Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Dinosaurier test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Dinosaurier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Euoplocephalus =

liàn è
链鳄

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟

jiàn lóng
剑龙

bāo tóu lóng
包头龙
Triceratops =

huá chǐ lóng
滑齿龙

sān jiǎo lóng
三角龙

rì běn lóng
日本龙

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟
Liopleurodon =

yī kǎ luò xī
依卡洛蜥

zhōng lóng
中龙

jí lóng
棘龙

huá chǐ lóng
滑齿龙
Parasaurolophys =

liáng lóng
梁龙

jù tài lóng
巨太龙

fù zhì lóng
副栉龙

líng dào lóng
伶盗龙
Pteradactylus =

翼手龙
翼手龙

bào lóng
暴龙

wú chǐ yì lóng
无齿翼龙

dùn jiǎ lóng
盾甲龙
Plesiosaurus =

bāo tóu lóng
包头龙

fù zhì lóng
副栉龙

mí huò lóng
迷惑龙

shé jǐng lóng
蛇颈龙
Scutosaurus =

fù zhì lóng
副栉龙

wěi yǔ lóng
尾羽龙

huá chǐ lóng
滑齿龙

dùn jiǎ lóng
盾甲龙
Iguanadon =

qín lóng
禽龙

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

翼手龙
翼手龙

rì běn lóng
日本龙
Gojirasaurus =

báo piàn lóng
薄片龙

jiàn lóng
剑龙

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙
Archelon =

jiàn lóng
剑龙

zhōng lóng
中龙

zhòng lóng
重龙

gǔ jù guī
古巨龟
Velociraptor =

kǒng è
恐鳄

rì běn lóng
日本龙

mí huò lóng
迷惑龙

líng dào lóng
伶盗龙
Brachiosaurus =

rì běn lóng
日本龙

wàn lóng
腕龙

kǒng lóng
恐龙

wěi yǔ lóng
尾羽龙
Ophthalmosaurus =

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙

kǒng è
恐鳄

sān jiǎo lóng
三角龙

gē sī lā lóng
哥斯拉龙
Archaeopteryx =

liàn è
链鳄

jiān zhǎo lóng
坚爪龙

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟

gǔ jù guī
古巨龟
Dinosaurier =

jiān zhǎo lóng
坚爪龙

kǒng lóng
恐龙

nán yì lóng
南翼龙

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟
Pachycephalosaurus =

wàn lóng
腕龙

zhǒng tóu lóng
肿头龙

sān jiǎo lóng
三角龙

bāo tóu lóng
包头龙
Pteranodon =

wú chǐ yì lóng
无齿翼龙

shé jǐng lóng
蛇颈龙

bāo tóu lóng
包头龙

gǔ jù guī
古巨龟
Elasmosaurus =

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

wěi yǔ lóng
尾羽龙

báo piàn lóng
薄片龙

翼手龙
翼手龙
Icarosaurus =

dùn jiǎ lóng
盾甲龙

yì tè lóng
异特龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙

yī kǎ luò xī
依卡洛蜥
Deinosuchus =

gǔ jù guī
古巨龟

kǒng è
恐鳄

jiàn lóng
剑龙

sān jiǎo lóng
三角龙
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles