Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Maße und Gewichte test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Maße und Gewichte category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Milliliter =

bàng

huáshì wēndùjì
花式温度计

háoshēng
毫升

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
Liter =shèshìdù
摄氏度

shēng

yīngcùn
英寸
Gramm =

àngsī
盎司límǐ, gōngfēn
厘米, 公分


Temperatur =

shēng

wēndù
温度

lìfāngmǐ
立方米

liàngdù
量度
Kilometer =

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

jùlí
距离

háomǐ
毫米

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
Fuß =

yīngchǐ
英尺

mísa
弥撒

zhòng


Fahrenheit =

huáshì wēndùjì
花式温度计háokè
毫克

yīngshí
英石
Maß =

yīngcùn
英寸

fèiténg
沸腾

pǐntuō
品脱

liàngdù
量度
Stein =

yīngshí
英石fèiténg
沸腾

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
Gefrierpunkt =

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

pǐntuō
品脱

fèidiǎn
沸点

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺
Gallone =

háoshēng
毫升

jiālún
加仑

tǐjì
体积


Masse =

háoshēng
毫升

mísa
弥撒

huáshì wēndùjì
花式温度计

àngsī
盎司
Zoll =

shēng

háoshēng
毫升

yīngcùn
英寸

fèidiǎn
沸点
Gewicht =

háokè
毫克

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

liàngdù
量度

zhòng
Milligramm =wēndù
温度

háokè
毫克

chǐcùn
尺寸
Yard =

háoshēng
毫升tǐjì
体积

shēng
Celsius =wēndù
温度

mísa
弥撒

shèshìdù
摄氏度
Celsius =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

shèshìdù
摄氏度

dùliànghéng
度量衡

huáshì wēndùjì
花式温度计
Pint =

bàngpǐntuō
品脱

mísa
弥撒
Zentimeter =

háomǐ
毫米

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

háoshēng
毫升
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles