Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Essen test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Essen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Zucker =

guǒ xiànbǐng
果馅饼

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

wèi zhǔguò de
未煮过的

táng
Penne =

tōng xīn fěn
通心粉

huángyóu
黄油

zhì

táng
Fisch =

tōng xīn fěn
通心粉

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草
Fleisch =

ròu

Yìdàlì miànshí
意大利面食

tāng, gēng
汤, 羹

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条
Salz =

tōng xīn fěn
通心粉

yán

tángguǒ
糖果

sōnggāo
松糕
Kräuter =

shíwù
食物

Yìdàlì miànshí
意大利面食

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

shuǐ
Lasagne =

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

yì shì kuān miàn
意式宽面

pútaojiū
葡萄酒

pēngtiáo
烹调
Mehl =

yì shì kuān miàn
意式宽面

(yì dà lì shì )jiǎo zǐ
(意大利式)饺子

miànfěn
面粉

táng
Gewürz =

shuǐ

guǒ xiànbǐng
果馅饼

Yìdàlì miànshí
意大利面食

tiáowèipǐn
调味品
Wein =

gālí
咖喱

pútaojiū
葡萄酒

gānlàobǐng
干酪饼

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司
kochen =

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

pēngtiáo
烹调

tāng, gēng
汤, 羹

xì yuán miàntiáo
细圆面条
Kochen =

sānmíngzhì
三明治

zhì

pēngtiáo
烹调

rénzào huángyóu
人造黄油
Tagliatelle =cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

pútaojiū
葡萄酒
auf kleiner Flamme kochen =

wēi

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

sānmíngzhì
三明治

ròu
Käsekuchen =

gānlàobǐng
干酪饼

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条

wēi

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉
Spaghetti =

xì yuán miàntiáo
细圆面条

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

hújiāofěn
胡椒粉

yì shì xì miàn
意式细面
Essig =kǎo

sānmíngzhì
三明治

sānmíngzhì
三明治
Biskuit, Biskuitkuchen =

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

pēngtiáo
烹调

Yìdàlì miànshí
意大利面食

sōnggāo
松糕
Butter =

huángyóu
黄油

shíwù
食物

hújiāofěn
胡椒粉

wēi
braten =

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

kǎomiànfěn
面粉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles