Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Waffe test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Waffe category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Bolzen =

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

miànjiǎ
面甲

dàpào
大炮
Pfeil =

jiàn, dāo
剑, 刀

dàpào
大炮

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

jiàn
Schild =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

dùn

huǒjiàn
火箭
Pistole =

gōng

zhuāngjiǎ
装甲

shǒuqiāng
手枪

jīqiāng
机枪
Visier =

huǒjiàn
火箭

jiàn, dāo
剑, 刀

miànjiǎ
面甲

kuījiǎ
盔甲
Langstock =

qiāng

dùn

jiàn, dāo
剑, 刀

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
Waffe =

duǎnjiàn
短剑

zhàdàn
炸弹

wǔqì
武器

huǒjiàn
火箭
Kugel =

qiāngdàn
枪弹

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

gōng
Scimitar =

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

dǎodàn
导弹

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
Rüstang =

kuījiǎ
盔甲

dǎodàn
导弹

jiàn, dāo
剑, 刀

qiāngdàn
枪弹
Raketenwerfer =

kuījiǎ
盔甲

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

qiāng

bùqiāng
步枪
Entermesser =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
Schrotflinte =

zhuāngjiǎ
装甲

lièqiāng
猎枪

bùqiāng
步枪

jiàn, dāo
剑, 刀
Dolce =

kuījiǎ
盔甲

duǎnjiàn
短剑

miànjiǎ
面甲

jiàn
Gewehr =

wǔqì
武器

kuījiǎ
盔甲

bùqiāng
步枪

wǔqì
武器
Lance =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

miànjiǎ
面甲

miànjiǎ
面甲

wǔqì
武器
Rakete =

miànjiǎ
面甲

huǒjiàn
火箭

zhàdàn
炸弹

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭
Mine =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

qiāng

huǒjiàn
火箭

jiàn, dāo
剑, 刀
Katana =

gōng

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

dǎodàn
导弹

zhàdàn
炸弹
Rakete =

qiāngdàn
枪弹

dǎodàn
导弹

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles