Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Αριθμούς test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Αριθμούς category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ένα =

liǔshí
六十líng

shíwǔ
十五
τέσσερα =

yīyì
一亿yībǎiwàn
一百万


πεντακόσια =

liùqiān
六千

jiǔbǎi
九百

qībǎi
七百

wǔbǎi
五百
διακόσια =

èryī bǎi yì
一百亿

èrbǎi
二百
πενήντα =

bābǎi
八百bābǎi
八百

wǔshí
五十
επτακόσια =

wǔqiān
五千

qībǎi
七百

liùqiān
六千

shíyī
十一
εβδομήντα =

wàn yì
万亿

liǔshí
六十

yībǎi líng èr
一百零二

qīshí
七十
εκατόν ένα =

yībǎi líng yī
一百零一

shí

sìqiān
四千

yīyì
一亿
χίλια =

shíliù
十六yīqiān
一千

liùqiān
六千
ένα τρισεκατομμύριο =wǔshí
五十

wàn yì
万亿

qīshí
七十
εκατόν δύο =líng

yībǎi líng èr
一百零二

shíyì
十亿
τριάντα δύο =

shíliù
十六

sānshí`èr
三十二yībǎiwàn
一百万
δεκαεννέα =

shísān
十三

jiǔ

shíjiǔ
十九

yīqiān
一千
τριάντα ένα =

jiǔ

sānshíyī
三十一

líng

sìqiān
四千
τέσσερις χιλιάδες =

sānshí`èr
三十二

sānbǎi
三百

èrshí`èr
二十二

sìqiān
四千
ένα δισεκατομμύριο =

shíyì
十亿

yīqiān
一千

èrqiān
二千


δέκα εκατομμύρια =

shíliù
十六

yīqiānwàn
一千万

shísān
十三

shíwǔ
十五
εννιακόσια =

jiǔbǎi
九百

wǔqiān
五千

sānshí`èr
三十二

liùbǎi
六百
δεκαεπτά =

sìbǎi
四百

shíyì
十亿

sānshíyī
三十一

shíqī
十七
ενενήντα =

jiǔshí
九十

liǔshí
六十

líng

shíjiǔ
十九
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles