Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Vogel test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Vogel category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Kranich =

xìntiānwēng
信天翁

yīngwǔ
鹦鹉shānchún
山鹑
Tordalk =

é

hēi wěi yù
黑尾豫

quèkē míngqín
雀科鸣禽

hǎi què lèi; yī zhǒng jiān zuǐ niǎo
海雀类; 一种尖嘴鸟
Rebhuhn =

shānchún
山鹑

sōng jī
松鸡

shí què yīng; yào
食雀鹰; 鹞

quèkē míngqín
雀科鸣禽
Merlin =

yīng

érmiáo
鸸鹋

huī bèi sǔn
灰背隼

shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)
水鸟(一种鸟)
Gans =

yīng

huǒjī
火鸡

é

tián yún què; jí líng
田云雀; 鹡鸰
Kampfläufer =

sān zhǐ yù
三趾鹬

xiǎo pì tī (chǎn yú ōu zhōu de yī zhǒng pǔ tōng pì tī)
小䴙䴘(产于欧洲的一种普通䴙䴘)

(xióng)liú sū yù
(雄)流苏鹬

tuóniǎo
鸵鸟
Mauersegler =

lièyīng
猎鹰

tián yún què; jí líng
田云雀; 鹡鸰

yǔyàn
雨燕

què
Bussard =

hǎiyīng
海鹦

yīngyèyīng
夜莺
Blaumeise =

qīng shān què
青山雀

yǐ lie
蚁鴷

yèyīng
夜莺

è
Sperber =

gēzi
鸽子

shí què yīng; yào
食雀鹰; 鹞

sōngjī
松鸡

huī bèi sǔn
灰背隼
Singdrossel =

hēi yā
黑鸭

qǐ`é
企鹅

huà méi, gē dōng
画眉, 歌鸫

yǐ lie
蚁鴷
Strauß =

tuóniǎo
鸵鸟

yīngchángwěi yīngwǔ
长尾鹦鹉
Sittich =

quèkē míngqín
雀科鸣禽

yīngwǔ
鹦鹉

hǎi yàn
海燕

chángwěi yīngwǔ
长尾鹦鹉
Truthahn =

huǒjī
火鸡

shuǐ liù
水鹨

yèyīng
夜莺

niǎo tóu mài jī; tián fú
鸟头麦鸡; 田凫
Bienenfresser =

fēng hǔ
蜂虎

hǎi ōu; hǎi ōu lèi fēi niǎo
海鸥; 海鸥类飞鸟

sān zhǐ yù
三趾鹬

sōngjī
松鸡
Säbelschnäbler =

máquè
麻雀

fǎn zuǐ yù
反嘴鹬

yànzi
燕子

yīng
Spatz =

(xióng)liú sū yù
(雄)流苏鹬

huàméiniǎo
画眉鸟

máquè
麻雀

tiān`é
天鹅
Tölpel =

táng é
塘鹅

wūdōng
乌鸫

má yā
麻鸦

hóngsǔn
红隼
Schwalbe =

lì yù
蛎鹬

yànzi
燕子

sān zhǐ yù
三趾鹬


Fischadler =

yuān

è

guǎn bí huò (hǎi yàn de yī zhǒng)
管鼻藿(海燕的一种)

zéi ōu
贼鸥
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles