Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Las Indicaciones test

Currently 35 users online.

You will now be tested on the Las Indicaciones category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

inmediaciones =

línjìn
邻近

xiàngshàngde
向上的

dōngběi
东北

fùjìn
附近
norte este =

jìn

dōngběi
东北

fùjìn
附近

xiàmiàn
下面
delante =

gōngzhèng
公正

xiàngshàngde
向上的

xiàngshàngde
向上的

zhèngmiàn
正面
alrededor de =

gōngzhèng
公正

fùjìn
附近

xiàng xià de
向下的

gōngzhèng
公正
lejos =

zhèlǐ
这里

yuǎn

wàimiàn
外面

lǐmiàn
里面
aquí =

nán

lǐmiàn
里面

zhèlǐ
这里

dōngnán
东南
sur oeste =

zhèlǐ
这里

zài nà biān
在那边

xīnán
西南

lǐmiàn
里面
hacio abajo =

xiàng xià de
向下的

xīběi
西北

xiàmiàn
下面

wǎng nàlǐ
往哪里
indicaciones =

shuōmíng
说明

wàimiàn
外面

línjìn
邻近

miànjì
面积
encima de =

fùjìn
附近

shàngmiàn
上面

běi

xīnán
西南
ezquierda =

zuǒbiān
左边

duìmiàn
对面

běi

zhèngmiàn
正面
dirección =

xiàmiàn
下面

dōng

fāngxiàng
方向

nán
fuera =

yuǎn

dōng

wàimiàn
外面

xiàngshàngde
向上的
detrás =

lǐmiàn
里面

wǎng nàlǐ
往哪里

jìn

hòumiàn
后面
este =

zài nà biān
在那边

dōng

nán

xiàngshàngde
向上的
dentro =

lǐmiàn
里面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xiàmiàn
下面

xīběi
西北
norte oeste =

dōngběi
东北

duìmiàn
对面

xiàngshàngde
向上的

xīběi
西北
al lado de =

zuǒbiān
左边

miànjì
面积

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

duìmiàn
对面
alli =

zài nà biān
在那边

dōngběi
东北

xīnán
西南

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
al lado =

yuǎn

miànjì
面积

wàimiàn
外面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles