Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Αριθμούς test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Αριθμούς category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ογδόντα =

bāshí
八十

shíwàn
十万èrbǎi
二百
επτά χιλιάδες =

shísì
十四

shísì
十四

yīyì
一亿

qīqiān
七千
εκατόν δύο =

liǔshíyī
六十一

sìbǎi
四百

shí`èr
十二

yībǎi líng èr
一百零二
τετρακόσια =

shíyì
十亿

yībǎiwàn
一百万

hàomǎ
号码

sìbǎi
四百
αριθμός =

hàomǎ
号码

èrshí`èr
二十二

shíyī
十一

shíyī
十一
δεκατέσσερα =

sìbǎi
四百

shí`èr
十二

hàomǎ
号码

shísì
十四
έξι χιλιάδες =

liùqiān
六千

yī bǎi yì
一百亿

liǔshíyī
六十一

shíjiǔ
十九
δεκαεπτά =

liùqiān
六千

yīqiānwàn
一千万

yīqiānwàn
一千万

shíqī
十七
τέσσερα =

sānqiān
三千shíwǔ
十五

sìbǎi
四百
δεκαέξι =

shíliù
十六líng

jiǔshí
九十
δεκατρία =

jiǔ

sānshí`èr
三十二

wǔshíyī
五十一

shísān
十三
πεντακόσια =

shíyī
十一

wǔbǎi
五百

shíyì
十亿

shísān
十三
δεκαεννέα =

shíjiǔ
十九

líng

wǔshí
五十

shíwàn
十万
δώδεκα =

jiǔshíyī
九十一

liùbǎi
六百

liùbǎi
六百

shí`èr
十二
πενήντα ένα =

wǔshíyī
五十一

bāshíyī
八十一

shíwǔ
十五

yībǎi
一百
τρία =

wǔqiān
五千

sān

shíqī
十七

shíbā
十八
μηδέν =

wǔshíyī
五十一

líng

sānqiān
三千

shíjiǔ
十九
εκατό εκατομμύρια =

liùqiān
六千

shíwàn
十万

yī bǎi yì
一百亿

yīyì
一亿
εκατό =yībǎi
一百

jiǔqiān
九千

qīshíyī
七十一
εβδομήντα ένα =

jiǔshí
九十

qīshíyī
七十一

sānshí
三十

qīqiān
七千
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles