Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Pflanze test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Pflanze category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Frucht =

zhíwù
植物

shùpí
树皮

shuǐguǒ
水果

huā
Griffel =

huābàn
花瓣

huā zhù
花柱

huā

zhíwù
植物
Blüte =

pí kǒng
皮孔

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

cǎoběn zhíwù
草本植物

huā
Narbe =

zhù tóu
柱头

gēn

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

shù, mù
树, 木
Knospe =huā guàn
花冠juélèi
蕨类
Ast =

huāè
花萼

xiānrénzhǎng
仙人掌shùzhī
树枝
Pollen, Blütenstaub =

xiānrénzhǎng
仙人掌

zǐ fáng
子房

huāfěn
花粉

cǎo
Wurzel =

shù, mù
树, 木

jīng

gēn

juélèi
蕨类
Rinde =

shùpí
树皮

huābàn
花瓣

shùzhī
树枝

huāè
花萼
Blumenkrone =

huā

huā guàn
花冠

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

shùpí
树皮
Blume =

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

huābàn
花瓣

huā

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
Fruchtknoten =

zǐ fáng
子房

shūcài
蔬菜

huā guàn
花冠

huāè
花萼
Stiel =

jīng

zǐ fáng
子房

zhù tóu
柱头

shuǐguǒ
水果
Stiel =

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

cǎo

zhíwù
植物

pí kǒng
皮孔
Blütenblatt =

pí kǒng
皮孔

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

huābàn
花瓣


Pflanze =

zhíwù
植物

shūcài
蔬菜

zǐ fáng
子房

shuǐguǒ
水果
Baum =

shù, mù
树, 木

shūcài
蔬菜

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
Dorn =huāè
花萼

jīng

huā
Staubblatt =

qiújìng
球茎

jīng

xióng ruǐ
雄蕊

huā
Farn =

juélèi
蕨类

huāfěn
花粉

zhíwù
植物

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles