Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Reptil test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Reptil category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Kobra =

duǎnwěn`è
短吻鳄

xīyì
蜥蜴

yǎnjìngshé
眼镜蛇

wěiba
尾巴
Anakonda =

jùshé
巨蛇

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

mǎngshé
蟒蛇

páxíng dòngwù
爬行动物
Pythonschlange =

jùshé
巨蛇

lín

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
Schwanz =

wěiba
尾巴

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

lín

páxíng dòngwù
爬行动物
Leguan =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

mǎngshé
蟒蛇

xīyì
蜥蜴

shé
Alligator =

jiānyá
尖牙

duǎnwěn`è
短吻鳄

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

èyú
鳄鱼
Gecko =

wángshé
王蛇

wěiba
尾巴

bìhǔ
壁虎

mǎngshé
蟒蛇
Viper =

jùshé
巨蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

bìhǔ
壁虎

jùshé
巨蛇
Reptil =

shé

jiānyá
尖牙

jùshé
巨蛇

páxíng dòngwù
爬行动物
Abgottschlange =

wángshé
王蛇

lín

wěiba
尾巴

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
Schwarze Mamba =

wěiba
尾巴

jiǎokuí
角蝰

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
Schlange =

wěiba
尾巴

xiǎngwěishé
响尾蛇

shé

jùshé
巨蛇
Eidechse =

xīyì
蜥蜴

bìhǔ
壁虎

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

duǎnwěn`è
短吻鳄
Klapperschlange =

lín

xiǎngwěishé
响尾蛇

jiǎokuí
角蝰

páxíng dòngwù
爬行动物
Skala =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xīyì
蜥蜴

èyú
鳄鱼

lín
Giftzahn =

jiānyá
尖牙

lín

èyú
鳄鱼

xiǎngwěishé
响尾蛇
Natter =

jiǎokuí
角蝰

mǎngshé
蟒蛇

xīyì
蜥蜴

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
Krokodil =

mǎngshé
蟒蛇

jiǎokuí
角蝰

mǎngshé
蟒蛇

èyú
鳄鱼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles