Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Animal test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Animal category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

reptil =bízi
鼻子

ruǎnmáo
软毛

páxíng dòngwù
爬行动物
garra =

zhǎo

yǔmáo
羽毛

lín

liáoyá
獠牙
garra =

zhuǎniǎozuǐ
鸟嘴

kǒnglóng
恐龙
bolsa =

jiānyá
尖牙

kǒubízi
口鼻子

yù`érdài
育儿袋


pico =

wěiba
尾巴

lín

zhuǎzi
爪子

niǎohuì
鸟喙
dinosaurio =yǔmáo
羽毛kǒnglóng
恐龙
mamífero =

niǎo, qín
鸟, 禽

kǒnglóng
恐龙

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

dòngwù
动物
pluma =

yù`érdài
育儿袋

wěiba
尾巴

jiānyá
尖牙

yǔmáo
羽毛
piel, cuero =

shòupí
兽皮zhuǎzi
爪子

dòngwù
动物
aleta =

niǎozuǐ
鸟嘴

qízhuàngzhī
鳍状肢

shòupí
兽皮

páxíng dòngwù
爬行动物
caparazón =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

jiǎ

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物


aleta =liáoyá
獠牙

yù`érdài
育儿袋

jiǎ
piel =

jiǎkǒnglóng
恐龙

dòngwù
动物
pez =

bízi
鼻子

qízhuàngzhī
鳍状肢
animal =

dòngwù
动物

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

qízhuàngzhī
鳍状肢

kǒubízi
口鼻子
hocico =

páxíng dòngwù
爬行动物

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

kǒubízi
口鼻子

lín
nariz =

qízhuàngzhī
鳍状肢

niǎohuì
鸟喙

bízi
鼻子

qízhuàngzhī
鳍状肢
pata =

yù`érdài
育儿袋

yù`érdài
育儿袋

páxíng dòngwù
爬行动物

zhuǎzi
爪子
colmillo =

jiānyá
尖牙

kǒubízi
口鼻子

lín

wěiba
尾巴
hocico, morro =

kǒubízi
口鼻子

línlín
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles