Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Muziek test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Muziek category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

alt =

nǚ dī yīn gē shǒu
女低音歌手

juéshìyuè
爵士乐

chánghào
长号

dānhuángguǎn
单簧管
twee en dertigste noot =

liúxíng yīnyuè
流行音乐

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符

shuānghuángguǎn
双簧管

yuè pǔ
乐谱
bassleutel =

zhídí
直笛

xiǎo tíqín
小提琴

dī yīn pǔ hào
低音谱号

nǚ dī yīn gē shǒu
女低音歌手
rock =

dīyīnjítā
低音吉他

nán gāo yīn gē chàng jiā
男高音歌唱家

gēshǒu
歌手

yáogǔnyuè
摇滚乐
engelse hoorn =

yīngguó hào
英国号

pǔ hào
谱号

yuè pǔ
乐谱

gēshǒu
歌手
zanger =

gēshǒu
歌手

nǚ gāo yīn gē shǒu
女高音歌手

dàhào
大号

yīn fú
音符
trompet, de scheepsroeper =

dī yīn pǔ hào
低音谱号

fǎguó hào
法国号

zhídí
直笛

lǎba
喇叭
noot =

yuèqì
乐器

nán gāo yīn gē chàng jiā
男高音歌唱家

gēshǒu
歌手

yīn fú
音符
fagot =

nǚ dī yīn gē shǒu
女低音歌手

pǔ hào
谱号

dīyīnguǎn
低音管

cì nǚ gāo yīn
次女高音
blaasinstrument =

cì zhōng yīn pǔ hào
次中音谱号

guǎn yuèqì
管乐器

dīyīnguǎn
低音管

chángdí
长笛
harp =

shùqín
竖琴

yīngguó hào
英国号

quán yīn fú
全音符

sì fēn yīn fú
四分音符
Instrument =

yuèqì
乐器

lǎba
喇叭dīyīnjítā
低音吉他
Muziek =

yīnyuè
音乐

cì nǚ gāo yīn
次女高音

kǒuqín
口琴

èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú
二全音符, 短弱音符
viool =

duǎnhào
短号

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符

xiǎo tíqín
小提琴

dàhào
大号
tuba =

yīngguó hào
英国号

dàhào
大号

sì fēn yīn fú
四分音符

fǎguó hào
法国号
soul =

nán zhōng yīn gē shǒu
男中音歌手

hào

gāngqín
钢琴

língyuè
灵乐
jazz =

guǎn yuèqì
管乐器

juéshìyuè
爵士乐

gēshǒu
歌手

línggǔ
铃鼓
group =

dīyīnguǎn
低音管

guǎn yuèqì
管乐器

chánghào
长号

zǔfen
组分
vioolsleutel =

èr fēn yīn fú
二分音符

gāo yīn pǔ hào
高音谱号

yīnyuèjiā
音乐家

pǔ hào
谱号
klassiek =

quán yīn fú
全音符

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐

dàhào
大号

chánghào
长号
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles