Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Anweisungen test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Anweisungen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

hinter =

lǐmiàn
里面

nán

zài nà biān
在那边

hòumiàn
后面
Gebiet =

wǎng nàlǐ
往哪里

miànjì
面积

zài nǎ
在那

zài nǎ
在那
Richtung =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

dōng

fāngxiàng
方向

gōngzhèng
公正
Außenseite =

lǐmiàn
里面

wàimiàn
外面

gōngzhèng
公正

xiàmiàn
下面
Vorderseite =

hòumiàn
后面

zhèngmiàn
正面


西

wàimiàn
外面
Nordwesten =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xīběi
西北

duìmiàn
对面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
Süden =

gōngzhèng
公正

zuǒbiān
左边

nán

lǐmiàn
里面
gegenüber =

fùjìn
附近

duìmiàn
对面

shàngmiàn
上面

zhèngmiàn
正面
neben =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

línjìn
邻近

xiàng xià de
向下的

nán
hier =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

zhèlǐ
这里

xiàngshàngde
向上的

wǎng nàlǐ
往哪里
weit =

wǎng nàlǐ
往哪里

yuǎn

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xīběi
西北
unten =

shàngmiàn
上面

zuǒbiān
左边

shuōmíng
说明

xiàmiàn
下面
hinten =

hòumiàn
后面

duìmiàn
对面

zhèlǐ
这里

zhèlǐ
这里
oben =

shàngmiàn
上面

zhèngmiàn
正面

duìmiàn
对面

xīběi
西北
Anweisungen =

shuōmíng
说明

běi

duìmiàn
对面

línjìn
邻近
in der Nähe =

dōng

fùjìn
附近

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

dōng
Südwesten =

fāngxiàng
方向

shàngmiàn
上面

xīnán
西南

zài nǎ
在那
aufwärts =

jìn

fāngxiàng
方向

xiàngshàngde
向上的

jìn
da, dort =

zài nà biān
在那边

dōng

yuǎn

wǎng nàlǐ
往哪里
abwärts =

fāngxiàng
方向

dōng

xiàng xià de
向下的

yuǎn
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles