Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Armes test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Armes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

missile =

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

dùn

dǎodàn
导弹

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀
arme =

miànjiǎ
面甲

gōng

wǔqì
武器

jiàn, dāo
剑, 刀
canon =

qiāng

dàpào
大炮

miànjiǎ
面甲

bùqiāng
步枪
katana =

bùqiāng
步枪

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

wǔqì
武器

zhàdàn
炸弹
bâton =

huǒjiàn
火箭

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
armure complète =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

kuījiǎ
盔甲

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

tǎnkè
坦克
lance-roquettes =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

jīqiāng
机枪

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器
écu =

tǎnkè
坦克

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

dǎodàn
导弹

dùn
grenade =

kuījiǎ
盔甲

zhàdàn
炸弹

shǒuliúdàn
手榴弹

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑
carreau =

jiàn, dāo
剑, 刀

miànjiǎ
面甲

dǎodàn
导弹

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭
tank =

dǎodàn
导弹

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

tǎnkè
坦克

dàpào
大炮
visière =

miànjiǎ
面甲

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

jiàn

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
mitrailleuse =

zhàdàn
炸弹

jīqiāng
机枪

duǎnjiàn
短剑

qiāngdàn
枪弹
cimeterre =

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

kuījiǎ
盔甲

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

duǎnjiàn
短剑
balle =

huǒjiàn
火箭

qiāngdàn
枪弹

gōng

huǒjiàn
火箭
fusée =

huǒjiàn
火箭

shǒuqiāng
手枪

zhàdàn
炸弹

zhàdàn
炸弹
pistolet =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

shǒuliúdàn
手榴弹

shǒuqiāng
手枪

jiàn, dāo
剑, 刀
lance =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

kuījiǎ
盔甲

qiāngdàn
枪弹

lièqiāng
猎枪
coutelas =

bùqiāng
步枪

jiàn, dāo
剑, 刀

jiàn, dāo
剑, 刀

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑
arbalète =

jiàn, dāo
剑, 刀

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

dǎodàn
导弹

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles