Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Form test

Currently 42 users online.

You will now be tested on the Form category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Bogen =

yuán dǐng xíng
圆顶状wǔbiānxíng
五边形

qiútǐ
球体
Quadrat =

xiàn
线

zhèngfāngxíng
正方形

chángfāngxíng
长方形

guān zhàng
管状
Dreieck =

sānjiǎoxíng
三角形

qǔxiàn
曲线

yuán

qǔxiàn
曲线
Linie =

xíngzhuàng
形状

xiàn
线

luóxuánxíng
螺旋形

yuán dǐng xíng
圆顶状
Zylinder =

guān zhàng
管状

píngmiàn
平面

yuánzhùtǐ
圆柱体

liùbiānxíng
六边形
Fünfeck =

luǎnxíng
卵形

wǔbiānxíng
五边形

yuánzhuītǐ
圆锥体

qībiānxíng
七边形
Bogen =

qǔxiàn
曲线

wǔbiānxíng
五边形

guān zhàng
管状

zhèngfāngxíng
正方形
Ebene =

luǎnxíng
卵形

píng

sānjiǎoxíng
三角形

píngmiàn
平面
Kegel =

bōlàngxíng
波浪形

língxíng
菱形

zhèngfāngxíng
正方形

yuánzhuītǐ
圆锥体
Siebeneck =

qībiānxíng
七边形

yuánzhùtǐ
圆柱体

yuánzhuītǐ
圆锥体

xíngzhuàng
形状
Spirale =

xiàn
线

bābiānxíng
八边形

huánmiàn
环面

luóxuánxíng
螺旋形
Welle =

píngmiàn
平面

liùbiānxíng
六边形

sānjiǎoxíng
三角形

bōlàngxíng
波浪形
Rohr =

guān zhàng
管状

zhèngfāngxíng
正方形

chángfāngxíng
长方形

bābiānxíng
八边形
Kuppel =

yuán dǐng xíng
圆顶状

bābiānxíng
八边形

bōlàngxíng
波浪形

lìfāngtǐ
立方体
Sechseck =

huánmiàn
环面

liùbiānxíng
六边形

chángfāngxíng
长方形

xíngzhuàng
形状
Rechteck =

huánmiàn
环面

chángfāngxíng
长方形qībiānxíng
七边形
Würfel =

lìfāngtǐ
立方体

liùbiānxíng
六边形

guān zhàng
管状

liùbiānxíng
六边形
Raute =

wǔbiānxíng
五边形

chángfāngxíng
长方形

lìfāngtǐ
立方体

língxíng
菱形
Oval =

píng

xiàn
线

luǎnxíng
卵形

zhèngfāngxíng
正方形
Schachtel =

bābiānxíng
八边形

píng

yuánzhùtǐ
圆柱体

zhèngfāngxíng
正方形
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles