Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ερπετά test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Ερπετά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κόμπρα =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

jiǎokuí
角蝰

wěiba
尾巴
μαύρη μάμπα =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

shé

jùshé
巨蛇
γκέκο =

shé

bìhǔ
壁虎

xiǎngwěishé
响尾蛇

lín
φαρμακερό δόντι =

jiānyá
尖牙

èyú
鳄鱼

páxíng dòngwù
爬行动物

lín
έχιδνα =

shé

mǎngshé
蟒蛇

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
φίδι =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

jiānyá
尖牙

wěiba
尾巴

shé
σαύρα =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

èyú
鳄鱼

xīyì
蜥蜴

páxíng dòngwù
爬行动物
ουρά =

jiǎokuí
角蝰

wěiba
尾巴

èyú
鳄鱼

wángshé
王蛇
κροταλίας =

wěiba
尾巴

jùshé
巨蛇

wángshé
王蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
βόας =

wángshé
王蛇

jiǎokuí
角蝰

wěiba
尾巴

jiānyá
尖牙
ασπίς =

bìhǔ
壁虎

jiǎokuí
角蝰

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

xīyì
蜥蜴
κλίμακα =

lín

jùshé
巨蛇

jiānyá
尖牙

èyú
鳄鱼
ερπρτό =

bìhǔ
壁虎

páxíng dòngwù
爬行动物

jùshé
巨蛇

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
πόθωνας =

páxíng dòngwù
爬行动物

jùshé
巨蛇

wángshé
王蛇

mǎngshé
蟒蛇
αλιγάτορας =

èyú
鳄鱼

duǎnwěn`è
短吻鳄

yǎnjìngshé
眼镜蛇

mǎngshé
蟒蛇
ανακόντα =

mǎngshé
蟒蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

duǎnwěn`è
短吻鳄
κροκόδειλος =

jùshé
巨蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

èyú
鳄鱼
ιγουάνα =

èyú
鳄鱼

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

wěiba
尾巴

mǎngshé
蟒蛇
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles