Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Sprache test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Sprache category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Schrift =

yǔ yán
语言

dǎ zì
打字

duǎn yǔ
短语

jù zi
句子
Zahl =

shù zì
数字

tán huà
谈话

yǔ yán
语言

dǎ yìn
打印
Ausdruck =

jù zi
句子

cuò cí
措词

wèn tí, yí wèn
问题, 疑问

jù hào
句号
Kurzgeschichte =

xiǎo shuō
小说

zì diǎn; cí diǎn
字典; 词典

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说
sagen =

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于

xiǎo cè zǐ
小册子

fù cí
副词

yǔ yán zì diǎn
语言字典
Pronomen, Fürwort =

shěng luè fú hào
省略符号

wén jiàn
文件

dài cí
代词

shù zì
数字
Vergangenheit =

hào mǎ
号码

guò qù shì
过去式

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字

jù zi
句子
Apostroph, Auslassungszeichen =

wén jiàn
文件

shěng luè fú hào
省略符号

dòu hào
逗号

dǎ zì
打字
Schreibweise =

dǎ yìn
打印

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字

yǔ fǎ
语法
Sprache =

shù liàng
数量

yǔ yán
语言

dān cí
单词

zì diǎn; cí diǎn
字典; 词典
Futur =

kǒng bù de
恐怖的

jiāng lái shí tài
将来时态

shī gē
诗歌

dòu hào
逗号
Schreibwaren =

zì mǔ
字母

qiān bǐ
铅笔

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸

xíng róng cí
形容词
Gespräch =

zá zhì
杂志

shū xiě
书写

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说

tán huà
谈话
Schwatz =

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形

yuè dú, lǎng dú
阅读, 朗读

liú yán fēi yǔ
流言蜚语
Nummer =

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作

zhāng, huí
章, 回

hào mǎ
号码

shěng luè fú hào
省略符号
Literatur =

shù zì
数字

wén xué
文学

kǒng bù de
恐怖的

míng cí
名词
Schriftbild =

zhuàn jì
传记

liú yán fēi yǔ
流言蜚语

guò qù shì
过去式

zì xíng
字型
Redensart =

dòu hào
逗号

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字

yàn yǔ; yán lùn
谚语; 言论

wén xué
文学
Anzahl =

xiǎo cè zǐ
小册子

shù liàng
数量

xǐ jù
喜剧

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作
lesen =

zì xíng
字型

yuè lǎn
阅览

tǎo lùn
讨论

wén jiàn
文件
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles