Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Σχήματα test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Σχήματα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κύμα =

bōlàngxíng
波浪形

qībiānxíng
七边形

yuán dǐng xíng
圆顶状

píngmiàn
平面
καμάρα =

xíngzhuàng
形状

zhèngfāngxíng
正方形yuán dǐng xíng
圆顶状
σχήμα =

zhèngfāngxíng
正方形

wǔbiānxíng
五边形

xíngzhuàng
形状

zhèngfāngxíng
正方形
επίπεδος =

luóxuánxíng
螺旋形píng

luǎnxíng
卵形
θόλος =

luóxuánxíng
螺旋形

língxíng
菱形

jiǎozhuītǐ
角锥体

yuán dǐng xíng
圆顶状
κώνος =

xiàn
线

yuánzhùtǐ
圆柱体

yuánzhuītǐ
圆锥体

língxíng
菱形
κύβος =

língxíng
菱形

jiǎozhuītǐ
角锥体

bābiānxíng
八边形

lìfāngtǐ
立方体
εξάγωνο =

qǔxiàn
曲线

jiǎozhuītǐ
角锥体

liùbiānxíng
六边形

jiǎozhuītǐ
角锥体
επίπεδο =

bābiānxíng
八边形

píngmiàn
平面

chángfāngxíng
长方形

língxíng
菱形
επτάγωνο =

bābiānxíng
八边形

qībiānxíng
七边形píng
κουτί =

yuánzhuītǐ
圆锥体

píngmiàn
平面

zhèngfāngxíng
正方形

jiǎozhuītǐ
角锥体
ορυογώνιο =

luóxuánxíng
螺旋形

chángfāngxíng
长方形

lìfāngtǐ
立方体

zhèngfāngxíng
正方形
τετράγωνο =

xíngzhuàng
形状

zhèngfāngxíng
正方形

guān zhàng
管状

yuán
πεντάγωνο =

xíngzhuàng
形状

liùbiānxíng
六边形

yuán

wǔbiānxíng
五边形
ρόμβος =

língxíng
菱形

xíngzhuàng
形状

guān zhàng
管状

liùbiānxíng
六边形
γραμμή =

xiàn
线

zhèngfāngxíng
正方形

guān zhàng
管状

wǔbiānxíng
五边形
πυραμιδα =

sānjiǎoxíng
三角形

lìfāngtǐ
立方体

zhèngfāngxíng
正方形

jiǎozhuītǐ
角锥体
κύκλος =zhèngfāngxíng
正方形

bābiānxíng
八边形

yuán
οκτάγωνο =

liùbiānxíng
六边形

qǔxiàn
曲线

língxíng
菱形

bābiānxíng
八边形
τριγωνο =

sānjiǎoxíng
三角形

lìfāngtǐ
立方体

guān zhàng
管状

jiǎozhuītǐ
角锥体
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles