Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Sprache test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Sprache category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

schreiben =

jiǎng huà; shuō qǐ
讲话; 说起

shū xiě
书写

jiāo kē shū, kè běn
教科书, 课本

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作
zeichnen =

xíng róng cí
形容词

yuè dú, lǎng dú
阅读, 朗读

huà huà
画画

zhǐ zhāng
纸张
Perfekt =

xiǎo cè zǐ
小册子

dòng cí
动词

míng cí
名词

wán chéng shì
完成式
Argument =

yǔ yán
语言

wén xué
文学

zhēng lùn
争论

mào hào
冒号
Biografie =

zhuàn jì
传记

shù liàng
数量

xiàn zài shì shí tài
现在式时态

shù zì
数字
Anzahl =

bào zhǐ
报纸

wén běn; kè wén
文本; 课文

shù liàng
数量

wèn tí, yí wèn
问题, 疑问
Komödie =

xǐ jù
喜剧

yǔ fǎ shū
语法书

jiǎng huà; shuō qǐ
讲话; 说起

bào zhǐ
报纸
buchstabieren =

yǔ fǎ shū
语法书

pīn xiě
拼写

zhēng lùn
争论

pīn xiě; pīn zì
拼写; 拼字
sprechen =

wén xué
文学

tán huà
谈话

dòu hào
逗号

shù liàng
数量
fantastische Erzählung =

fēn hào
分号

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于

tán huà
谈话
Schreibwaren =

yuè lǎn
阅览

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸
Schauergeschichte =

hào mǎ
号码

liú yán fēi yǔ
流言蜚语

kǒng bù de
恐怖的

wén jù; xìn zhǐ
文具; 信纸
Präsens =

zì mǔ
字母

tán huà
谈话

chuán dān
传单

xiàn zài shì shí tài
现在式时态
Nummer =

yǔ fǎ
语法

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作

qiān bǐ
铅笔

hào mǎ
号码
Wälzer =

cā chú; qīng chú
擦除; 清除

jiù …ér lùn, jiàn yú
就…而论, 鉴于

dà běn shū
大本书

fēn hào
分号
Komma =

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说

dòu hào
逗号

shù zì
数字

bào zhǐ
报纸
Tinte =

qiān bǐ
铅笔

yuè dú, lǎng dú
阅读, 朗读

mò shuǐ
墨水

zhuàn jì
传记
Hauptwort, Substantiv =

xǐ jù
喜剧

shū xiě
书写

jiāng lái shí tài
将来时态

míng cí
名词
Text =

wén běn; kè wén
文本; 课文

zhēng lùn
争论

wèn tí, yí wèn
问题, 疑问

tán huà
谈话
Schriftbild =

zì xíng
字型

huà huà
画画

biàn lùn
辩论

mào hào
冒号
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles