Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Gëtrank test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Gëtrank category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

helles Bier =

qìshuǐ
汽水

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

qìshuǐ
汽水
Cocktail =

jiǔ

jīwěijiǔ
鸡尾酒

nǎixī
奶昔

shuǐ
Alkohol =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

yǐnliào
饮料

jiǔjīng
酒精
Wasser =

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

nǎixī
奶昔

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

shuǐ
Saftgetränk =

nǎixī
奶昔

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

jīwěijiǔ
鸡尾酒

lǜ chá
绿茶
Grüner Tee =

kāfēidòu
咖啡豆

lǜ chá
绿茶

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
Starkbier =

jiǔjīng
酒精

xuělìjiǔ
雪梨酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

yǐnliào
饮料
Wermut =

xuělìjiǔ
雪梨酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
alkoholisch Getränk =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

shuǐ

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

jiǔ
Kakao =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

píjiǔ
啤酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
Tee =

jiǔjīng
酒精

xuělìjiǔ
雪梨酒

chá

píngguǒjiǔ
苹果酒
Weinbrand =

xuělìjiǔ
雪梨酒

chá

báilándì
白兰地

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
Whisky =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

yǐnliào
饮料

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

shuǐ
Milchmixgetränk =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

lǜ chá
绿茶

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

nǎixī
奶昔
Apfelwein =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

báilándì
白兰地

nǎixī
奶昔

píngguǒjiǔ
苹果酒
Milch =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

nǎi

yǐnliào
饮料

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
Gin =

jiǔ

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

nǎi
Bier =

píjiǔ
啤酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

nǎi

báilándì
白兰地
Kaffee =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

kāfēidòu
咖啡豆

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
Wodka =

yǐnliào
饮料

fútèjiā
伏特加

jiǔjīng
酒精

píngguǒjiǔ
苹果酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles