Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Form test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Form category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Raute =

bōlàngxíng
波浪形

guān zhàng
管状

língxíng
菱形

zhèngfāngxíng
正方形
Kuppel =

lìfāngtǐ
立方体

yuánzhùtǐ
圆柱体

yuán dǐng xíng
圆顶状

luóxuánxíng
螺旋形
Welle =

chángfāngxíng
长方形

bābiānxíng
八边形

luóxuánxíng
螺旋形

bōlàngxíng
波浪形
Ebene =

yuánzhùtǐ
圆柱体

píngmiàn
平面

bōlàngxíng
波浪形

bābiānxíng
八边形
Kugel =

jiǎozhuītǐ
角锥体

bōlàngxíng
波浪形

qībiānxíng
七边形

qiútǐ
球体
Dreieck =

xiàn
线

sānjiǎoxíng
三角形

huánmiàn
环面

bōlàngxíng
波浪形
Form =

huánmiàn
环面

chángfāngxíng
长方形

xíngzhuàng
形状

zhèngfāngxíng
正方形
Pyramide =

qǔxiàn
曲线

jiǎozhuītǐ
角锥体

zhèngfāngxíng
正方形

yuánzhuītǐ
圆锥体
Quadrat =

qiútǐ
球体

lìfāngtǐ
立方体

bōlàngxíng
波浪形

zhèngfāngxíng
正方形
Schachtel =

sānjiǎoxíng
三角形

zhèngfāngxíng
正方形

sānjiǎoxíng
三角形

bōlàngxíng
波浪形
Achteck =

luóxuánxíng
螺旋形

bōlàngxíng
波浪形

bābiānxíng
八边形

píngmiàn
平面
eben =

xiàn
线

zhèngfāngxíng
正方形

píng

guān zhàng
管状
Bogen =

huánmiàn
环面

yuánzhèngfāngxíng
正方形
Spirale =

chángfāngxíng
长方形

yuánzhùtǐ
圆柱体

chángfāngxíng
长方形

luóxuánxíng
螺旋形
Siebeneck =

xiàn
线

bābiānxíng
八边形

qībiānxíng
七边形

luǎnxíng
卵形
Rechteck =

bābiānxíng
八边形língxíng
菱形

chángfāngxíng
长方形
Würfel =

bōlàngxíng
波浪形

lìfāngtǐ
立方体

bābiānxíng
八边形

língxíng
菱形
Zylinder =

chángfāngxíng
长方形

huánmiàn
环面

zhèngfāngxíng
正方形

yuánzhùtǐ
圆柱体
Linie =

chángfāngxíng
长方形

bōlàngxíng
波浪形

yuánzhuītǐ
圆锥体

xiàn
线
Fünfeck =

luǎnxíng
卵形

wǔbiānxíng
五边形

xiàn
线

guān zhàng
管状
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles