Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Légumes test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Légumes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

aubergine =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

qiézi
茄子
brocoli =

càihuā
菜花

dòu

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
rutabaga =

dàtóucài
大头菜

wāndòu
豌豆

yángcōng
洋葱

càihuā
菜花
betterave =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càihuā
菜花

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

tiáncàigēn
甜菜根
oignon =

húluóbo
胡萝卜

dàtóucài
大头菜

yángcōng
洋葱

dòu
carotte =

luóbo
萝卜

húluóbo
胡萝卜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

qiézi
茄子
soja =

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆

jiǔcōng
韭葱

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
chou =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆
riz =

húluóbo
胡萝卜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dào, mǐ
稻, 米

dàtóucài
大头菜
haricot vert =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

càidòu
菜豆

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

luóbo
萝卜
chou-fleur =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càihuā
菜花

wāndòu
豌豆

yángcōng
洋葱
légume =

wāndòu
豌豆

yángcōng
洋葱

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

dàtóucài
大头菜
panais =

tiáncàigēn
甜菜根

luóbo
萝卜

yángcōng
洋葱

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
poireau =

càidòu
菜豆

jiǔcōng
韭葱

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
haricot =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

tiáncàigēn
甜菜根

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

dòu
haricot =

tiáncàigēn
甜菜根

dào, mǐ
稻, 米

húluóbo
胡萝卜

càidòu
菜豆
navet =

dào, mǐ
稻, 米

luóbo
萝卜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

wāndòu
豌豆
choux de Bruxelles =

qiézi
茄子

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

càidòu
菜豆

dàtóucài
大头菜
pomme de terre =

wāndòu
豌豆

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dàtóucài
大头菜
petit pois =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

húluóbo
胡萝卜

wāndòu
豌豆
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles