Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Γλώσσα test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Γλώσσα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

γράμμα =

qiān bǐ
铅笔

zì mǔ
字母

xiǎo cè zǐ
小册子

jiāng lái shí tài
将来时态
πένα =

duàn luò
段落

dòu hào
逗号

jù hào
句号

gāng bǐ
钢笔
υπερσυντέλικος =

cā chú; qīng chú
擦除; 清除

tán huà
谈话

qiān bǐ
铅笔

guò qù wán chéng shí
过去完成时
διάβασμα =

yuè dú, lǎng dú
阅读, 朗读

shū jí
书籍

tán huà
谈话

yuè lǎn
阅览
απόστροφος =

shěng luè fú hào
省略符号

shī gē
诗歌

jiāng lái shí tài
将来时态

biàn lùn
辩论
ομιλία =

shuō huà
说话

zá zhì
杂志

gāng bǐ
钢笔

zhuàn jì
传记
συζήτηση =

yǔ fǎ shū
语法书

zhēng lùn
争论

xiǎo shuō
小说

cā chú; qīng chú
擦除; 清除
επιστημονική φαντασία =

wèn tí, yí wèn
问题, 疑问

zhēng lùn
争论

míng cí
名词

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说
φιλολογία =

biàn lùn
辩论

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸

qiān bǐ
铅笔

wén xué
文学
γράφω με κεφαλαία γράμματα =

jiǎng huà; shuō qǐ
讲话; 说起

dǎ yìn
打印

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于

tǎo lùn
讨论
βιογραφιά =

zì xíng
字型

xiàn zài shì shí tài
现在式时态

zhuàn jì
传记

guò qù wán chéng shí
过去完成时
ορθιγραφώ =

jiǎng huà; shuō qǐ
讲话; 说起

pīn xiě
拼写

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说

gāng bǐ
钢笔
κεφάλαιο =

zhāng, huí
章, 回

jiāo kē shū, kè běn
教科书, 课本

yǔ yán
语言

tán huà
谈话
τυπογραγικό στοιχείο =

yǔ fǎ
语法

biàn lùn
辩论

dài cí
代词

dǎ zì
打字
μελάνι =

dài cí
代词

mò shuǐ
墨水

wén xué
文学

lián zì hào
连字号
χαρτί =

mò shuǐ
墨水

zhǐ zhāng
纸张

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形

fēn hào
分号
γράμμα =

wén běn; kè wén
文本; 课文

shí tài
时态

zì mǔ
字母

dǎ zì
打字
μέλλοντας =

zhēng lùn
争论

jiāng lái shí tài
将来时态

lián zì hào
连字号

zì diǎn; cí diǎn
字典; 词典
φυλλάδιο =

fù cí
副词

duàn luò
段落

huà huà
画画

xiǎo cè zǐ
小册子
ογκώδης τόμος =

yǔ fǎ shū
语法书

dà běn shū
大本书

dài cí
代词

zhēng lùn
争论
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles