Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Pflanze test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Pflanze category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Frucht =

shuǐguǒ
水果

huā zhù
花柱

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄


Pollen, Blütenstaub =huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

huāfěn
花粉

huā guàn
花冠
Knospe =

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

jīngshù, mù
树, 木
Stiel =

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

huā guàn
花冠

zǐ fáng
子房

huā guàn
花冠
Blumenkrone =

shùzhī
树枝

pí kǒng
皮孔

zhù tóu
柱头

huā guàn
花冠
Blattstiel =

zǐ fáng
子房

shùpí
树皮

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

juélèi
蕨类
Blume =

huābàn
花瓣

huā

shūcài
蔬菜

huābàn
花瓣
Kaktus =

zhíwù
植物

shūcài
蔬菜

huā zhù
花柱

xiānrénzhǎng
仙人掌
Kelchblatt =

huāè
花萼

huā guàn
花冠

shūcài
蔬菜

huā guàn
花冠
Gemüse =

gēn

shūcài
蔬菜

huā


Fruchtknoten =

zǐ fáng
子房cǎoběn zhíwù
草本植物

fèn niè; xīn yá; nèn miáo; yòu shù
分蘖; 新芽; 嫩苗; 幼树
Kraut =

huācǎoběn zhíwù
草本植物

xióng ruǐ
雄蕊
Stiel =

jīng

gēn

zǐ fáng
子房

zhù tóu
柱头
Lentizelle =

juélèi
蕨类

shuǐguǒ
水果

shùzhī
树枝

pí kǒng
皮孔
Blüte =

huā

shūcài
蔬菜

jīng

cǎoběn zhíwù
草本植物
Ast =

jīng

shùzhī
树枝

shùpí
树皮

juélèi
蕨类
Farn =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

juélèi
蕨类

huā

huā
Dorn =

huā zhù
花柱

cǎoběn zhíwù
草本植物gēn
Blütenblatt =

huāfěn
花粉

jīng

jīng

huābàn
花瓣
Staubblatt =

xióng ruǐ
雄蕊

huā

shù, mù
树, 木

juélèi
蕨类
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles