Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Baum test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Baum category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Zeder =

chìyáng
赤杨

chìyáng
赤杨

xuěsōng
雪松

chìyáng
赤杨
Linde =

fēng

suānchéngshù
酸橙树

shù

hútáoshù
胡桃树
Weide =

yúnshān
云杉

bǎishù
柏树

liǔshù
柳树

yúnshān
云杉
Zypresse =

chìyáng
赤杨

hútáoshù
胡桃树

bǎishù
柏树

suānchéngshù
酸橙树
Ahorn =

fēng

chìyáng
赤杨

hútáoshù
胡桃树

xuěsōng
雪松
Buche =

shānmáojǔ
山毛榉

xuěsōng
雪松

sōngshù
松树

hútáoshù
胡桃树
Fichte =

liǔshù
柳树

hútáoshù
胡桃树

yúnshān
云杉

shù
Kiefer =

huàshù
桦树

xiàngshù
橡树

suānchéngshù
酸橙树

sōngshù
松树
Walnussbaum =

lěngshān
冷杉

suānchéngshù
酸橙树

hútáoshù
胡桃树

yúnshān
云杉
Birke =

huàshù
桦树

shù

xiàngshù
橡树

shānmáojǔ
山毛榉
Kastanie =

xuěsōng
雪松

zǐshān
紫杉

xuěsōng
雪松

lìshù
梨树
Erle =

huàshù
桦树

shānmáojǔ
山毛榉

lěngshān
冷杉

chìyáng
赤杨
Pappel =

yángshù
杨树

bǎishù
柏树

shānmáojǔ
山毛榉

liǔshù
柳树
Baum =

shù

bǎishù
柏树

hútáoshù
胡桃树

chìyáng
赤杨
Tanne =

lěngshān
冷杉

xiàngshù
橡树

shù

ānshù
桉树
Eiche =

lěngshān
冷杉

lěngshān
冷杉

lìshù
梨树

xiàngshù
橡树
Eibe =

shù

suānchéngshù
酸橙树

sōngshù
松树

zǐshān
紫杉
Ulme =

hútáoshù
胡桃树hútáoshù
胡桃树

yángshù
杨树
Esche =

zǐshān
紫杉

ānshù
桉树

suānchéngshù
酸橙树

chìyáng
赤杨
Lärche =

lěngshān
冷杉

luòyèsōng
落叶松xuěsōng
雪松
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles