Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ερπετά test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Ερπετά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

φαρμακερό δόντι =

duǎnwěn`è
短吻鳄

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

jiānyá
尖牙
ιγουάνα =

jiǎokuí
角蝰

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
γκέκο =

mǎngshé
蟒蛇

bìhǔ
壁虎

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

shé
κροκόδειλος =

páxíng dòngwù
爬行动物

èyú
鳄鱼

shé

mǎngshé
蟒蛇
ανακόντα =

jiānyá
尖牙

mǎngshé
蟒蛇

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

lín
κροταλίας =

lín

xiǎngwěishé
响尾蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

èyú
鳄鱼
κλίμακα =

wángshé
王蛇

xīyì
蜥蜴

xiǎngwěishé
响尾蛇

lín
σαύρα =

jùshé
巨蛇

yǎnjìngshé
眼镜蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

xīyì
蜥蜴
ερπρτό =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

xīyì
蜥蜴

páxíng dòngwù
爬行动物

duǎnwěn`è
短吻鳄
αλιγάτορας =

xiǎngwěishé
响尾蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

duǎnwěn`è
短吻鳄
μαύρη μάμπα =

jùshé
巨蛇

xīyì
蜥蜴

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

wěiba
尾巴
έχιδνα =

wángshé
王蛇

wěiba
尾巴

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
πόθωνας =

jùshé
巨蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

yǎnjìngshé
眼镜蛇

bìhǔ
壁虎
κόμπρα =

wěiba
尾巴

yǎnjìngshé
眼镜蛇

jiānyá
尖牙

duǎnwěn`è
短吻鳄
βόας =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

jùshé
巨蛇

wángshé
王蛇

jiānyá
尖牙
ουρά =

jiānyá
尖牙

jiānyá
尖牙

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

wěiba
尾巴
φίδι =

shé

lín

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

jiǎokuí
角蝰
ασπίς =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

jiǎokuí
角蝰

èyú
鳄鱼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles