Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Muziek test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Muziek category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

achtste noot =

bā fēn yīn fú
八分音符

nǚ gāo yīn gē shǒu
女高音歌手

hào

nán gāo yīn gē chàng jiā
男高音歌唱家
soul =

sākèsīguǎn
萨克斯管

bā fēn yīn fú
八分音符

língyuè
灵乐

mùqín
木琴
kwartnoot =

dī yīn pǔ hào
低音谱号

dānhuángguǎn
单簧管

sì fēn yīn fú
四分音符

shí liù fēn yīn fú
十六分音符
band =

dīyīnjítā
低音吉他

yuèduì
乐队

língyuè
灵乐

èr fēn yīn fú
二分音符
honderd achtentwintigste noot =

jiànpán
键盘

yuè pǔ
乐谱

jiànpán
键盘

yī bǎi èr shí bā fēn yīn fú
一百二十八分音符
rock `n roll =

xiū zhǐ fú
休止符

cì nǚ gāo yīn
次女高音

dānhuángguǎn
单簧管

yáogǔnyuè
摇滚乐
hele noot =

língyuè
灵乐

nán gāo yīn gē chàng jiā
男高音歌唱家

quán yīn fú
全音符

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符
noot =

shùqín
竖琴

yīnyuè
音乐

xiǎo tíqín
小提琴

yīn fú
音符
blues =

sì fēn yīn fú
四分音符

xiū zhǐ fú
休止符

bùlǔsī yīnyuè
布鲁斯音乐

cì zhōng yīn pǔ hào
次中音谱号
dubbele hele noot =

èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú
二全音符, 短弱音符

língyuè
灵乐

nǚ dī yīn gē shǒu
女低音歌手

nán zhōng yīn gē shǒu
男中音歌手
keyboard =

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

jiànpán
键盘

yáogǔnyuè
摇滚乐

shuānghuángguǎn
双簧管
engelse hoorn =

yīngguó hào
英国号

nán dī yīn
男低音

guǎn yuèqì
管乐器

hào
drum =

zhídí
直笛shuānghuángguǎn
双簧管

nán zhōng yīn gē shǒu
男中音歌手
zanger =

gēshǒu
歌手

jiànpán
键盘

pǔ hào
谱号

yīnyuèjiā
音乐家
bassleutel =

pǔ hào
谱号

shuānghuángguǎn
双簧管

dīyīnguǎn
低音管

dī yīn pǔ hào
低音谱号
blokfuit =

fǎguó hào
法国号

zhídí
直笛

yáogǔnyuè
摇滚乐

yīngguó hào
英国号
gitaar =

jítā
吉他

yīnyuè
音乐zhōng yīn pǔ hào
中音谱号
group =

shuānghuángguǎn
双簧管

zǔfen
组分

shùqín
竖琴

línggǔ
铃鼓
mezzosopraan =

shuānghuángguǎn
双簧管

nǚ gāo yīn gē shǒu
女高音歌手

èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú
二全音符, 短弱音符

cì nǚ gāo yīn
次女高音
hoorn =

yuèduì
乐队

nán zhōng yīn gē shǒu
男中音歌手

fǎguó hào
法国号

gēshǒu
歌手
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles