Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Animal test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Animal category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

colmillo =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

jiānyá
尖牙

lín

yù`érdài
育儿袋
colmillo =

liáoyá
獠牙

qízhuàngzhī
鳍状肢

yǔmáo
羽毛

kǒnglóng
恐龙
hocico, morro =

niǎozuǐ
鸟嘴

niǎohuì
鸟喙

kǒubízi
口鼻子

yǔmáo
羽毛
piel =niǎo, qín
鸟, 禽

jiānyá
尖牙

shòupí
兽皮
pelo =

ruǎnmáo
软毛

zhuǎzi
爪子

lín

shòupí
兽皮
reptil =

lín

páxíng dòngwù
爬行动物

yù`érdài
育儿袋

niǎohuì
鸟喙
garra =

liáoyá
獠牙

zhuǎ

zhuǎzi
爪子

niǎo, qín
鸟, 禽
nariz =

niǎo, qín
鸟, 禽

bízi
鼻子

niǎo, qín
鸟, 禽

niǎo, qín
鸟, 禽
pluma =

zhǎo

zhǎo

dòngwù
动物

yǔmáo
羽毛
pata =

páxíng dòngwù
爬行动物

zhuǎzi
爪子

kǒnglóng
恐龙

wěiba
尾巴
animal =

zhuǎ

yù`érdài
育儿袋

niǎozuǐ
鸟嘴

dòngwù
动物
bolsa =

dòngwù
动物

yù`érdài
育儿袋

lín


hocico =

kǒubízi
口鼻子

dòngwù
动物zhuǎ
pájaro, ave =

niǎo, qín
鸟, 禽

bízi
鼻子

kǒubízi
口鼻子

lín
piel, cuero =

jiǎ

yù`érdài
育儿袋

shòupí
兽皮

jiǎ
caparazón =

jiǎ

niǎozuǐ
鸟嘴

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

ruǎnmáo
软毛
cola =

wěiba
尾巴

kǒubízi
口鼻子

niǎo, qín
鸟, 禽

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
aleta =qízhuàngzhī
鳍状肢

zhuǎ

niǎohuì
鸟喙
escama =

zhuǎzi
爪子

yù`érdài
育儿袋

niǎozuǐ
鸟嘴

lín
pico =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

páxíng dòngwù
爬行动物

niǎohuì
鸟喙

zhǎo
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles