Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Γλώσσα test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Γλώσσα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κείμενο =

dǎ yìn
打印

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形

wén běn; kè wén
文本; 课文

shí tài
时态
μιλώ =

dǎ yìn
打印

shuō huà
说话

tán huà
谈话

xún wèn; yào qiú
询问; 要求
ουσιαστικό =

wén jiàn
文件

lián huán màn huà
连环漫画

míng cí
名词

xún wèn; yào qiú
询问; 要求
παρακαλώ =

dòng cí
动词

zhēng lùn
争论

jù zi
句子

xún wèn; yào qiú
询问; 要求
γραμματοσειρά =

zì mǔ
字母

zì xíng
字型

wén běn; kè wén
文本; 课文

yǔ yán
语言
μελάνι =

xiǎo cè zǐ
小册子

tán huà
谈话

bào zhǐ
报纸

mò shuǐ
墨水
παύλα =

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸

lián zì hào
连字号

xiàn zài shì shí tài
现在式时态

duàn luò
段落
συζήτηση =

zhuàn jì
传记

tǎo lùn
讨论

gù shì, xiǎo shuō
故事, 小说

dǎ yìn
打印
κόμικς =

lián huán màn huà
连环漫画

xiàn zài wán chéng shì
现在完成式

wén jiàn
文件

biàn lùn
辩论
χρόνος =

shěng luè fú hào
省略符号

tán huà
谈话

shí tài
时态

zhuàn jì
传记
δακτυλογραφώ =

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说

shū jí
书籍

dǎ zì
打字

jiāo kē shū, kè běn
教科书, 课本
ανακοίνωση =

shēng míng; chén shù
声明; 陈述

jiāng lái wán chéng shí
将来完成时

duǎn yǔ
短语

pīn xiě
拼写
παροιμιά =

duǎn yǔ
短语

yàn yǔ, gé yán
谚语, 格言

cā chú; qīng chú
擦除; 清除

kǒng bù de
恐怖的
γραμματική =

yǔ fǎ
语法

wén xué
文学

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说

shěng luè fú hào
省略符号
ομιλία =

xiàng zhēng; fú hào; biāo zhì
象征; 符号; 标志

shuō huà
说话

xíng róng cí
形容词

chuán dān
传单
βιβλίο =

shū jí
书籍

bào gào
报告

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸

yàn yǔ; yán lùn
谚语; 言论
φυλλάδιο =

xiǎo cè zǐ
小册子

zì diǎn; cí diǎn
字典; 词典

tán huà
谈话

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说
παραγραφος =

duàn luò
段落

xiǎo cè zǐ
小册子

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸

lián huán màn huà
连环漫画
γράφω με κεφαλαία γράμματα =

yǔ fǎ
语法

dǎ yìn
打印

wén xué
文学

jiǎng huà; shuō qǐ
讲话; 说起
ουνομιλία =

tán huà
谈话

yàn yǔ; yán lùn
谚语; 言论

tǎo lùn
讨论

qiān bǐ
铅笔
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles