Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Las Indicaciones test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Las Indicaciones category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ahi =

zhèlǐ
这里

gōngzhèng
公正

gōngzhèng
公正

wǎng nàlǐ
往哪里
fuera =

hòumiàn
后面

wàimiàn
外面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xiàng xià de
向下的
este =

wàimiàn
外面

xīběi
西北

wàimiàn
外面

dōng
dentro =

lǐmiàn
里面


西

dōng

fùjìn
附近
delante =

běi

wǎng nàlǐ
往哪里

dōngběi
东北

zhèngmiàn
正面
debajo de =

běi

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

jìn

xiàmiàn
下面
sur este =

dōngnán
东南

zhèngmiàn
正面

xīběi
西北

shàngmiàn
上面
lejos =

jìn

zuǒbiān
左边

duìmiàn
对面

yuǎn
hacio abajo =

zài nà biān
在那边

fùjìn
附近

xiàng xià de
向下的

zuǒbiān
左边
área =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

dōngnán
东南

zuǒbiān
左边

miànjì
面积
detrás =

yuǎn

zài nà biān
在那边

hòumiàn
后面

lǐmiàn
里面
dereche =

xiàng xià de
向下的

zuǒbiān
左边

gōngzhèng
公正

nán
hacia arriba =

xiàngshàngde
向上的

hòumiàn
后面

dōngběi
东北

dōngnán
东南
dirección =

dōngběi
东北

fāngxiàng
方向

zhèlǐ
这里

zhèlǐ
这里
alli =

zài nà biān
在那边

dōngběi
东北

wǎng nàlǐ
往哪里

shàngmiàn
上面
alrededor de =

zhèngmiàn
正面

xīběi
西北

fùjìn
附近

línjìn
邻近
ezquierda =

fāngxiàng
方向

xiàngshàngde
向上的

yuǎn

zuǒbiān
左边
encima de =

xīběi
西北

shàngmiàn
上面

zài nà biān
在那边


西
indicaciones =

xiàmiàn
下面

miànjì
面积

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

shuōmíng
说明
oeste =

miànjì
面积


西

nán

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles