Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Tier test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Tier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Feder =niǎozuǐ
鸟嘴

niǎozuǐ
鸟嘴

yǔmáo
羽毛
Flosse =dòngwù
动物

qízhuàngzhī
鳍状肢


Säugetier =bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

niǎo, qín
鸟, 禽

lín
Schwanz =

kǒnglóng
恐龙

qízhuàngzhī
鳍状肢

kǒnglóng
恐龙

wěiba
尾巴
Fang =

páxíng dòngwù
爬行动物

jiānyá
尖牙
Kralle =

páxíng dòngwù
爬行动物

shòupí
兽皮

wěiba
尾巴

zhuǎ
Maul =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

shòupí
兽皮

kǒubízi
口鼻子

lín
Mähne =

yǔmáo
羽毛

zōng

zhuǎzi
爪子


Stoßzahn =

niǎohuì
鸟喙liáoyá
獠牙

zhuǎ
Schnauze =

zhuǎzi
爪子

zhǎo

dòngwù
动物

kǒubízi
口鼻子
Pfote =

ruǎnmáo
软毛

shòupí
兽皮

zhuǎzi
爪子

zōng
Tier =

niǎozuǐ
鸟嘴

kǒnglóng
恐龙

dòngwù
动物

kǒubízi
口鼻子
Flosse =

zhuǎzi
爪子niǎo, qín
鸟, 禽

kǒnglóng
恐龙
Fisch =

bízi
鼻子

kǒnglóng
恐龙

liáoyá
獠牙


Haut =

ruǎnmáo
软毛zōng

liáoyá
獠牙
Skala =

dòngwù
动物

línyǔmáo
羽毛
Reptil =

niǎozuǐ
鸟嘴

páxíng dòngwù
爬行动物

jiānyá
尖牙


Kralle =

zhǎo

niǎo, qín
鸟, 禽shòupí
兽皮
Nase =

bízi
鼻子

yù`érdài
育儿袋

ruǎnmáo
软毛

niǎo, qín
鸟, 禽
Schnabel =niǎozuǐ
鸟嘴

bízi
鼻子

kǒnglóng
恐龙
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles