Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Animal test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Animal category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pez =

kǒubízi
口鼻子

jiǎkǒubízi
口鼻子
dinosaurio =kǒnglóng
恐龙

yù`érdài
育儿袋

liáoyá
獠牙
piel =

yù`érdài
育儿袋

kǒubízi
口鼻子
garra =zhǎo

niǎozuǐ
鸟嘴

dòngwù
动物
piel, cuero =

qízhuàngzhī
鳍状肢

shòupí
兽皮

qízhuàngzhī
鳍状肢

ruǎnmáo
软毛
pelo =

ruǎnmáo
软毛

kǒubízi
口鼻子

kǒnglóng
恐龙

niǎozuǐ
鸟嘴
pluma =

niǎozuǐ
鸟嘴

kǒubízi
口鼻子

páxíng dòngwù
爬行动物

yǔmáo
羽毛
aleta =bízi
鼻子

kǒubízi
口鼻子

kǒnglóng
恐龙
reptil =

jiǎ

páxíng dòngwù
爬行动物

jiǎ


bolsa =

wěiba
尾巴yù`érdài
育儿袋


colmillo =

liáoyá
獠牙

niǎohuì
鸟喙

dòngwù
动物

zhuǎ
hocico =

kǒubízi
口鼻子

zhuǎ

páxíng dòngwù
爬行动物

zhǎo
escama =

lín

wěiba
尾巴

ruǎnmáo
软毛


caparazón =

kǒubízi
口鼻子

shòupí
兽皮

jiǎ

shòupí
兽皮
pata =

jiǎ

zhuǎzi
爪子

bízi
鼻子

niǎohuì
鸟喙
nariz =

bízi
鼻子

ruǎnmáo
软毛

niǎohuì
鸟喙

kǒubízi
口鼻子
pico =

zhuǎzi
爪子

jiānyá
尖牙

shòupí
兽皮

niǎohuì
鸟喙
aleta =

qízhuàngzhī
鳍状肢

jiānyá
尖牙

dòngwù
动物

liáoyá
獠牙
animal =

zhuǎ

yǔmáo
羽毛

páxíng dòngwù
爬行动物

dòngwù
动物
colmillo =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

jiānyá
尖牙

kǒubízi
口鼻子

kǒubízi
口鼻子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles