Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Tier test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Tier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Tier =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

dòngwù
动物
Haut =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

kǒubízi
口鼻子

dòngwù
动物


Flosse =

kǒubízi
口鼻子

jiānyá
尖牙

bízi
鼻子

qízhuàngzhī
鳍状肢
Fell =

shòupí
兽皮

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

niǎohuì
鸟喙

lín
Säugetier =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

jiānyá
尖牙

kǒubízi
口鼻子

zhǎo
Reptil =

kǒnglóng
恐龙

páxíng dòngwù
爬行动物

niǎohuì
鸟喙

kǒubízi
口鼻子
Schnabel =niǎozuǐ
鸟嘴

jiānyá
尖牙

lín
Flosse =

niǎozuǐ
鸟嘴

shòupí
兽皮dòngwù
动物
Stoßzahn =

liáoyá
獠牙

niǎo, qín
鸟, 禽

dòngwù
动物

kǒubízi
口鼻子
Feder =

yǔmáo
羽毛

liáoyá
獠牙

zhuǎ

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
Nase =

bízi
鼻子

liáoyá
獠牙

niǎohuì
鸟喙

zōng
Dinosaurier =

kǒubízi
口鼻子

páxíng dòngwù
爬行动物

kǒnglóng
恐龙


Kralle =

niǎohuì
鸟喙niǎo, qín
鸟, 禽

zhuǎ
Mähne =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

zōng

zhuǎ

zhuǎzi
爪子
Pfote =

niǎo, qín
鸟, 禽

zhǎo

zhuǎzi
爪子

bízi
鼻子
Skala =

kǒnglóng
恐龙

zhuǎzi
爪子

lín

zōng
Schnabel =kǒnglóng
恐龙

kǒnglóng
恐龙

niǎohuì
鸟喙
Schwanz =

wěiba
尾巴

línshòupí
兽皮
Beutel =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

kǒubízi
口鼻子

shòupí
兽皮

yù`érdài
育儿袋
Vogel =

zhuǎzi
爪子

niǎo, qín
鸟, 禽

qízhuàngzhī
鳍状肢

niǎozuǐ
鸟嘴
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles