Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Légumes test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Légumes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

petit pois =

wāndòu
豌豆

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

tiáncàigēn
甜菜根
pomme de terre =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càihuā
菜花

wāndòu
豌豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
aubergine =

wāndòu
豌豆

càidòu
菜豆

qiézi
茄子

càidòu
菜豆
haricot vert =

dòu

dàtóucài
大头菜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càidòu
菜豆
navet =

càidòu
菜豆

luóbo
萝卜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

dòu
betterave =

luóbo
萝卜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dòu

tiáncàigēn
甜菜根
poireau =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

jiǔcōng
韭葱

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
choux de Bruxelles =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

tiáncàigēn
甜菜根

jiǔcōng
韭葱

qiúyá gānlán
球芽甘蓝
oignon =

dàtóucài
大头菜

dào, mǐ
稻, 米

yángcōng
洋葱

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
soja =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

dòu

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

luóbo
萝卜
carotte =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

tiáncàigēn
甜菜根

húluóbo
胡萝卜

càidòu
菜豆
légume =

càihuā
菜花

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

wāndòu
豌豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
riz =

wāndòu
豌豆

dòu

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dào, mǐ
稻, 米
haricot =

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

wāndòu
豌豆

luóbo
萝卜
panais =

dào, mǐ
稻, 米

càihuā
菜花

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

wāndòu
豌豆
chou =

luóbo
萝卜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

dào, mǐ
稻, 米

dàtóucài
大头菜
haricot =

wāndòu
豌豆

dòu

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
chou-fleur =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

dòu

húluóbo
胡萝卜

càihuā
菜花
rutabaga =

dàtóucài
大头菜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

dào, mǐ
稻, 米

tiáncàigēn
甜菜根
brocoli =

dòu

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

yángcōng
洋葱

tiáncàigēn
甜菜根
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles