Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Insekt test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Insekt category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Ohrwurm =

zhùmùchóng
蛀木虫

wúgōng
蜈蚣

shī

xiēzi
蝎子
Biene =

húdié
蝴蝶

xiǎo kūnchóng
小昆虫

mìfēng
蜜蜂

cāngyíng
苍蝇
Grille =

xīshuài
蟋蟀

máochóng
毛虫

zhùmùchóng
蛀木虫

zhīzhū
蜘蛛
Holzwurm =

qīngtíng
蜻蜓

jiǎchóng
甲虫

xiēzi
蝎子

zhùmùchóng
蛀木虫
Libelle =

jiǎchóng
甲虫

shī

wúgōng
蜈蚣

qīngtíng
蜻蜓
Wespe =

é

huángfēng
黄蜂

shī

qīngtíng
蜻蜓
Laus =

jiǎn

xīshuài
蟋蟀

shī

huángfēng
黄蜂
Insekt =

máochóng
毛虫

kūnchóng
昆虫

zhāngláng
蟑螂

qīngtíng
蜻蜓
Skorpion =

jiǎchóng
甲虫

qīngtíng
蜻蜓

xiēzi
蝎子

zhàměng
蚱蜢
Regenwurm =

kūnchóng
昆虫

húdié
蝴蝶

qiūyǐn
蚯蚓

jiǎn
Ameise =

wén

húdié
蝴蝶

máyǐ
蚂蚁

xiǎo kūnchóng
小昆虫
Moskito =

wúgōng
蜈蚣

jiǎn

wén

wúgōng
蜈蚣
Nachtfalter =

kūnchóng
昆虫

xiēzi
蝎子

é

húdié
蝴蝶
Spinne =

rùi

húdié
蝴蝶

zhīzhū
蜘蛛

zhāngláng
蟑螂
Fliege =

shī

huángfēng
黄蜂

cāngyíng
苍蝇

mìfēng
蜜蜂
Insekt =

rùi

é

zhīzhū
蜘蛛

xiǎo kūnchóng
小昆虫
Schmetterling =

é

qīngtíng
蜻蜓

húdié
蝴蝶

wén
Kokon =

é

rùi

jiǎn

xīshuài
蟋蟀
Grashüpfer =

zhàměng
蚱蜢

zhīzhū
蜘蛛

qiūyǐn
蚯蚓

máochóng
毛虫
Raupe =

máyǐ
蚂蚁

wén

xiǎo kūnchóng
小昆虫

máochóng
毛虫
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles