Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Form test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Form category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Schachtel =liùbiānxíng
六边形

huánmiàn
环面

zhèngfāngxíng
正方形
eben =

sānjiǎoxíng
三角形

chángfāngxíng
长方形

píng

qiútǐ
球体
Rechteck =

luóxuánxíng
螺旋形

qǔxiàn
曲线

bābiānxíng
八边形

chángfāngxíng
长方形
Raute =

lìfāngtǐ
立方体

língxíng
菱形

chángfāngxíng
长方形

yuán dǐng xíng
圆顶状
Quadrat =

zhèngfāngxíng
正方形

píng

liùbiānxíng
六边形

sānjiǎoxíng
三角形
Sechseck =

liùbiānxíng
六边形

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuánzhùtǐ
圆柱体

wǔbiānxíng
五边形
Torus =

bābiānxíng
八边形

huánmiàn
环面

qǔxiàn
曲线

xiàn
线
Linie =

lìfāngtǐ
立方体bābiānxíng
八边形

xiàn
线
Würfel =

liùbiānxíng
六边形

guān zhàng
管状

lìfāngtǐ
立方体

jiǎozhuītǐ
角锥体
Oval =

bōlàngxíng
波浪形

yuánzhùtǐ
圆柱体

luǎnxíng
卵形

sānjiǎoxíng
三角形
Ebene =

yuánzhuītǐ
圆锥体

bōlàngxíng
波浪形

píngmiàn
平面

luǎnxíng
卵形
Kreis =

xiàn
线

xiàn
线

bōlàngxíng
波浪形

yuán
Pyramide =

jiǎozhuītǐ
角锥体

qiútǐ
球体

bōlàngxíng
波浪形

bābiānxíng
八边形
Bogen =xíngzhuàng
形状

píng

lìfāngtǐ
立方体
Spirale =

luóxuánxíng
螺旋形

qībiānxíng
七边形

xíngzhuàng
形状

lìfāngtǐ
立方体
Zylinder =

yuánzhùtǐ
圆柱体

jiǎozhuītǐ
角锥体

yuán dǐng xíng
圆顶状

qiútǐ
球体
Dreieck =

sānjiǎoxíng
三角形

qiútǐ
球体

zhèngfāngxíng
正方形

chángfāngxíng
长方形
Kegel =

luǎnxíng
卵形

yuánzhuītǐ
圆锥体

luǎnxíng
卵形

xíngzhuàng
形状
Kugel =

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuánzhùtǐ
圆柱体

luǎnxíng
卵形

qiútǐ
球体
Rohr =

xiàn
线

guān zhàng
管状

huánmiàn
环面

yuánzhùtǐ
圆柱体
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles