Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Sprache test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Sprache category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Text =

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说

lián huán màn huà
连环漫画

wén běn; kè wén
文本; 课文

hào mǎ
号码
Schwatz =

zì mǔ
字母

zì xíng
字型

liú yán fēi yǔ
流言蜚语

shī gē
诗歌
Kurzgeschichte =

fù cí
副词

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说

hào mǎ
号码

xiàn zài shì shí tài
现在式时态
Zeitung =

shū jí
书籍

bào zhǐ
报纸

zá zhì
杂志

fēn hào
分号
Schriftbild =

liú yán fēi yǔ
流言蜚语

zì xíng
字型

yàn yǔ, gé yán
谚语, 格言

fēn hào
分号
Sprache =

guò qù shì
过去式

mào hào
冒号

yǔ yán
语言

cuò cí
措词
Buchstabe =

zì mǔ
字母

shī gē
诗歌

tán huà
谈话

shěng luè fú hào
省略符号
Schrift =

dǎ zì
打字

jiāo kē shū, kè běn
教科书, 课本

xíng róng cí
形容词

dòu hào
逗号
Komma =

dòu hào
逗号

chuán dān
传单

zhuàn jì
传记

shí tài
时态
fragen =

dòng cí
动词

mào hào
冒号

wán chéng shì
完成式

xún wèn; yào qiú
询问; 要求
Broschüre =

xiǎo cè zǐ
小册子

guò qù shì
过去式

xiàng zhēng; fú hào; biāo zhì
象征; 符号; 标志

tán huà
谈话
Nummer =

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇

xíng róng cí
形容词

hào mǎ
号码

zì xíng
字型
sagen =

huà huà
画画

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字

jiāo kē shū, kè běn
教科书, 课本
Lesen =

zì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng
字母表, 字母系统

jiāo kē shū, kè běn
教科书, 课本

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形

yuè dú, lǎng dú
阅读, 朗读
Argument =

tǎo lùn
讨论

jù zi
句子

jiǎng huà; shuō qǐ
讲话; 说起

zhēng lùn
争论
Bleistift =

wén jiàn
文件

xiàn zài shì shí tài
现在式时态

qiān bǐ
铅笔

dǎ zì
打字
Punkt =

hào mǎ
号码

jù hào
句号

yǔ fǎ
语法

wén běn; kè wén
文本; 课文
Adverb =

dān cí
单词

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说

xiǎo shuō
小说

fù cí
副词
Sprichwort =

yàn yǔ, gé yán
谚语, 格言

yàn yǔ; yán lùn
谚语; 言论

shù liàng
数量

duàn luò
段落
Wörterbuch =

yǔ yán zì diǎn
语言字典

yuè dú, lǎng dú
阅读, 朗读

pīn xiě
拼写

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles