Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Κατευθύνσεις test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Κατευθύνσεις category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

εκεί, να =

zhèngmiàn
正面

miànjì
面积

xīběi
西北

wǎng nàlǐ
往哪里
εξωτερικό, έξω από =

zài nà biān
在那边

dōngběi
东北

gōngzhèng
公正

wàimiàn
外面
εδώ =

fāngxiàng
方向

zhèlǐ
这里

zhèngmiàn
正面

fāngxiàng
方向
κατεύθυνση =

fāngxiàng
方向

nán

wàimiàn
外面

miànjì
面积
βορράς =

duìmiàn
对面

běi

xiàng xià de
向下的

shuōmíng
说明
προς τα πάνω =


西

zhèlǐ
这里

zuǒbiān
左边

xiàngshàngde
向上的
οδηχίες =

dōngběi
东北

běi


西

shuōmíng
说明
περιοχη =

xīnán
西南

fāngxiàng
方向

miànjì
面积

gōngzhèng
公正
βορειοδυτικός =

xīběi
西北

běi

xiàmiàn
下面

běi
δίπλα, κοντά =

wǎng nàlǐ
往哪里

lǐmiàn
里面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

běi
αριοτερά =

shuōmíng
说明

miànjì
面积

zuǒbiān
左边

xiàmiàn
下面
νοτιοδυτική περιοχή =

wǎng nàlǐ
往哪里

lǐmiàn
里面

xīnán
西南

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
κάτω =

wǎng nàlǐ
往哪里

xiàmiàn
下面

lǐmiàn
里面

shàngmiàn
上面
απέναντι =

línjìn
邻近

duìmiàn
对面

wǎng nàlǐ
往哪里

dōngnán
东南
πάνω =

shàngmiàn
上面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

wàimiàn
外面

línjìn
邻近
δεξιά =

běi


西

gōngzhèng
公正

línjìn
邻近
εμπρός μέρος =

xiàng xià de
向下的

wàimiàn
外面

wǎng nàlǐ
往哪里

zhèngmiàn
正面
δίπλα σε, πγάι σε =


西

yuǎn

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

gōngzhèng
公正
εκεί =

zài nà biān
在那边

xiàmiàn
下面

miànjì
面积

yuǎn
νοτιοαβατυλική περιοχή =

jìn

xiàmiàn
下面

dōngnán
东南

wǎng nàlǐ
往哪里
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles