Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Maße und Gewichte test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Maße und Gewichte category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Yard =yīngchǐ
英尺

yīngshí
英石

zhòng
Maß =

shèshìdù
摄氏度

liàngdù
量度

shèshìdù
摄氏度

fèiténg
沸腾
Siedepunkt =

shèshìdù
摄氏度

bīngdiǎn
冰点

shèshìdù
摄氏度

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分
Gewicht =

fèidiǎn
沸点

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

shèshìdù
摄氏度

zhòng
Fuß =

yīngchǐ
英尺

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

dùliànghéng
度量衡

pǐntuō
品脱
Stein =

dùliànghéng
度量衡

yīngshí
英石

chǐcùn
尺寸

shèshìdù
摄氏度
Milliliter =

tǐjì
体积

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

háomǐ
毫米

háoshēng
毫升
Pfund =

yīngcùn
英寸

bàng

dùliànghéng
度量衡

háokè
毫克
Kilometer =

dùliànghéng
度量衡

huáshì wēndùjì
花式温度计

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

jiālún
加仑
Unze =

shēng

àngsī
盎司

dùliànghéng
度量衡

bàng
siedend =

fèidiǎn
沸点fèiténg
沸腾

fèidiǎn
沸点
Pint =

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

pǐntuō
品脱

háoshēng
毫升
Milligramm =

bàng

wēndù
温度

liàngdù
量度

háokè
毫克
Gramm =

pǐntuō
品脱

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

zhòng


Kubikmeter =qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

dùliànghéng
度量衡

lìfāngmǐ
立方米
Volumen =

tǐjì
体积

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

bàng

shēng
Temperatur =

jùlí
距离

tǐjì
体积

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

wēndù
温度
Maß =

zhòng

chǐcùn
尺寸

tǐjì
体积

pǐntuō
品脱
Zoll =

chǐcùn
尺寸

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

bàng

yīngcùn
英寸
Meter =

háoshēng
毫升

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles