Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Tier test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Tier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Vogel =ruǎnmáo
软毛

niǎo, qín
鸟, 禽

jiānyá
尖牙
Flosse =

lín

qízhuàngzhī
鳍状肢

wěiba
尾巴

jiānyá
尖牙
Fisch =

kǒnglóng
恐龙zhǎo

lín
Schnauze =

yù`érdài
育儿袋

páxíng dòngwù
爬行动物

kǒubízi
口鼻子

zhuǎzi
爪子
Fang =

dòngwù
动物

niǎohuì
鸟喙jiānyá
尖牙
Schnabel =

liáoyá
獠牙

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

kǒnglóng
恐龙

niǎozuǐ
鸟嘴
Schwanz =

páxíng dòngwù
爬行动物

zhuǎzi
爪子

wěiba
尾巴

bízi
鼻子
Pfote =

zhuǎzi
爪子

dòngwù
动物

niǎohuì
鸟喙

bízi
鼻子
Feder =

dòngwù
动物

yǔmáo
羽毛

kǒnglóng
恐龙

kǒnglóng
恐龙
Kralle =zhǎo

qízhuàngzhī
鳍状肢


Haut =

kǒubízi
口鼻子niǎozuǐ
鸟嘴

bízi
鼻子
Fell =

bízi
鼻子

shòupí
兽皮

kǒubízi
口鼻子

dòngwù
动物
Stoßzahn =

zhuǎ

lín

liáoyá
獠牙

bízi
鼻子
Säugetier =bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

zhuǎ

kǒnglóng
恐龙
Flosse =kǒubízi
口鼻子

jiānyá
尖牙

yǔmáo
羽毛
Dinosaurier =

yù`érdài
育儿袋

shòupí
兽皮

liáoyá
獠牙

kǒnglóng
恐龙
Skala =

páxíng dòngwù
爬行动物

lín

yù`érdài
育儿袋

zōng
Mähne =

shòupí
兽皮

jiānyá
尖牙

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

zōng
Reptil =

páxíng dòngwù
爬行动物

bízi
鼻子

yǔmáo
羽毛

qízhuàngzhī
鳍状肢
Kralle =

yǔmáo
羽毛

zhuǎ

qízhuàngzhī
鳍状肢

ruǎnmáo
软毛
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles