Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Fisch test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Fisch category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Kalmar =

shànbèi
扇贝

shàn, màn
鳝, 鳗

lǐyú
鲤鱼

yóuyú
鱿鱼
Aal =

lǐyú
鲤鱼

shàn, màn
鳝, 鳗

fēiyú
鲱鱼

yáo mù
鳐目
Kammmuschel =

yáo kē
鳐科

shànbèi
扇贝

shānhú
珊瑚

xiè
Krustazee =

xuě

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

lóngxiā
龙虾

lóngxiā
龙虾
Haifisch =

shāyú
鲨鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

shànbèi
扇贝

hǎikuí
海葵
Thunfisch =

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

jīnqiāngyú
金枪鱼

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎
Qualle =

cìbāo dòngwù
刺胞动物

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

xiè
Nesseltier =

hēixiànxuě
黑线鳕

niánfǎng mù
鲇形目

cìbāo dòngwù
刺胞动物

xiǎoxiā
小虾
Flunder =

fēiyú
鲱鱼

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

cìbāo dòngwù
刺胞动物

bǐmùyú
大比目鱼
Hummer =

lǐyú
鲤鱼

niánfǎng mù
鲇形目

qīng

lóngxiā
龙虾
Seeanemone =

hǎikuí
海葵

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

lóngxiā
龙虾
Rochen =

yáo mù
鳐目

lǐyú
鲤鱼

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)
Krabbe =

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

xiè

yáo mù
鳐目


Karpfen =

niánfǎng mù
鲇形目yóuyú
鱿鱼

lǐyú
鲤鱼
Brachse =

biān yú
蝙鱼

gǒuyú
狗鱼

jīnyú
金鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎
Auster =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

shànbèi
扇贝

yáo mù
鳐目

shàn, màn
鳝, 鳗
Heilbutt =

yáo kē
鳐科

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

cìbāo dòngwù
刺胞动物

dàbǐmùyú
大比目鱼
Lachs =

guī

yáo kē
鳐科

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕
Krake =

xiǎoxiā
小虾

zhāngyú
章鱼

qīng

ténghú
藤壶
Katzenfisch =

niánfǎng mù
鲇形目

yáo mù
鳐目

xuě

shàn, màn
鳝, 鳗
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles