Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Gëtrank test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Gëtrank category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Alkohol =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

jiǔjīng
酒精

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

shuǐ
Starkbier =

shuǐ

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

jiǔ
Saftgetränk =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

xuělìjiǔ
雪梨酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
Cocktail =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

nǎixī
奶昔
Milch =

nǎi

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

jiǔ
Whisky =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

fútèjiā
伏特加

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

lǜ chá
绿茶
Wermut =

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

píngguǒjiǔ
苹果酒
Tee =

jiǔ

nǎi

chá

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料
Wodka =

nǎixī
奶昔

fútèjiā
伏特加

yǐnliào
饮料

nǎi
Gëtrank =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

lǜ chá
绿茶

yǐnliào
饮料
Gin =

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

kāfēidòu
咖啡豆
alkoholisch Getränk =

jiǔ

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

qìshuǐ
汽水

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
Kakao =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

jiǔ

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
Weinbrand =

xuělìjiǔ
雪梨酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

báilándì
白兰地

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
Apfelwein =

xuělìjiǔ
雪梨酒

báilándì
白兰地

píngguǒjiǔ
苹果酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
Portwein =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

báilándì
白兰地

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
Brause =

qìshuǐ
汽水

kāfēidòu
咖啡豆

píngguǒjiǔ
苹果酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
Fruchtsaftkonzentrat =

fútèjiā
伏特加

nǎi

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

shuǐ
Sherry =

xuělìjiǔ
雪梨酒

yǐnliào
饮料

jīwěijiǔ
鸡尾酒

shuǐ
Kaffee =

yǐnliào
饮料

kāfēidòu
咖啡豆

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles