Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Blume test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Blume category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Schusterpalmen =

yuānwěi
鸢尾

méiguì
玫瑰

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

yīyèlán
一叶兰
Narzisse =

xuělián
雪莲

yǔshàndòu
羽扇豆

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

shuǐxiānshǔ
水仙属
Sonnenblume =

xiàngrìkuí
向日葵

yīyèlán
一叶兰

yīyèlán
一叶兰

júhuā
菊花
Tulpe =

yùjīnxiāng
郁金香

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

bǎihé
百合

jiàn lán
剑兰
Schlüsselblume =

shèxiāng shízhú
麝香石竹

chújú
雏菊

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

yǔshàndòu
羽扇豆
Rittersporne =

lánhuā
兰花

fēi yàn cǎo
飞燕草

jīnzhǎnhuā
金盏花

xiānkèlái
仙客来
Hyazinthe =

méiguì
玫瑰

yuānwěi
鸢尾

fēngxìnzǐ
风信子

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
Blume =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

tiānzhúkuí
天竺葵

huā
Zinnie =

bǎi rì cǎo
百日草

yùjīnxiāng
郁金香

yǔshàndòu
羽扇豆

méiguì
玫瑰
Dahlie =

júhuā
菊花

yīngsù
罂粟

púgōngyīng
蒲公英

dàlìjú
大麗菊
Ringelblume =

bǎi rì cǎo
百日草

jīnzhǎnhuā
金盏花

bǎi rì cǎo
百日草

chújú
雏菊
Aster =

yě fēng xìn zǐ
野风信子

zǐwǎn
紫菀

hànjīnlián
旱金莲

chújú
雏菊
Schneeglöcken =

xuělián
雪莲

bǎi rì cǎo
百日草

xiùqiúhuā
绣球花

tiānzhúkuí
天竺葵
Iris =

huā

jīnzhǎnhuā
金盏花

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

yuānwěi
鸢尾
Kapwzinerkresse =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

jīnzhǎnhuā
金盏花

hànjīnlián
旱金莲

púgōngyīng
蒲公英
Pelargonium =

tiān zhú kuí
天竺葵

zǐwǎn
紫菀

yuānwěi
鸢尾

lánhuā
兰花
Mohn =

yīngsù
罂粟

xiùqiúhuā
绣球花

méiguì
玫瑰

shèxiāng shízhú
麝香石竹
Rose =

méiguì
玫瑰

tiān zhú kuí
天竺葵

yīyèlán
一叶兰

jīnzhǎnhuā
金盏花
Azelee =

huā

dùjuān
杜鹃

fēngxìnzǐ
风信子


Geranie =

yínliánhuā
银莲花属

júhuā
菊花

tiānzhúkuí
天竺葵

fēngxìnzǐ
风信子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles