi =

hòumiàn
后面

xiàmiàn
下面

fùjìn
附近

wǎng nàlǐ
往哪里
sur =

hòumiàn
后面

zuǒbiān
左边

shuōmíng
说明

nán
cerca =

nán

shuōmíng
说明

jìn

duìmiàn
对面
al lado =

xiàng xià de
向下的

fùjìn
附近

wǎng nàlǐ
往哪里

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
dereche =

duìmiàn
对面

xiàng xià de
向下的

gōngzhèng
公正

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
encima de =

wàimiàn
外面

shàngmiàn
上面

xīběi
西北

hòumiàn
后面
alrededor de =

fùjìn
附近

zhèlǐ
这里

dōngnán
东南

zuǒbiān
左边
debajo de =

shàngmiàn
上面

xiàmiàn
下面

jìn

lǐmiàn
里面
oeste =

nán

hòumiàn
后面

yuǎn


西
área =

miànjì
面积

lǐmiàn
里面

fāngxiàng
方向

yuǎn
inmediaciones =


西

línjìn
邻近

shàngmiàn
上面

dōng
norte oeste =

xiàngshàngde
向上的

zhèngmiàn
正面

wǎng nàlǐ
往哪里

xīběi
西北
indicaciones =

shuōmíng
说明

duìmiàn
对面

duìmiàn
对面

dōngběi
东北
lejos =

yuǎn

línjìn
邻近

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

zài nà biān
在那边
sur oeste =

shàngmiàn
上面

xīnán
西南

xiàngshàngde
向上的


西
alli =

zài nà biān
在那边

lǐmiàn
里面

nán

xīběi
西北
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles