Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Religion test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Christ, Christin =

shèngjiéde
圣洁的

lābǐ
拉比

shèngjiéde
圣洁的

jīdūtú
基督徒
Hölle =

cìfú
赐福

fójiào
佛教

mùsīlín
穆斯林

dìyù
地狱
Sarg =

sādàn
撒旦xǐlǐ
洗礼

guāncai
棺材
Erzbischof =

xìngshì
幸事mùdì
墓地

dàzhǔjiào
大主教
Buddha =

sādàn
撒旦

fójiào
佛教sādàn
撒旦
religiös =

shénfù
神父

shényù
神谕

zōngjiào de
宗教的

sādàn
撒旦
Moschee =

qīngzhēnsì
清真寺

zōngjiào
宗教

fójiào
佛教徒

èmó
恶魔
Buddist, Buddistin =

zhǔjiào
主教

qīngzhēnsì
清真寺

nǚshén
女神

fójiào
佛教徒
Kapelle =

mùdì
墓地

jiàoqū mùshī
教区牧师

qīngzhēnsì
清真寺

xiǎo jiàotáng
小教堂
anbeten =

bùdào
布道

yóutàide
犹太的

jìngfèng
敬奉

xiūnǚ
修女
Göttin =

fójiào
佛教徒

shèngjiéde
圣洁的

qīngzhēnsì
清真寺

nǚshén
女神
Nonne =

èmó
恶魔

jiàoqū mùshī
教区牧师

xiūnǚ
修女

shèngzhí
圣职
Teufel =

fójiào
佛教

jīdū
基督

jiàoqū mùshī
教区牧师

sādàn
撒旦
Jude, Jüdin =

tiānshǐ
天使

pǔbiàntú
普遍徒

yóutàirén
犹太人


Pater =

pǔbiàntú
普遍徒

jìngfèng
敬奉

shénfù
神父

shèngjīng
圣经
Katholik, Katholikin =

pǔbiàntú
普遍徒

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

qīngzhēnsì
清真寺

chànhuǐshì
忏悔室
Priester =

qídǎowén
祈祷文

lābǐ
拉比

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

shénfù
神父
heilig =

shèngzhí
圣职

qīngzhēnsì
清真寺

shèngjiéde
圣洁的

yóutàide
犹太的
Jünger =

cìfú
赐福

xìntú
信徒

shèngjīng
圣经

fójiào
佛教
beten =

sādàn
撒旦

zōngjiào
宗教

qídǎowén
祈祷文

qídǎo
祈祷
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles