Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Tier test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Tier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Kralle =

kǒubízi
口鼻子

yǔmáo
羽毛

kǒubízi
口鼻子

zhǎo
Schnabel =

zhǎo

wěiba
尾巴

niǎozuǐ
鸟嘴


Fang =yǔmáo
羽毛

lín

jiānyá
尖牙
Maul =kǒubízi
口鼻子

páxíng dòngwù
爬行动物

liáoyá
獠牙
Nase =

zhuǎzi
爪子

wěiba
尾巴

bízi
鼻子

qízhuàngzhī
鳍状肢
Dinosaurier =

niǎozuǐ
鸟嘴

kǒnglóng
恐龙

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

dòngwù
动物
Tier =

jiānyá
尖牙wěiba
尾巴

dòngwù
动物
Skala =

páxíng dòngwù
爬行动物

jiānyá
尖牙

lín

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
Vogel =

lín

páxíng dòngwù
爬行动物

niǎo, qín
鸟, 禽

zōng
Schwanz =

wěiba
尾巴

bízi
鼻子

bízi
鼻子

zhuǎzi
爪子
Stoßzahn =

lín

ruǎnmáo
软毛

liáoyá
獠牙

kǒnglóng
恐龙
Mähne =

zōng

ruǎnmáo
软毛
Fell, Pelz =

niǎozuǐ
鸟嘴

ruǎnmáo
软毛

zhǎo


Schnauze =

kǒubízi
口鼻子

ruǎnmáo
软毛

jiānyá
尖牙

liáoyá
獠牙
Beutel =

ruǎnmáo
软毛

jiānyá
尖牙

yù`érdài
育儿袋

kǒubízi
口鼻子
Reptil =

niǎozuǐ
鸟嘴

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

páxíng dòngwù
爬行动物

niǎohuì
鸟喙
Kralle =

bízi
鼻子

bízi
鼻子

niǎohuì
鸟喙

zhuǎ
Flosse =yù`érdài
育儿袋

zhuǎzi
爪子

zhuǎ
Pfote =

zhuǎzi
爪子

zhuǎyǔmáo
羽毛
Fisch =

zhuǎ

liáoyá
獠牙

niǎohuì
鸟喙


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles