Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Fisch test

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Fisch category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Kalmar =

zūnyú
鳟鱼

yóuyú
鱿鱼

biān yú
蝙鱼

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)
Rochen =

biān yú
蝙鱼

cìbāo dòngwù
刺胞动物

yáo mù
鳐目

bǐmùyú
大比目鱼
Schrein =

xuě

jīnyú
金鱼

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

xiǎoxiā
小虾
Hecht =gǒuyú
狗鱼

jīnyú
金鱼

lóngxiā
龙虾
Auster =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

guī

lóngxiā
龙虾

yóuyú
鱿鱼
Krustazee =

cìbāo dòngwù
刺胞动物

shānhú
珊瑚

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇
Scholle =

dié

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

guī


Karpfen =

biān yú
蝙鱼

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

zūnyú
鳟鱼

lǐyú
鲤鱼
Flussbarsch =

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

shāyú
鲨鱼xuě
Elritze =

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

yóuyú
鱿鱼

yóuyú
鱿鱼

zhāngyú
章鱼
Brachse =

biān yú
蝙鱼

xiǎoxiā
小虾

hǎikuí
海葵

zūnyú
鳟鱼
Thunfisch =

zhāngyú
章鱼

jīnqiāngyú
金枪鱼

lóngxiā
龙虾

dié
Nesseltier =

shànbèi
扇贝

yáo mù
鳐目

xiǎoxiā
小虾

cìbāo dòngwù
刺胞动物
Rankenfußkrebs =

dàbǐmùyú
大比目鱼

ténghú
藤壶

xiǎoxiā
小虾

jīnyú
金鱼
Haifisch =

yáo kē
鳐科

shānhú
珊瑚

guī

shāyú
鲨鱼
Weißling =

shànbèi
扇贝

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕

shānhú
珊瑚

qīng
Qualle =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

zūnyú
鳟鱼
Makrele =

biān yú
蝙鱼

qīng

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

ténghú
藤壶
Schellfisch =

gǒuyú
狗鱼

guī

fēiyú
鲱鱼

hēixiànxuě
黑线鳕
Kabeljou =

xuěshāyú
鲨鱼

jīnyú
金鱼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles