Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Dia, Mes, Año test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Dia, Mes, Año category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Primavera =

sìyuè
四月

xīngqīliù
星期六

sìyuè
四月

chūnjì
春季
lunes =

xīngqīrì
星期日

shí`èryuè
十二月

sānyuè
三月

xīngqīyī
星期一
julio =

èryuè
二月

wǔyuè
五月

xīngqī
星期

qīyuè
七月
martes =

xīngqīsì
星期四

qīyuè
七月

xīngqī`èr
星期二

wǔyuè
五月
Semana =

jìjié
季节

xīngqī
星期

shí`èryuè
十二月

yuè
Dia =

tiān

yīyuè
一月

liùyuè
六月

yuè
Invierno =

xiàjì
夏季

dōngjì
冬季

liùyuè
六月

wǔyuè
五月
junio =

sìyuè
四月

liùyuè
六月

xīngqīsì
星期四

qīyuè
七月
Año =

xīngqīyī
星期一

jìjié
季节

sìyuè
四月

nián
Estacion =

xiàjì
夏季

tiān

jìjié
季节

dōngjì
冬季
viernes =

wǔyuè
五月

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīliù
星期六

shíyuè
十月
diciembre =

shí`èryuè
十二月

xīngqīsì
星期四

xīngqīsān
星期三

liùyuè
六月
domingo =

xīngqīrì
星期日

xīngqīliù
星期六

sìyuè
四月

xīngqīsì
星期四
febrero =

nián

sìyuè
四月

shí`èryuè
十二月

èryuè
二月
sabado =

xīngqīliù
星期六

sānyuè
三月

shíyīyuè
十一月

xīngqīsān
星期三
jueves =

yuè

xīngqīsān
星期三

xīngqīsì
星期四

qiūjì
秋季
marzo =

shí`èryuè
十二月

qiūjì
秋季

xīngqīsì
星期四

sānyuè
三月
octubre =

shíyuè
十月

xiàjì
夏季

xīngqīyī
星期一

èryuè
二月
Mes =

qīyuè
七月

yuè

xīngqīsì
星期四

xīngqīyī
星期一
noviembre =

xīngqīliù
星期六

chūnjì
春季

shíyīyuè
十一月

shíyuè
十月
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles