Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Dinosaurier test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Dinosaurier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Plesiosaurus =

bào lóng
暴龙

jiàn lóng
剑龙

měi hé lóng
美颌龙

shé jǐng lóng
蛇颈龙
Barosaurus =

zhòng lóng
重龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙

jiàn lóng
剑龙

jiān zhǎo lóng
坚爪龙
Mesosaurus =

zhōng lóng
中龙

nán yì lóng
南翼龙

bào lóng
暴龙

fù zhì lóng
副栉龙
Pterodaustro =

fù zhì lóng
副栉龙

nán yì lóng
南翼龙

hǎi wáng lóng
海王龙

kǒng è
恐鳄
Velociraptor =

jiàn lóng
剑龙

yī kǎ luò xī
依卡洛蜥

líng dào lóng
伶盗龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙
Brachiosaurus =

zhǒng tóu lóng
肿头龙

zhōng lóng
中龙

nán yì lóng
南翼龙

wàn lóng
腕龙
Caudipteryx =

liáng lóng
梁龙

qín lóng
禽龙

wěi yǔ lóng
尾羽龙

rì běn lóng
日本龙
Tylosaurus =

shé jǐng lóng
蛇颈龙

rì běn lóng
日本龙

hǎi wáng lóng
海王龙

zhòng lóng
重龙
Stegosaurus =

fēng shén yì lóng
风神翼龙

nán yì lóng
南翼龙

fēng shén yì lóng
风神翼龙

jiàn lóng
剑龙
Gigantasaurus =

nán yì lóng
南翼龙

kǒng lóng
恐龙

yī kǎ luò xī
依卡洛蜥

jù tài lóng
巨太龙
Compsognathas =

huá chǐ lóng
滑齿龙

měi hé lóng
美颌龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙

zhōng lóng
中龙
Dinosaurier =

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙

kǒng lóng
恐龙

bào lóng
暴龙
Parasaurolophys =

líng dào lóng
伶盗龙

nán yì lóng
南翼龙

fù zhì lóng
副栉龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙
Scutosaurus =

dùn jiǎ lóng
盾甲龙

kǒng è
恐鳄

jiān zhǎo lóng
坚爪龙

liáng lóng
梁龙
Quetzalcoatlus =

mí huò lóng
迷惑龙

gǔ jù guī
古巨龟

fēng shén yì lóng
风神翼龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙
Allosaurus =

mí huò lóng
迷惑龙

yì tè lóng
异特龙

qín lóng
禽龙

翼手龙
翼手龙
Pteradactylus =

měi hé lóng
美颌龙

zhòng lóng
重龙

翼手龙
翼手龙

fēng shén yì lóng
风神翼龙
Archaeopteryx =

liáng lóng
梁龙

sān jiǎo lóng
三角龙

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟

jí lóng
棘龙
Ophthalmosaurus =

hǎi wáng lóng
海王龙

jù tài lóng
巨太龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙

qín lóng
禽龙
Iguanadon =

qín lóng
禽龙

bào lóng
暴龙

zhòng lóng
重龙

huá chǐ lóng
滑齿龙
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles