Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Anweisungen test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Anweisungen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

links =

zhèlǐ
这里

zuǒbiān
左边

miànjì
面积

fùjìn
附近
Außenseite =

hòumiàn
后面

zài nà biān
在那边

nán

wàimiàn
外面
nahe =

dōngnán
东南

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xiàng xià de
向下的

jìn
hinter =

nán

xīnán
西南

hòumiàn
后面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
rechts =

gōngzhèng
公正

wàimiàn
外面

fùjìn
附近

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
Süden =

nán

wǎng nàlǐ
往哪里

gōngzhèng
公正

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
Innerseite =

fùjìn
附近

xīnán
西南

gōngzhèng
公正

lǐmiàn
里面
Vorderseite =

xiàng xià de
向下的

duìmiàn
对面

zài nà biān
在那边

zhèngmiàn
正面
Umgebung =

nán

línjìn
邻近


西

nán
in der Nähe =

wǎng nàlǐ
往哪里

nán

shàngmiàn
上面

fùjìn
附近
hinten =

hòumiàn
后面

xiàmiàn
下面

línjìn
邻近

dōngběi
东北
da, dort =

línjìn
邻近

wǎng nàlǐ
往哪里

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

jìn
aufwärts =

zài nà biān
在那边

shuōmíng
说明

duìmiàn
对面

xiàngshàngde
向上的
neben =

zài nà biān
在那边

fāngxiàng
方向

línjìn
邻近

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
Richtung =

miànjì
面积

dōngnán
东南

fāngxiàng
方向

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
Norden =

xīběi
西北

gōngzhèng
公正

hòumiàn
后面

běi
weit =

yuǎn

miànjì
面积

dōngnán
东南

wàimiàn
外面
abwärts =

zài nǎ
在那

xiàmiàn
下面

fùjìn
附近

xiàng xià de
向下的
gegenüber =

xīnán
西南

fāngxiàng
方向

duìmiàn
对面

xiàng xià de
向下的
unten =

fùjìn
附近

xiàmiàn
下面

wàimiàn
外面

zài nà biān
在那边
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles