Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Σχήματα test

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Σχήματα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

θόλος =

bōlàngxíng
波浪形

luóxuánxíng
螺旋形

guān zhàng
管状

yuán dǐng xíng
圆顶状
πεντάγωνο =

wǔbiānxíng
五边形

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuánzhùtǐ
圆柱体

língxíng
菱形
καμάρα =yuánzhuītǐ
圆锥体

zhèngfāngxíng
正方形

yuánzhuītǐ
圆锥体
έλικα =

jiǎozhuītǐ
角锥体

luóxuánxíng
螺旋形

qiútǐ
球体

bābiānxíng
八边形
καμπύλη =

qǔxiàn
曲线

liùbiānxíng
六边形

yuánzhuītǐ
圆锥体

zhèngfāngxíng
正方形
πυραμιδα =

píng

guān zhàng
管状

chángfāngxíng
长方形

jiǎozhuītǐ
角锥体
οβάλ =

qiútǐ
球体

língxíng
菱形

luǎnxíng
卵形

zhèngfāngxíng
正方形
κύβος =

sānjiǎoxíng
三角形

lìfāngtǐ
立方体

wǔbiānxíng
五边形

sānjiǎoxíng
三角形
εξάγωνο =

sānjiǎoxíng
三角形

xíngzhuàng
形状

liùbiānxíng
六边形


επτάγωνο =

yuán

zhèngfāngxíng
正方形

guān zhàng
管状

qībiānxíng
七边形
επίπεδο =

píngmiàn
平面

bōlàngxíng
波浪形

chángfāngxíng
长方形

wǔbiānxíng
五边形
κύλινδρος =

xíngzhuàng
形状

píngmiàn
平面

qǔxiàn
曲线

yuánzhùtǐ
圆柱体
τριγωνο =

lìfāngtǐ
立方体

píng

sānjiǎoxíng
三角形

luǎnxíng
卵形
σωλήνας =

qiútǐ
球体

guān zhàng
管状chángfāngxíng
长方形
κύκλος =luǎnxíng
卵形

yuán

jiǎozhuītǐ
角锥体
σφαίρα =

bābiānxíng
八边形

qiútǐ
球体

qībiānxíng
七边形

yuánzhùtǐ
圆柱体
κώνος =

bābiānxíng
八边形

luǎnxíng
卵形

zhèngfāngxíng
正方形

yuánzhuītǐ
圆锥体
ρόμβος =

bābiānxíng
八边形

língxíng
菱形

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuán dǐng xíng
圆顶状
ορυογώνιο =

qǔxiàn
曲线

chángfāngxíng
长方形

yuán

yuán dǐng xíng
圆顶状
σχήμα =

xíngzhuàng
形状

yuán

chángfāngxíng
长方形

guān zhàng
管状
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles