Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Pflanze test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Pflanze category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Blume =

shùpí
树皮

huā

huā zhù
花柱

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄
Frucht =

gēn

huā

shùpí
树皮

shuǐguǒ
水果
Stiel =

huā

huāè
花萼

jīng

juélèi
蕨类
Ast =

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

xiānrénzhǎng
仙人掌

shùzhī
树枝

jīng
Blatt =huā

cǎoběn zhíwù
草本植物

zhíwù
植物
Kelchblatt =

huā

huāè
花萼

gēn

jīng
Baum =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部pí kǒng
皮孔

shù, mù
树, 木
Blumenkrone =

cǎo

huā guàn
花冠

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

cǎoběn zhíwù
草本植物
Stiel =

qiújìng
球茎

zhù tóu
柱头

qiújìng
球茎

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄
Pollen, Blütenstaub =

huāfěn
花粉huāè
花萼

xióng ruǐ
雄蕊
Blattstiel =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

qiújìng
球茎

qiújìng
球茎


Gras =

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树

huāfěn
花粉

juélèi
蕨类

cǎo
Rinde =

shùpí
树皮

zhíwù
植物

cǎo

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树
Blütenblatt =

huābàn
花瓣

huāè
花萼

shù, mù
树, 木

juélèi
蕨类
Pflanze =

jīng

zhíwù
植物huā
Wurzel =

gēn

shuǐguǒ
水果

huābàn
花瓣

shù, mù
树, 木
Farn =

shù, mù
树, 木

juélèi
蕨类

huā zhù
花柱

jīng
Griffel =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

huā zhù
花柱

huā

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
Gemüse =

huā

zhíwù
植物

shù, mù
树, 木

shūcài
蔬菜
Blüte =

huā guàn
花冠

huā zhù
花柱

zhù tóu
柱头

huā
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles