Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Form test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Form category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Welle =

xíngzhuàng
形状bōlàngxíng
波浪形

zhèngfāngxíng
正方形
Quadrat =

xiàn
线

guān zhàng
管状

zhèngfāngxíng
正方形

píng
Achteck =

bābiānxíng
八边形

guān zhàng
管状

píng

xiàn
线
Würfel =

liùbiānxíng
六边形

qiútǐ
球体

lìfāngtǐ
立方体

qǔxiàn
曲线
Ebene =

yuánzhùtǐ
圆柱体

qībiānxíng
七边形

píngmiàn
平面

wǔbiānxíng
五边形
Fünfeck =

yuánzhùtǐ
圆柱体

lìfāngtǐ
立方体

wǔbiānxíng
五边形

liùbiānxíng
六边形
Linie =

jiǎozhuītǐ
角锥体

xiàn
线

qǔxiàn
曲线

píng
Bogen =sānjiǎoxíng
三角形

zhèngfāngxíng
正方形

zhèngfāngxíng
正方形
Kugel =

qǔxiàn
曲线

yuánzhuītǐ
圆锥体

luǎnxíng
卵形

qiútǐ
球体
Kuppel =

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuánzhùtǐ
圆柱体

yuánzhùtǐ
圆柱体

zhèngfāngxíng
正方形
Pyramide =

jiǎozhuītǐ
角锥体

luóxuánxíng
螺旋形

bābiānxíng
八边形

píngmiàn
平面
Kreis =

yuán

qībiānxíng
七边形qiútǐ
球体
Zylinder =yuánzhùtǐ
圆柱体

luóxuánxíng
螺旋形

chángfāngxíng
长方形
Spirale =

zhèngfāngxíng
正方形

yuánzhuītǐ
圆锥体

luóxuánxíng
螺旋形

qǔxiàn
曲线
Kegel =yuánzhuītǐ
圆锥体xíngzhuàng
形状
Dreieck =

lìfāngtǐ
立方体

sānjiǎoxíng
三角形

qǔxiàn
曲线

yuán dǐng xíng
圆顶状
Schachtel =

zhèngfāngxíng
正方形

xíngzhuàng
形状

liùbiānxíng
六边形

liùbiānxíng
六边形
Oval =

luǎnxíng
卵形

qǔxiàn
曲线

wǔbiānxíng
五边形

yuánzhuītǐ
圆锥体
Rohr =

guān zhàng
管状

luǎnxíng
卵形

qiútǐ
球体

píng
Siebeneck =

luǎnxíng
卵形

qībiānxíng
七边形

píng

huánmiàn
环面
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles