Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Religion test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Satan =

jiàoqū mùshī
教区牧师

jīdūtú
基督徒

sādàn
撒旦

xiǎo jiàotáng
小教堂
Sarg =

guāncai
棺材

qídǎowén
祈祷文

mùdì
墓地

shàngdì
上帝
Hölle =

yóutàirén
犹太人

dìyù
地狱

tiāntáng
天堂

dàzhǔjiào
大主教
Rabbi =

xǐlǐ
洗礼

tiāntáng
天堂

lābǐ
拉比

jīdū
基督
Buddha =mùsīlín
穆斯林

xìntú
信徒

èmó
恶魔
Segen =

xìngshì
幸事

dìyù
地狱

yùyánjiā
预言家

xiǎo jiàotáng
小教堂
predigen =

guāncai
棺材

bùdào
布道

xiǎo jiàotáng
小教堂

qídǎo
祈祷
religiös =

jīdūjiào
基督教

zōngjiào de
宗教的

shèngjīng
圣经

guāncai
棺材
Erzbischof =

cìfú
赐福

dàzhǔjiào
大主教

chànhuǐ
忏悔

shàngdìde
上帝的
Orakel =

xiūnǚ
修女

mùdì
墓地

shényù
神谕

sādàn
撒旦
Religion =

zōngjiào
宗教

shǐtú
使徒

sādàn
撒旦

sīduó, mùshī
司铎, 牧师
Kirche =

jiàotáng
教堂

fójiào
佛教

jīdūtú
基督徒

sēnglǚ
僧侣
Dämon =

èmó
恶魔

qídǎo
祈祷

sēnglǚ
僧侣

shèngzhí
圣职
segnen =

jìngfèng
敬奉

jīdūtú
基督徒

fójiào
佛教徒

cìfú
赐福
Buddhismus =

cìfú
赐福

èmó
恶魔

fójiào
佛教

sēnglǚ
僧侣
Pater =

zōngjiào
宗教

shǐtú
使徒

shénfù
神父

sādàn
撒旦
Kapelle =

xiǎo jiàotáng
小教堂

shényù
神谕

nǚshén
女神

pǔbiàntú
普遍徒
Christentum =

shǐtú
使徒

shèngjiéde
圣洁的

jīdūjiào
基督教

jiàotáng
教堂
Beichtstuhl =

qídǎowén
祈祷文

chànhuǐshì
忏悔室

shénfù
神父

lābǐ
拉比
Katholik, Katholikin =

jiàoqū mùshī
教区牧师

tiāntáng
天堂

pǔbiàntú
普遍徒

chànhuǐ
忏悔
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles