Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Baum test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Baum category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Ulme =

sōngshù
松树

shù

hútáoshù
胡桃树


Linde =

shānmáojǔ
山毛榉

sōngshù
松树

suānchéngshù
酸橙树

xiàngshù
橡树
Kiefer =

xiàngshù
橡树

hútáoshù
胡桃树

sōngshù
松树

lěngshān
冷杉
Baum =

ānshù
桉树

shù

suānchéngshù
酸橙树

ānshù
桉树
Buche =

bǎishù
柏树

liǔshù
柳树

shānmáojǔ
山毛榉

yúnshān
云杉
Eiche =

zǐshān
紫杉

suānchéngshù
酸橙树

suānchéngshù
酸橙树

xiàngshù
橡树
Ahorn =

fēng

yángshù
杨树

xuěsōng
雪松

shù
Erle =

chìyáng
赤杨

yángshù
杨树

suānchéngshù
酸橙树

xuěsōng
雪松
Zypresse =

xuěsōng
雪松

huàshù
桦树

bǎishù
柏树

luòyèsōng
落叶松
Eibe =

zǐshān
紫杉

suānchéngshù
酸橙树

hútáoshù
胡桃树


Pappel =chìyáng
赤杨

suānchéngshù
酸橙树

yángshù
杨树
Lärche =

chìyáng
赤杨

lěngshān
冷杉

luòyèsōng
落叶松


Esche =

shù

luòyèsōng
落叶松

ānshù
桉树

chìyáng
赤杨
Walnussbaum =bǎishù
柏树

hútáoshù
胡桃树

xiàngshù
橡树
Weide =

liǔshù
柳树

lěngshān
冷杉

sōngshù
松树

xuěsōng
雪松
Birke =

huàshù
桦树

shù

sōngshù
松树

luòyèsōng
落叶松
Kastanie =

bǎishù
柏树

lìshù
梨树

bǎishù
柏树

luòyèsōng
落叶松
Zeder =

fēng

luòyèsōng
落叶松

xuěsōng
雪松

liǔshù
柳树
Tanne =

suānchéngshù
酸橙树

suānchéngshù
酸橙树

lěngshān
冷杉

fēng
Fichte =

liǔshù
柳树

xiàngshù
橡树

yúnshān
云杉

liǔshù
柳树
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles