Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Armes test

Currently 36 users online.

You will now be tested on the Armes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

grenade =

dǎodàn
导弹

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

tǎnkè
坦克

shǒuliúdàn
手榴弹
écu =

shǒuliúdàn
手榴弹

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

dùn

shǒuqiāng
手枪
katana =

zhàdàn
炸弹

qiāng

qiāng

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀
canon =

dàpào
大炮

jiàn, dāo
剑, 刀

qiāngdàn
枪弹

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩
mitrailleuse =

jīqiāng
机枪

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
lance =

tǎnkè
坦克

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

huǒjiàn
火箭

bùqiāng
步枪
fusil =

bùqiāng
步枪

shǒuqiāng
手枪

shǒuliúdàn
手榴弹

jīqiāng
机枪
fusil de chasse =

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

lièqiāng
猎枪

dàpào
大炮
lance-roquettes =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

jīqiāng
机枪

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

kuījiǎ
盔甲
poignard =

dàpào
大炮

gōng

zhàdàn
炸弹

duǎnjiàn
短剑
arme =

wǔqì
武器

bùqiāng
步枪

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

huǒjiàn
火箭
pistolet =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

jiàn

shǒuqiāng
手枪
armure complète =

tǎnkè
坦克

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

duǎnjiàn
短剑

kuījiǎ
盔甲
arme à feu =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

qiāng

tǎnkè
坦克
bombe =

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

zhàdàn
炸弹

qiāng

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
fusée =

qiāng

huǒjiàn
火箭

qiāng

qiāngdàn
枪弹
arc =

gōng

dǎodàn
导弹

shǒuliúdàn
手榴弹

jiàn
flèche =

miànjiǎ
面甲

huǒjiàn
火箭

jiàn

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器
missile =

jiàn, dāo
剑, 刀

dǎodàn
导弹

jiàn, dāo
剑, 刀

gōng
visière =

jīqiāng
机枪

jīqiāng
机枪

miànjiǎ
面甲

gōng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles