Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Légumes test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Légumes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

chou =

dàtóucài
大头菜

càidòu
菜豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

dào, mǐ
稻, 米
haricot =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

tiáncàigēn
甜菜根

càidòu
菜豆

wāndòu
豌豆
petit pois =

tiáncàigēn
甜菜根

wāndòu
豌豆

càidòu
菜豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
choux de Bruxelles =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆
rutabaga =

càihuā
菜花

càidòu
菜豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

dàtóucài
大头菜
aubergine =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

qiézi
茄子

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
carotte =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

jiǔcōng
韭葱

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

húluóbo
胡萝卜
légume =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

càidòu
菜豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

luóbo
萝卜
navet =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càihuā
菜花

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

luóbo
萝卜
betterave =

càihuā
菜花

tiáncàigēn
甜菜根

dàtóucài
大头菜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
riz =

dào, mǐ
稻, 米

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆

jiǔcōng
韭葱
haricot =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆

dòu
haricot vert =

càidòu
菜豆

húluóbo
胡萝卜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

húluóbo
胡萝卜
poireau =

húluóbo
胡萝卜

jiǔcōng
韭葱

càihuā
菜花

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
chou-fleur =

húluóbo
胡萝卜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

dòu

càihuā
菜花
panais =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

qiézi
茄子

càihuā
菜花
oignon =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

yángcōng
洋葱

càidòu
菜豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
brocoli =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

húluóbo
胡萝卜

càihuā
菜花

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
pomme de terre =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dòu

càidòu
菜豆

húluóbo
胡萝卜
soja =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càihuā
菜花

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

luóbo
萝卜
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles