Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Pflanze test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Pflanze category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Pflanze =

shùpí
树皮

zhíwù
植物

huāfěn
花粉


Frucht =

huā

shuǐguǒ
水果

zhù tóu
柱头

shùpí
树皮
Kaktus =

cǎoběn zhíwù
草本植物

xiānrénzhǎng
仙人掌

shuǐguǒ
水果

juélèi
蕨类
Blumenzwiebel =qiújìng
球茎

shūcài
蔬菜

shùzhī
树枝
Gemüse =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

shūcài
蔬菜

zhù tóu
柱头

jīng
Blume =

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树

xióng ruǐ
雄蕊

zǐ fáng
子房

huā
Stiel =

shuǐguǒ
水果

xiānrénzhǎng
仙人掌

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

huābàn
花瓣
Fruchtknoten =

xióng ruǐ
雄蕊

shuǐguǒ
水果

zǐ fáng
子房

huāè
花萼
Dorn =

qiújìng
球茎

zhù tóu
柱头shuǐguǒ
水果
Stiel =

jīng

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树

qiújìng
球茎

shùzhī
树枝
Blütenblatt =

huābàn
花瓣

zǐ fáng
子房

shùpí
树皮

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄
Pollen, Blütenstaub =

huāfěn
花粉

shùzhī
树枝

cǎo

huābàn
花瓣
Gras =

cǎo

qiújìng
球茎

zhù tóu
柱头

huābàn
花瓣
Blatt =

juélèi
蕨类

huā guàn
花冠

huā zhù
花柱


Lentizelle =

huā

huā

pí kǒng
皮孔

shùpí
树皮
Blumenkrone =

xióng ruǐ
雄蕊

huā guàn
花冠

jīng

xiānrénzhǎng
仙人掌
Kraut =

shùpí
树皮

juélèi
蕨类

qiújìng
球茎

cǎoběn zhíwù
草本植物
Ast =

huāfěn
花粉

shùzhī
树枝

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

cǎoběn zhíwù
草本植物
Narbe =

huābàn
花瓣

zhíwù
植物

shùzhī
树枝

zhù tóu
柱头
Griffel =

gēn

shùzhī
树枝

huā zhù
花柱

cǎoběn zhíwù
草本植物
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles