Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Μέτρα και Σταθμά test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Μέτρα και Σταθμά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

λίβρα =

shèshìdù
摄氏度

bàng

shèshìdù
摄氏度

fèiténg
沸腾
παγωμένος =

bīnglěng
冰冷

jùlí
距离

bàng

bīngdiǎn
冰点
χιλιοστόγραμμο =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

jùlí
距离

háokè
毫克

fèidiǎn
沸点
υάρδα =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

háomǐ
毫米
σημείο βρασμού =

fèidiǎn
沸点

bīnglěng
冰冷

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

àngsī
盎司
λίτρο =

yīnglǐ
英里

lìfāngmǐ
立方米

háokè
毫克

shēng
εκατοστό =límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

bàng

lìfāngmǐ
立方米
μάζα =

mísa
弥撒

huáshì wēndùjì
花式温度计

bīngdiǎn
冰点

bīngdiǎn
冰点
μέτρηση =

yīnglǐ
英里

yīnglǐ
英里

liàngdù
量度

shèshìdù
摄氏度
ουγκιά =

mísa
弥撒

àngsī
盎司

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

mísa
弥撒
κυβικό μέτρο =

bīnglěng
冰冷

lìfāngmǐ
立方米

àngsī
盎司

bàng
καυτερός =

àngsī
盎司

fèiténg
沸腾

shèshìdù
摄氏度

pǐntuō
品脱
Κελσίου =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

liàngdù
量度

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

shèshìdù
摄氏度
Φαρενάιτ =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

huáshì wēndùjì
花式温度计

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分
κελσίου =

bàng

shèshìdù
摄氏度

huáshì wēndùjì
花式温度计

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
χιλιοστόμετρο =

liàngdù
量度

bīngdiǎn
冰点

háomǐ
毫米

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
μέτρο =

yīngcùn
英寸

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

shēng


πέτρα =

mísa
弥撒

yīngshí
英石

yīnglǐ
英里

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
πίντα =

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

háomǐ
毫米

huáshì wēndùjì
花式温度计

pǐntuō
品脱
απόσταση =

bīnglěng
冰冷

shèshìdù
摄氏度

jùlí
距离

shèshìdù
摄氏度
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles