Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Tier test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Tier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Nase =

niǎozuǐ
鸟嘴

bízi
鼻子

lín


Fisch =

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物kǒubízi
口鼻子


Maul =

kǒnglóng
恐龙

kǒubízi
口鼻子
Kralle =

zhǎo

zhuǎzi
爪子

kǒnglóng
恐龙

ruǎnmáo
软毛
Fell =

niǎo, qín
鸟, 禽niǎohuì
鸟喙

shòupí
兽皮
Fang =

jiānyá
尖牙

dòngwù
动物

zhǎo


Feder =

yù`érdài
育儿袋

shòupí
兽皮

yǔmáo
羽毛

jiānyá
尖牙
Stoßzahn =

liáoyá
獠牙

niǎohuì
鸟喙

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

kǒubízi
口鼻子
Flosse =

zhǎo

niǎohuì
鸟喙

wěiba
尾巴


Schnabel =zhǎo

niǎohuì
鸟喙

wěiba
尾巴
Dinosaurier =kǒnglóng
恐龙

liáoyá
獠牙

kǒubízi
口鼻子
Reptil =

yù`érdài
育儿袋

kǒnglóng
恐龙

páxíng dòngwù
爬行动物


Säugetier =

zhǎo

kǒubízi
口鼻子

jiānyá
尖牙

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
Schnabel =

niǎozuǐ
鸟嘴

niǎo, qín
鸟, 禽

zōng

kǒubízi
口鼻子
Schwanz =

wěiba
尾巴

bízi
鼻子

zhuǎzi
爪子

zhuǎzi
爪子
Fell, Pelz =

kǒnglóng
恐龙

wěiba
尾巴ruǎnmáo
软毛
Tier =

dòngwù
动物

ruǎnmáo
软毛

ruǎnmáo
软毛

zhuǎ
Schnauze =

zōng

yù`érdài
育儿袋

kǒubízi
口鼻子


Skala =

niǎo, qín
鸟, 禽

lín

zhuǎzi
爪子

shòupí
兽皮
Haut =

kǒnglóng
恐龙

ruǎnmáo
软毛zhuǎzi
爪子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles