Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Dinosaurier test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Dinosaurier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Mesosaurus =

zhōng lóng
中龙

fù zhì lóng
副栉龙

bāo tóu lóng
包头龙

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟
Dinosaurier =

huá chǐ lóng
滑齿龙

fù zhì lóng
副栉龙

hǎi wáng lóng
海王龙

kǒng lóng
恐龙
Liopleurodon =

huá chǐ lóng
滑齿龙

wú chǐ yì lóng
无齿翼龙

jù tài lóng
巨太龙

wěi yǔ lóng
尾羽龙
Pachycephalosaurus =

zhǒng tóu lóng
肿头龙

wú chǐ yì lóng
无齿翼龙

bào lóng
暴龙

yī kǎ luò xī
依卡洛蜥
Allosaurus =

liàn è
链鳄

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

yì tè lóng
异特龙
Pteradactylus =

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟

rì běn lóng
日本龙

kǒng è
恐鳄

翼手龙
翼手龙
Quetzalcoatlus =

fēng shén yì lóng
风神翼龙

jí lóng
棘龙

nán yì lóng
南翼龙

jiān zhǎo lóng
坚爪龙
Stegosaurus =

yì tè lóng
异特龙

huá chǐ lóng
滑齿龙

gǔ jù guī
古巨龟

jiàn lóng
剑龙
Compsognathas =

měi hé lóng
美颌龙

dùn jiǎ lóng
盾甲龙

qín lóng
禽龙

qín lóng
禽龙
Nipponosaurus =

fù zhì lóng
副栉龙

sān jiǎo lóng
三角龙

rì běn lóng
日本龙

báo piàn lóng
薄片龙
Caudipteryx =

zhǒng tóu lóng
肿头龙

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟

wěi yǔ lóng
尾羽龙

fù zhì lóng
副栉龙
Apatosaurus =

zhǒng tóu lóng
肿头龙

mí huò lóng
迷惑龙

jù tài lóng
巨太龙

fēng shén yì lóng
风神翼龙
Archaeopteryx =

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙

fēng shén yì lóng
风神翼龙

kǒng lóng
恐龙
Barosaurus =

zhòng lóng
重龙

zhōng lóng
中龙

yī kǎ luò xī
依卡洛蜥

báo piàn lóng
薄片龙
Icarosaurus =

rì běn lóng
日本龙

zhǒng tóu lóng
肿头龙

jù tài lóng
巨太龙

yī kǎ luò xī
依卡洛蜥
Deinosuchus =

qín lóng
禽龙

kǒng è
恐鳄

mí huò lóng
迷惑龙

yì tè lóng
异特龙
Baryonyx =

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟

wěi yǔ lóng
尾羽龙

jiān zhǎo lóng
坚爪龙

fēng shén yì lóng
风神翼龙
Triceratops =

sān jiǎo lóng
三角龙

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟

gǔ jù guī
古巨龟

yī kǎ luò xī
依卡洛蜥
Pteranodon =

zhōng lóng
中龙

qín lóng
禽龙

wú chǐ yì lóng
无齿翼龙

shé jǐng lóng
蛇颈龙
Iguanadon =

bāo tóu lóng
包头龙

huá chǐ lóng
滑齿龙

qín lóng
禽龙

liáng lóng
梁龙
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles