Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Dia, Mes, Año test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Dia, Mes, Año category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Estacion =

xīngqīsì
星期四

nián

jìjié
季节

yīyuè
一月
sabado =

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīliù
星期六

xīngqīsì
星期四

xīngqīsì
星期四
septiembre =

shí`èryuè
十二月

jiǔyuè
九月

sìyuè
四月

jìjié
季节
Invierno =

dōngjì
冬季

xīngqī
星期

qīyuè
七月

xīngqī
星期
martes =

yuè

xīngqīwǔ
星期五

xīngqī`èr
星期二

wǔyuè
五月
Dia =

wǔyuè
五月

tiān

yīyuè
一月

shí`èryuè
十二月
enero =

tiān

sìyuè
四月

yīyuè
一月

shí`èryuè
十二月
noviembre =

xīngqīsì
星期四

bāyuè
八月

xīngqīyī
星期一

shíyīyuè
十一月
viernes =

bāyuè
八月

èryuè
二月

xīngqīyī
星期一

xīngqīwǔ
星期五
Año =

xīngqīliù
星期六

nián

èryuè
二月

xiàjì
夏季
abril =

shíyuè
十月

xiàjì
夏季

nián

sìyuè
四月
Primavera =

jìjié
季节

shíyīyuè
十一月

nián

chūnjì
春季
domingo =

xīngqīrì
星期日

xīngqī`èr
星期二

sìyuè
四月

tiān
Semana =

xīngqī
星期

yīyuè
一月

sānyuè
三月

xīngqīliù
星期六
agosto =

xīngqī`èr
星期二

bāyuè
八月

shí`èryuè
十二月

nián
diciembre =

xīngqīliù
星期六

shí`èryuè
十二月

èryuè
二月

xīngqīwǔ
星期五
Mes =

sānyuè
三月

yuè

shí`èryuè
十二月

jiǔyuè
九月
miercoles =

yuè

shí`èryuè
十二月

xīngqīsān
星期三

xīngqīyī
星期一
jueves =

wǔyuè
五月

xīngqīsì
星期四

xīngqī`èr
星期二

xīngqīwǔ
星期五
mayo =

wǔyuè
五月

yīyuè
一月

xīngqī
星期

nián
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles