Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Vogel test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Vogel category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Krähenscharbe =

lì yù
蛎鹬zhǎng bí lú cí
长鼻鸬鹚

fǎn zuǐ yù
反嘴鹬
Brachvogel =

shí què yīng; yào
食雀鹰; 鹞

yǔyàn
雨燕

hǎi ōu; hǎi ōu lèi fēi niǎo
海鸥; 海鸥类飞鸟

má yù
麻鹬
Seidenschwanz =

lú cí
鸬鹚qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟

lián què
连雀
Krähe =

sōngjī
松鸡

xiǎo pì tī (chǎn yú ōu zhōu de yī zhǒng pǔ tōng pì tī)
小䴙䴘(产于欧洲的一种普通䴙䴘)

hǎi què lèi; yī zhǒng jiān zuǐ niǎo
海雀类; 一种尖嘴鸟


Möwe =

ōu

yīng

yúnquè
云雀

huī bèi sǔn
灰背隼
Teichrallen =

hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī
黑水鸡; 雌红松鸡

qiū yù
丘鹬

ōu

hǎi ōu; hǎi ōu lèi fēi niǎo
海鸥; 海鸥类飞鸟
Trottellumme =

qián niǎo
潜鸟

hǎi jiū; hǎi què
海鸠; 海雀

yǔyàn
雨燕

qīng shān què
青山雀
Kuckuck =

è

shuǐ liù
水鹨

hǎi ōu; hǎi ōu lèi fēi niǎo
海鸥; 海鸥类飞鸟

dùjuān
杜鹃
Eissturmvogel =

ōuguǎn bí huò (hǎi yàn de yī zhǒng)
管鼻藿(海燕的一种)

kǒngquè
孔雀
Küstenseeschwalbe =

yīngwǔ
鹦鹉

běi jí yàn ōu
北极燕鸥

huàméiniǎo
画眉鸟

wūdōng
乌鸫
Schnepfe =

lù, cāng lù
鹭, 苍鹭

hēi wěi yù
黑尾豫

hǎiyīng
海鹦

jiā yàn
家燕
Regenpfeifer =

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟zhì

wūdōng
乌鸫
Dohle =

zhì

hán yā; xué niǎo
寒鸦; 穴鸟

qiān niǎo; héng kē niǎo
千鸟; 珩科鸟

niǎo tóu mài jī; tián fú
鸟头麦鸡; 田凫
Feldlerche =

māotóuyīng
猫头鹰

zéi ōu
贼鸥

è

yúnquè
云雀
Vogel =

xiǎojī
小鸡

xiǎo chángwěi yīngwǔ
小长尾鹦鹉

běi jí yàn ōu
北极燕鸥

niǎo
Blaumeise =

qīng shān què
青山雀jiā yàn
家燕

sān zhǐ yù
三趾鹬
Tordalk =

hǎi què lèi; yī zhǒng jiān zuǐ niǎo
海雀类; 一种尖嘴鸟

hēi yā
黑鸭

shuǐ liù
水鹨

huǒlièniǎo
火烈鸟
Heidelerche =

cāng tóu yàn què
苍头燕雀

sān zhǐ yù
三趾鹬

sēn lín yún què
森林云雀

huà méi, gē dōng
画眉, 歌鸫
Alk =

hǎi què
海雀

hǎi què lèi; yī zhǒng jiān zuǐ niǎo
海雀类; 一种尖嘴鸟

běi jí yàn ōu
北极燕鸥

tiān`é
天鹅
Habicht =dùjuān
杜鹃

kǒngquè
孔雀

yīng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles