Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Kraut test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Kraut category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Schnittlauch =

shì luó
莳萝

cǎoběn zhíwù
草本植物

xìfāncōng
细番葱

yuèguì
月桂
Süßdolde =

shì luó
莳萝

xiāng gēn qín
香根芹

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物

yáng huí xiāng
洋茴香
Ringelblume =

yáng huí xiāng
洋茴香

xiāng gēn qín
香根芹

wànshòujú
万寿菊

làgēn
辣根
Liebstöckel =

ōuqín
欧芹

yuánxiédāngguī
圆叶当归

xiāng fēng cǎo
香蜂草

zǐ cǎo
紫草
Goldmelisse =

xūnyīcāo
薰衣草

shǔwěicǎo
鼠尾草

qīng hāo
青蒿

fó shǒu gān
佛手柑
Anis =

huángchūnjú
黄春菊

yáng huí xiāng
洋茴香

fó shǒu gān
佛手柑

qīng hāo
青蒿
Dill =

shì luó
莳萝

fó shǒu gān
佛手柑

shǔwěicǎo
鼠尾草

chē yè cǎo
车叶草
Kerbel =

shān luó bo
山萝卜

qīng hāo
青蒿

cǎoběn zhíwù
草本植物

shì luó
莳萝
Minze =

xiǎohuífān
小茴香

xiǎohuífān
小茴香

xìfāncōng
细番葱

bòhe
薄荷
Zitronenstrauch =

xiǎohuífān
小茴香

niúzhì
牛至

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草

huángchūnjú
黄春菊
Angelika, Engelwurz =

chē yè cǎo
车叶草

ài jú
艾菊

lónghāo
龙蒿

dāng guī
当归
Waldmeister =

xiǎohuífān
小茴香

bòhe
薄荷

chē yè cǎo
车叶草

ōuqín
欧芹
Thymian =

shǔwěicǎo
鼠尾草

kǔ ài cǎo
苦艾草

fó shǒu gān
佛手柑

bǎilǐxiāng
百里相
Weinraute =

làgēn
辣根

xiāng fēng cǎo
香蜂草

yún xiāng
芸香

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草
Rosmarin =

yuèguì
月桂

shì luó
莳萝

niúzhì
牛至

mí dié xiāng
迷迭香
Zitronenmelisse =

xiāng fēng cǎo
香蜂草

fó shǒu gān
佛手柑

kǔ ài cǎo
苦艾草

shān luó bo
山萝卜
Ysop =

xiāng fēng cǎo
香蜂草

bǎilǐxiāng
百里相

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草

wànshòujú
万寿菊
Sauerampfer =

xiāng fēng cǎo
香蜂草

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草

qīng hāo
青蒿

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄
Kümmel =

ài jú
艾菊

gě lǚ zǐ
葛缕子

huángchūnjú
黄春菊

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草
Kraut =

cǎoběn zhíwù
草本植物

bòhe
薄荷

yáng huí xiāng
洋茴香

xiǎohuífāntóu
小茴香头
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles