Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Dia, Mes, Año test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Dia, Mes, Año category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

jueves =

shí`èryuè
十二月

shíyīyuè
十一月

xīngqīsì
星期四

liùyuè
六月
junio =

liùyuè
六月

xīngqī
星期

bāyuè
八月

èryuè
二月
Mes =

dōngjì
冬季

yuè

shíyīyuè
十一月

xīngqīsì
星期四
sabado =

wǔyuè
五月

xīngqīsān
星期三

xīngqīliù
星期六

xīngqī`èr
星期二
Estacion =

qīyuè
七月

sānyuè
三月

shíyuè
十月

jìjié
季节
viernes =

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīsān
星期三

xīngqīliù
星期六

bāyuè
八月
marzo =

sānyuè
三月

chūnjì
春季

xīngqī
星期

dōngjì
冬季
martes =

shíyīyuè
十一月

jiǔyuè
九月

xīngqī`èr
星期二

nián
septiembre =

yuè

dōngjì
冬季

shí`èryuè
十二月

jiǔyuè
九月
enero =

chūnjì
春季

yīyuè
一月

shíyuè
十月

xīngqīyī
星期一
Primavera =

chūnjì
春季

sānyuè
三月

shíyuè
十月

xīngqī`èr
星期二
febrero =

nián

xiàjì
夏季

èryuè
二月

shí`èryuè
十二月
octubre =

xīngqīsān
星期三

shíyuè
十月

dōngjì
冬季

shí`èryuè
十二月
diciembre =

xīngqīsì
星期四

dōngjì
冬季

shí`èryuè
十二月

sānyuè
三月
Semana =

xīngqīliù
星期六

xīngqī
星期

shíyīyuè
十一月

shíyuè
十月
domingo =

qiūjì
秋季

xīngqīrì
星期日

jìjié
季节

liùyuè
六月
Verano =

bāyuè
八月

sānyuè
三月

xīngqīsì
星期四

xiàjì
夏季
noviembre =

xīngqīwǔ
星期五

shíyīyuè
十一月

xiàjì
夏季

xīngqī`èr
星期二
miercoles =

xīngqīsān
星期三

wǔyuè
五月

yuè

xīngqīwǔ
星期五
Otono =

qiūjì
秋季

xīngqī
星期

èryuè
二月

sānyuè
三月
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles