Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Muziek test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Muziek category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

blaasinstrument =

dàhào
大号

guǎn yuèqì
管乐器

lǎba
喇叭

gēshǒu
歌手
hoorn =

dīyīnjítā
低音吉他

hào

yīnyuèjiā
音乐家

pǔ hào
谱号
honderd achtentwintigste noot =

yī bǎi èr shí bā fēn yīn fú
一百二十八分音符

dīyīnguǎn
低音管

nán dī yīn
男低音

gēshǒu
歌手
klassiek =

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐

shuānghuángguǎn
双簧管

yīngguó hào
英国号

dīyīnjítā
低音吉他
hoorn =

gēshǒu
歌手

juéshìyuè
爵士乐

fǎguó hào
法国号

gāngqín
钢琴
twee en dertigste noot =

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符

liúxíng yīnyuè
流行音乐

bùlǔsī yīnyuè
布鲁斯音乐

xiāng cūn hé xī bù yīn yuè
乡村和西部音乐
countrymuziek =

pǔ hào
谱号

xiāng cūn hé xī bù yīn yuè
乡村和西部音乐

dàhào
大号

duǎnhào
短号
piano =

sākèsīguǎn
萨克斯管

gāngqín
钢琴

pǔ hào
谱号

jiànpán
键盘
hobo =

gāo yīn pǔ hào
高音谱号

shuānghuángguǎn
双簧管

dīyīnguǎn
低音管

pǔ hào
谱号
viool =

xiǎo tíqín
小提琴

chángdí
长笛

chánghào
长号

èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú
二全音符, 短弱音符
Zingend =

nǚ dī yīn gē shǒu
女低音歌手

jiànpán
键盘

chàng gē
唱歌

bā fēn yīn fú
八分音符
muzikant, de musicus, de toonkunstenaar =

fǎguó hào
法国号

èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú
二全音符, 短弱音符

yīnyuèjiā
音乐家

bùlǔsī yīnyuè
布鲁斯音乐
Muziek =

yīnyuè
音乐

fǎguó hào
法国号

dīyīnguǎn
低音管

guǎn yuèqì
管乐器
halve noot =

dīyīnguǎn
低音管èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú
二全音符, 短弱音符

èr fēn yīn fú
二分音符
drum =

yuè pǔ
乐谱gēshǒu
歌手

kǒuqín
口琴
muzikant, de musicus, de toonkunstenaar =

yīnyuèjiā
音乐家

dīyīnguǎn
低音管

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符

gāo yīn pǔ hào
高音谱号
rock =

yáogǔnyuè
摇滚乐

xiū zhǐ fú
休止符

sākèsīguǎn
萨克斯管

sì fēn yīn fú
四分音符
band =

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐

pǔ hào
谱号

yīngguó hào
英国号

yuèduì
乐队
tamboerijn =

línggǔ
铃鼓

cì nǚ gāo yīn
次女高音

chàng gē
唱歌

yīnyuèjiā
音乐家
zanger =

gēshǒu
歌手

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

yáogǔnyuè
摇滚乐


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles