Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Natur test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Natur category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Länge =

zhèndòng
震动

hǎixiào
海啸

jīngdù
经度

tiānqì
天气
Meteorologie =

huǒshān
火山

qìxiàngxué
气象学

yún

jùlì
巨砾
Berg =

shān, shānyuè
山, 山岳

shíhuīyán
石灰岩

xiǎohé
小河

hǎixiào
海啸
Donnerschlag =

dìxiàde
地下的

léishēng
雷声

huǒshān
火山

shān, shānyuè
山, 山岳
Meerenge =

hǎixiá
海峡

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

hǎidǎo
海岛

luǎnshí, xiǎoyuánshí
卵石, 小圆石
Höhle =

xuě

wēifēng
微风

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁

dà shāndòng
大山洞
Strudel =

xuànfēng
旋风

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

xuánwō
旋涡

shēngǔ
深谷
Dunst, Nebel =

yǔjiāxuě
雨夹雪

xuěduī
雪堆

yúnwù
云雾

dìgōu
地沟
Wetter =

yúnwù
云雾

fēng

tiānqì
天气

wēifēng
微风
Fluss =bàofēngyǔ
暴风雨

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块
Tal =làng

làngtāo
浪涛

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷
Bach =

hǎitān
海滩

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

cǎihōng
彩虹

xiǎohé, xī
小河, 溪
Wendekreis des Steinbocks =

sānjiǎozhōu
三角洲

dìgōu
地沟

shuǐ

nán huíguīxiàn
南回归线
Eiszapfen =

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河

shā

shíhuīyán
石灰岩

bīngzhù
冰柱
Schneewehe =

wēifēng
微风

shēngǔ
深谷

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤

xuěduī
雪堆
Erdbeben =

dìzhèn
地震

shēngǔ
深谷

shāndòng
山洞

yúnwù
云雾
Wirbelwind =

dìzhèn
地震

bīngzhù
冰柱

lùzhōu
绿洲

xuànfēng
旋风
Erosion =

jùfēng
飓风

shāndòng
山洞

bàofēngxuě
暴风雪

fǔshí
腐蚀
Seegang =

làngtāo
浪涛

bàofēngxuě
暴风雪

dàfēng
大风

shíhuīyán
石灰岩
Felsblock =

bàofēngxuě
暴风雪

tiānqì
天气

shāndòng
山洞

jùlì
巨砾
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles