Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Dinosaurier test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Dinosaurier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Allosaurus =

liáng lóng
梁龙

yì tè lóng
异特龙

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟

mí huò lóng
迷惑龙
Triceratops =

kǒng è
恐鳄

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

sān jiǎo lóng
三角龙
Pteradactylus =

liàn è
链鳄

nán yì lóng
南翼龙

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

翼手龙
翼手龙
Barosaurus =

zhòng lóng
重龙

nán yì lóng
南翼龙

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

zhōng lóng
中龙
Elasmosaurus =

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙

báo piàn lóng
薄片龙

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

wú chǐ yì lóng
无齿翼龙
Spinosaurus =

jí lóng
棘龙

dùn jiǎ lóng
盾甲龙

jù tài lóng
巨太龙

qín lóng
禽龙
Liopleurodon =

sān jiǎo lóng
三角龙

sān jiǎo lóng
三角龙

huá chǐ lóng
滑齿龙

qín lóng
禽龙
Plesiosaurus =

gē sī lā lóng
哥斯拉龙

jí lóng
棘龙

shé jǐng lóng
蛇颈龙

nán yì lóng
南翼龙
Parasaurolophys =

zhōng lóng
中龙

jiān zhǎo lóng
坚爪龙

yì tè lóng
异特龙

fù zhì lóng
副栉龙
Diplodocus =

liáng lóng
梁龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙

liàn è
链鳄

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙
Ophthalmosaurus =

wěi yǔ lóng
尾羽龙

hǎi wáng lóng
海王龙

huá chǐ lóng
滑齿龙

dà yǎn yú lóng
大眼鱼龙
Baryonyx =

shé jǐng lóng
蛇颈龙

jiān zhǎo lóng
坚爪龙

bāo tóu lóng
包头龙

wàn lóng
腕龙
Compsognathas =

qín lóng
禽龙

jù tài lóng
巨太龙

shé jǐng lóng
蛇颈龙

měi hé lóng
美颌龙
Desmatosuchus =

liáng lóng
梁龙

bào lóng
暴龙

jiān zhǎo lóng
坚爪龙

liàn è
链鳄
Deinosuchus =

rì běn lóng
日本龙

dùn jiǎ lóng
盾甲龙

jiān zhǎo lóng
坚爪龙

kǒng è
恐鳄
Pterodaustro =

nán yì lóng
南翼龙

liàn è
链鳄

liàn è
链鳄

zhòng lóng
重龙
Archaeopteryx =

kǒng è
恐鳄

shǐ zǔ niǎo
始祖鸟

dùn jiǎ lóng
盾甲龙

rì běn lóng
日本龙
Tyrannosaurus =

gǔ jù guī
古巨龟

bào lóng
暴龙

zhǒng tóu lóng
肿头龙

kǒng lóng
恐龙
Scutosaurus =

dùn jiǎ lóng
盾甲龙

báo piàn lóng
薄片龙

líng dào lóng
伶盗龙

shé jǐng lóng
蛇颈龙
Stegosaurus =

jiàn lóng
剑龙

jiān zhǎo lóng
坚爪龙

jiān zhǎo lóng
坚爪龙

bāo tóu lóng
包头龙
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles