Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Form test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Form category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Welle =

sānjiǎoxíng
三角形

bōlàngxíng
波浪形

xíngzhuàng
形状

zhèngfāngxíng
正方形
Rohr =

guān zhàng
管状

língxíng
菱形

píngmiàn
平面

yuán dǐng xíng
圆顶状
Achteck =

píng

língxíng
菱形

yuán dǐng xíng
圆顶状

bābiānxíng
八边形
Pyramide =

bābiānxíng
八边形

zhèngfāngxíng
正方形

qībiānxíng
七边形

jiǎozhuītǐ
角锥体
Kuppel =

píng

língxíng
菱形

yuán dǐng xíng
圆顶状

qiútǐ
球体
Form =

wǔbiānxíng
五边形

bōlàngxíng
波浪形

yuánzhùtǐ
圆柱体

xíngzhuàng
形状
Kugel =

jiǎozhuītǐ
角锥体

xiàn
线

qiútǐ
球体

qībiānxíng
七边形
Dreieck =

qībiānxíng
七边形

sānjiǎoxíng
三角形

bōlàngxíng
波浪形

lìfāngtǐ
立方体
Kreis =

yuán

qiútǐ
球体

qǔxiàn
曲线

qiútǐ
球体
Siebeneck =

liùbiānxíng
六边形qībiānxíng
七边形

qiútǐ
球体
Fünfeck =

luóxuánxíng
螺旋形

wǔbiānxíng
五边形

yuánzhùtǐ
圆柱体

liùbiānxíng
六边形
Sechseck =

yuánzhuītǐ
圆锥体

liùbiānxíng
六边形

yuánzhùtǐ
圆柱体

píngmiàn
平面
Torus =

wǔbiānxíng
五边形

luǎnxíng
卵形

huánmiàn
环面

yuánzhuītǐ
圆锥体
Kegel =

yuánzhuītǐ
圆锥体

qībiānxíng
七边形

qībiānxíng
七边形

xiàn
线
Rechteck =

xíngzhuàng
形状

xiàn
线

xiàn
线

chángfāngxíng
长方形
Bogen =xíngzhuàng
形状

yuán

wǔbiānxíng
五边形
Bogen =

píng

qiútǐ
球体

xíngzhuàng
形状

qǔxiàn
曲线
Ebene =

yuán dǐng xíng
圆顶状

píngpíngmiàn
平面
Schachtel =

lìfāngtǐ
立方体

yuán dǐng xíng
圆顶状

bōlàngxíng
波浪形

zhèngfāngxíng
正方形
Raute =

píngmiàn
平面

zhèngfāngxíng
正方形

língxíng
菱形

lìfāngtǐ
立方体
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles