Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Fisch test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Fisch category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Krabbe =

yóuyú
鱿鱼

xiè

lǐyú
鲤鱼

shàn, màn
鳝, 鳗
Karpfen =

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

bǐmùyú
大比目鱼

zūnyú
鳟鱼

lǐyú
鲤鱼
Katzenfisch =

shānhú
珊瑚

niánfǎng mù
鲇形目

zhāngyú
章鱼

bǐmùyú
大比目鱼
Makrele =

shāyú
鲨鱼

dié

xuě

qīng
Kabeljou =

lóngxiā
龙虾dié

xuě
Rochen =

yáo kē
鳐科

ténghú
藤壶lóngxiā
龙虾
Rochen =

ténghú
藤壶

dàbǐmùyú
大比目鱼

yáo mù
鳐目

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物
Aal =

biān yú
蝙鱼

gǒuyú
狗鱼

shàn, màn
鳝, 鳗

dàbǐmùyú
大比目鱼
Lachs =

gǒuyú
狗鱼

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

guī


Hecht =xuě

gǒuyú
狗鱼

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕
Koralle =

shānhú
珊瑚

xiǎoxiā
小虾

biān yú
蝙鱼

zūnyú
鳟鱼
Nesseltier =

niánfǎng mù
鲇形目

shāyú
鲨鱼

lóngxiā
龙虾

cìbāo dòngwù
刺胞动物
Hummer =

hēixiànxuě
黑线鳕

zhāngyú
章鱼

dàbǐmùyú
大比目鱼

lóngxiā
龙虾
Flunder =

xiǎoxiā
小虾

bǐmùyú
大比目鱼

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

xiè
Krustazee =

xiǎoxiā
小虾

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

gǒuyú
狗鱼

dié
Haifisch =

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

bǐmùyú
大比目鱼

shāyú
鲨鱼

cìbāo dòngwù
刺胞动物
Venusmuschel =

shānhú
珊瑚

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

jīnqiāngyú
金枪鱼


Rankenfußkrebs =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎ténghú
藤壶

lóngxiā
龙虾
Kammmuschel =

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

shànbèi
扇贝

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕

jīnyú
金鱼
Forelle =

niánfǎng mù
鲇形目

zūnyú
鳟鱼

hēixiànxuě
黑线鳕

yáo mù
鳐目
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles