Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Κατευθύνσεις test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Κατευθύνσεις category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

αριοτερά =

zhèlǐ
这里

xiàng xià de
向下的

shuōmíng
说明

zuǒbiān
左边
οδηχίες =

shuōmíng
说明

fùjìn
附近

wàimiàn
外面

xiàngshàngde
向上的
βορειοδυτικός =

duìmiàn
对面

xīběi
西北

wǎng nàlǐ
往哪里

wǎng nàlǐ
往哪里
προς τα πάνω =

hòumiàn
后面

jìn

xiàngshàngde
向上的

xiàng xià de
向下的
νοτιοδυτική περιοχή =

xiàngshàngde
向上的

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xīnán
西南

fùjìn
附近
κοντά =

xīnán
西南

jìn

fùjìn
附近

zhèlǐ
这里
νότος =

xiàngshàngde
向上的

línjìn
邻近

nán

jìn
δεξιά =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

gōngzhèng
公正
βορράς =

miànjì
面积

miànjì
面积

xīběi
西北

běi
πίσω =

xiàmiàn
下面


西

fùjìn
附近

hòumiàn
后面
εδώ =

zhèlǐ
这里

běi

wǎng nàlǐ
往哪里

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
μακριά =

yuǎn

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

fāngxiàng
方向

wǎng nàlǐ
往哪里
πάνω =

fùjìn
附近

gōngzhèng
公正

shàngmiàn
上面

xiàmiàn
下面
δίπλα, κοντά =

dōngběi
东北

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

línjìn
邻近

duìmiàn
对面
προς τα κάτω =

jìn

duìmiàn
对面

zhèngmiàn
正面

xiàng xià de
向下的
εξωτερικό, έξω από =

zhèngmiàn
正面

wàimiàn
外面

běi

zhèngmiàn
正面
κατεύθυνση =

fāngxiàng
方向

xiàmiàn
下面

lǐmiàn
里面

wàimiàn
外面
εκεί, να =

miànjì
面积

dōngběi
东北

wǎng nàlǐ
往哪里

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
εμπρός μέρος =

zhèlǐ
这里

zuǒbiān
左边

zhèngmiàn
正面


西
εκεί =

zài nà biān
在那边

zhèlǐ
这里

yuǎn

fāngxiàng
方向
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles