Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Στοιχεία test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Στοιχεία category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ακτίνιο =

ā

zhōngzǐ
中子

hài


λανθάνιο =

měng

tiě

jīn

làn
ταντάλιο =liǎodàn
βάριο =

bèi

yǒudōng
βανάδιο =fán

dōng

fèi
είδηρος =

shì

tiě

tàn

diǎn
ευρώπιο =

yǒu

láomén
γάλλιο =

péi

jiā
πρωτόνιο =

fāng

zhìzǐ
质子

láo

nuò
βρώμιο =nǎi

xiù

liǎo
υττέρβιο =

niè

xīn
αντιμόνιο =niè

xīn

kāi
λουτήτιο =

zhōngzǐ
中子

fāng
μαγγάνιο =

jiá

měng

fèi

liǎo
εαμάριο =

fán

láo

shàn


αμερίκιο =

diǎnméi

péng
αïνστάνιο =

āi

yóu

tài

qīng
ψευδάργυρος =

dàn

xīnhài
κασσίτερος =zhōngzǐ
中子

zhōngzǐ
中子

xiān
φέρμιο =

gàifèi

yuánsù
元素
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles