Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Pflanze test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Pflanze category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Kelchblatt =

gēn

huāè
花萼

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树

huā guàn
花冠
Staubblatt =

shuǐguǒ
水果

jīng

huā guàn
花冠

xióng ruǐ
雄蕊
Blume =

huā

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树

cǎo

huā guàn
花冠
Blumenzwiebel =

shūcài
蔬菜

cǎoběn zhíwù
草本植物

qiújìng
球茎

shùzhī
树枝
Frucht =shuǐguǒ
水果

jīng

huā guàn
花冠
Gemüse =

shù, mù
树, 木

shuǐguǒ
水果

shūcài
蔬菜

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树
Rinde =

shùpí
树皮

xióng ruǐ
雄蕊

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

zhíwù
植物
Blatt =

zhíwù
植物

huāfěn
花粉huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄
Pollen, Blütenstaub =

zǐ fáng
子房

xióng ruǐ
雄蕊

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树

huāfěn
花粉
Stiel =

shuǐguǒ
水果

juélèi
蕨类

huāè
花萼

jīng
Stiel =

shuǐguǒ
水果

shùzhī
树枝

huābàn
花瓣

jīng
Kraut =

xióng ruǐ
雄蕊

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

cǎoběn zhíwù
草本植物

cǎo
Blattstiel =pí kǒng
皮孔

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
Fruchtknoten =

huā zhù
花柱

huā

shuǐguǒ
水果

zǐ fáng
子房
Blumenkrone =

shūcài
蔬菜

xiānrénzhǎng
仙人掌

huābàn
花瓣

huā guàn
花冠
Ast =

qiújìng
球茎

shùzhī
树枝

qiújìng
球茎


Lentizelle =

huā

qiújìng
球茎

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

pí kǒng
皮孔
Wurzelsproß =

xióng ruǐ
雄蕊

zhíwù
植物

jīng

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树
Kaktus =

juélèi
蕨类

cǎo

shùzhī
树枝

xiānrénzhǎng
仙人掌
Baum =

huā

shù, mù
树, 木

shùzhī
树枝

shuǐguǒ
水果
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles