Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Μέτρα και Σταθμά test

Currently 36 users online.

You will now be tested on the Μέτρα και Σταθμά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

μάζα =

yīngshí
英石mísa
弥撒

fèidiǎn
沸点
λίτρο =

lìfāngmǐ
立方米

shēng

bīnglěng
冰冷

yīngshí
英石
κυβικό μέτρο =

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

mísa
弥撒

lìfāngmǐ
立方米


Φαρενάιτ =

huáshì wēndùjì
花式温度计

àngsī
盎司

bīngdiǎn
冰点

háoshēng
毫升
λίβρα =

fèidiǎn
沸点

shèshìdù
摄氏度

àngsī
盎司

bàng
Κελσίου =

àngsī
盎司

lìfāngmǐ
立方米

shèshìdù
摄氏度

lìfāngmǐ
立方米
μίλι =

bīnglěng
冰冷

yīnglǐ
英里

huáshì wēndùjì
花式温度计

liàngdù
量度
σημείο βρασμού =

fèidiǎn
沸点

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

jùlí
距离


ίντσα =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

fèiténg
沸腾

yīngcùn
英寸

bīnglěng
冰冷
καυτερός =

bīnglěng
冰冷

fèiténg
沸腾

jiālún
加仑

àngsī
盎司
σημείο ψύξης =

liàngdù
量度

shèshìdù
摄氏度

bīngdiǎn
冰点

pǐntuō
品脱
πέτρα =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

huáshì wēndùjì
花式温度计

mísa
弥撒

yīngshí
英石
μέτρο =

fèiténg
沸腾

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

jùlí
距离

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分
χιλιόγραμμο =

jiālún
加仑

yīnglǐ
英里

shēng

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
χιλιοστόλιτρο =

yīnglǐ
英里

háomǐ
毫米

fèidiǎn
沸点

háoshēng
毫升
απόσταση =

fèiténg
沸腾

jùlí
距离

mísa
弥撒

yīngshí
英石
χιλιόμετρο =

jiālún
加仑

lìfāngmǐ
立方米

bīngdiǎn
冰点

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
χιλιοστόμετρο =lìfāngmǐ
立方米

háomǐ
毫米

shēng
κελσίου =

bàng

shèshìdù
摄氏度

mísa
弥撒


γαλόνι =

pǐntuō
品脱

mísa
弥撒

jiālún
加仑

bīnglěng
冰冷
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles