Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Armes test

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Armes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tank =

shǒuqiāng
手枪

dàpào
大炮

tǎnkè
坦克

shǒuqiāng
手枪
lance-roquettes =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

duǎnjiàn
短剑

dùn
balle =

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

dàpào
大炮

shǒuqiāng
手枪

qiāngdàn
枪弹
écu =

huǒjiàn
火箭

dùn

kuījiǎ
盔甲

dǎodàn
导弹
armure complète =

kuījiǎ
盔甲

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

jiàn

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
mine =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

jiàn, dāo
剑, 刀

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

dǎodàn
导弹
pistolet =

tǎnkè
坦克

shǒuqiāng
手枪

lièqiāng
猎枪

tǎnkè
坦克
katana =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

tǎnkè
坦克

jiàn, dāo
剑, 刀

zhuāngjiǎ
装甲
épée =

jiàn, dāo
剑, 刀

gōng

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

gōng
bâton =

qiāng

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
mitrailleuse =

shǒuliúdàn
手榴弹

miànjiǎ
面甲

jīqiāng
机枪

qiāngdàn
枪弹
fusée =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

huǒjiàn
火箭

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

shǒuqiāng
手枪
carreau =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

huǒjiàn
火箭

jiàn

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭
flèche =

zhàdàn
炸弹

jiàn

zhàdàn
炸弹

shǒuliúdàn
手榴弹
arme à feu =

miànjiǎ
面甲

qiāng

dàpào
大炮

zhàdàn
炸弹
grenade =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

duǎnjiàn
短剑

shǒuliúdàn
手榴弹

dǎodàn
导弹
poignard =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

duǎnjiàn
短剑
bombe =

huǒjiàn
火箭

zhàdàn
炸弹

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

qiāng
fusil de chasse =

lièqiāng
猎枪

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭
canon =

kuījiǎ
盔甲

qiāng

dǎodàn
导弹

dàpào
大炮
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles