Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

和中国辞書 台所 test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the 台所 category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

コップ =

chádié
茶碟

kuàizi
筷子

bōlibēi
玻璃被

zhuōdiàn
桌垫
お盆 =

xǐwǎnjī
洗碗机

hùnhézhě
混合着

tuōpán
托盘

guìchú
柜橱
塩入れ =

guìchú
柜橱

xiǎo yánpíng
小盐瓶

xǐyījī
洗衣机

guìchú
柜橱
カップ =

bēizi
杯子

chángbǐngsháozi
长柄勺子

wǎn

tuōpán
托盘
テーブル =

wǎn

kuàizi
筷子

wēibōlú
微波炉

zhuōzi
桌子
箸 =

cānchā
餐叉cādiébù
擦碟布

kuàizi
筷子
ナイフ =

dāo

kǎojià
烤架

chángbǐngsháozi
长柄勺子

wǎn
流し =

wǎn

guìchú
柜橱

xǐdícáo
洗涤槽

chúfáng
厨房
テーブルマット =

lājīxiāng
垃圾箱

cādiébù
擦碟布

zhuōdiàn
桌垫

chádié
茶碟
ごみ入れ =

wǎn

lājīxiāng
垃圾箱

chí

xǐyījī
洗衣机
冷蔵庫 =

bīngxiāng
冰箱

zhuōzi
桌子

lājīxiāng
垃圾箱

kǎo miànbāo qì
烤面包器
皿洗いのふきん =

chúfáng
厨房

zhuōdiàn
桌垫

cādiébù
擦碟布

zhuōzi
桌子
食器棚 =

xǐdícáo
洗涤槽

chúfáng
厨房

guìchú
柜橱

cādiébù
擦碟布
なべ敷 =

chúfáng
厨房

zhuōdiàn
桌垫

pándiàn
盘垫

bēizi
杯子
フリーザー =

chí

bīngguì
冰柜

yǐzi
椅子

zhuōbù
桌布
電子レンヅ =

bīngxiāng
冰箱

wēibōlú
微波炉

kǎojià
烤架

cānchā
餐叉
さじ =

chí

wǎn

cānchā
餐叉

xǐdícáo
洗涤槽
引き出し =

kǎoxiāng
烤箱

hùnhézhě
混合着

xiǎo yánpíng
小盐瓶

chōutì
抽屉
洗濯機 =

zhuōbù
桌布

kǎo miànbāo qì
烤面包器

lājīxiāng
垃圾箱

xǐyījī
洗衣机
玉じゃくし =

chángbǐngsháozi
长柄勺子

kuàizi
筷子

chú guì
橱柜

chádié
茶碟
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles