Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Αριθμούς test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Αριθμούς category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

εβδομήντα =

qīshí
七十

yī bǎi yì
一百亿

yībǎi
一百


τέσσερα =

qīqiān
七千

hàomǎ
号码

yībǎi
一百


τετρακόσια =

sìbǎi
四百

shíyī
十一

yīqiānwàn
一千万

bābǎi
八百
εξακόσια =

sānqiān
三千

liùbǎi
六百

wǔshíyī
五十一

líng
πέντε χιλιάδες =

sānqiān
三千

wǔqiān
五千

líng

sìbǎi
四百
εξήντα =

yībǎi líng yī
一百零一

jiǔqiān
九千

èrshí`èr
二十二

liǔshí
六十
δύο =

wǔshí
五十

yībǎi líng èr
一百零二

qīshíyī
七十一

èr
τρεις χιλιάδες =

wǔshí
五十

yībǎi líng èr
一百零二

sānqiān
三千

qīqiān
七千
είκοσι δύο =

èrshí`èr
二十二

wǔshíyī
五十一

jiǔqiān
九千

sānbǎi
三百
πεντακόσια =

èrbǎi líng yī
二百零一

sānshí
三十

liùqiān
六千

wǔbǎi
五百
δέκα =

èrshíyī
二十一

shí

sānshí
三十

èrshíyī
二十一
δώδεκα =

shí`èr
十二

yīqiānwàn
一千万

jiǔshí
九十

liǔshí
六十
έντεκα =shíyī
十一èr
χίλια =

wǔshí
五十

yīqiān
一千

yīwàn
一万

wàn yì
万亿
δεκαοχτώ =

bāqiān
八千èrqiān
二千

shíbā
十八
εννέα χιλιάδες =

bāshí
八十

bāshí
八十

jiǔqiān
九千

èr
εκατό =

yībǎi
一百

èrqiān
二千

bābǎi
八百

líng
πενήντα ένα =

jiǔshíyī
九十一

wǔshíyī
五十一shíyì
十亿
τριάντα =

sānshí
三十

shísì
十四

líng

jiǔ
ογδόντα =

wǔqiān
五千

bāshí
八十

yīwàn
一万

sānbǎi
三百
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles