Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Γλώσσα test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Γλώσσα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

φιλολογία =

wén xué
文学

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说

shù zì
数字

shěng luè fú hào
省略符号
γραμματοσειρά =

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作

bào gào
报告

shī gē
诗歌

zì xíng
字型
λέξη =

guò qù shì
过去式

bào gào
报告

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形

dān cí
单词
συζήτηση =

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字

pīn xiě
拼写

shī gē
诗歌

zhēng lùn
争论
παρακαλώ =

xún wèn; yào qiú
询问; 要求

dǎ zì
打字

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作

wén jiàn
文件
ογκώδης τόμος =

dà běn shū
大本书

dòng cí
动词

xiàn zài wán chéng shì
现在完成式

duàn luò
段落
συζήτηση =

dòng cí
动词

xiàn zài wán chéng shì
现在完成式

biàn lùn
辩论

dài cí
代词
παρακείμενος =

qiān bǐ
铅笔

wán chéng shì
完成式

dòu hào
逗号

zhāng, huí
章, 回
γράμμα =

dǎ zì
打字

zì mǔ
字母

fēn hào
分号

dòng cí
动词
παρακείμενος =

dǎ zì
打字

zhǐ zhāng
纸张

xíng róng cí
形容词

xiàn zài wán chéng shì
现在完成式
ουνομιλία =

tán huà
谈话

shēng míng; chén shù
声明; 陈述

yuè dú, lǎng dú
阅读, 朗读

qiān bǐ
铅笔
mαόριστος =

wén xué
文学

zì mǔ
字母

guò qù shì
过去式

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸
γραμματοσειρά =

shēng míng; chén shù
声明; 陈述

xún wèn; yào qiú
询问; 要求

cā chú; qīng chú
擦除; 清除

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形
μιλώ =

jiǎng huà; shuō qǐ
讲话; 说起

jù zi
句子

jiāng lái shí tài
将来时态

shuō huà
说话
ορθιγραφώ =

pīn xiě
拼写

xíng róng cí
形容词

biàn lùn
辩论

xǐ jù
喜剧
γραμματική =

wén běn; kè wén
文本; 课文

zá zhì
杂志

shù zì
数字

yǔ fǎ
语法
ενεστώτας =

dān cí
单词

xiàn zài shì shí tài
现在式时态

yàn yǔ; yán lùn
谚语; 言论

mò shuǐ
墨水
ρομάντζο =

dài cí
代词

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇
αντωνυμία =

jiāng lái shí tài
将来时态

zhēng lùn
争论

guò qù wán chéng shí
过去完成时

dài cí
代词
λέω =

shí tài
时态

guò qù wán chéng shí
过去完成时

zì mǔ
字母

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles