Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Légumes test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Légumes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

chou-fleur =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càihuā
菜花

luóbo
萝卜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
oignon =

càidòu
菜豆

yángcōng
洋葱

jiǔcōng
韭葱

luóbo
萝卜
brocoli =

càidòu
菜豆

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

húluóbo
胡萝卜

dàtóucài
大头菜
carotte =

tiáncàigēn
甜菜根

luóbo
萝卜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

húluóbo
胡萝卜
légume =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

dòu

jiǔcōng
韭葱

dào, mǐ
稻, 米
pomme de terre =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

dào, mǐ
稻, 米

tiáncàigēn
甜菜根

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
betterave =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

tiáncàigēn
甜菜根

dào, mǐ
稻, 米

yángcōng
洋葱
haricot vert =

tiáncàigēn
甜菜根

wāndòu
豌豆

càidòu
菜豆

càihuā
菜花
panais =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

wāndòu
豌豆

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆
haricot =

càidòu
菜豆

jiǔcōng
韭葱

húluóbo
胡萝卜

jiǔcōng
韭葱
soja =

jiǔcōng
韭葱

tiáncàigēn
甜菜根

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

dàtóucài
大头菜
navet =

càihuā
菜花

luóbo
萝卜

húluóbo
胡萝卜

dàtóucài
大头菜
rutabaga =

càidòu
菜豆

dàtóucài
大头菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càidòu
菜豆
aubergine =

qiézi
茄子

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càihuā
菜花

dàtóucài
大头菜
haricot =

luóbo
萝卜

jiǔcōng
韭葱

wāndòu
豌豆

dòu
choux de Bruxelles =

jiǔcōng
韭葱

càihuā
菜花

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

càihuā
菜花
chou =

luóbo
萝卜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
petit pois =

dào, mǐ
稻, 米

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dào, mǐ
稻, 米

wāndòu
豌豆
riz =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

yángcōng
洋葱

dào, mǐ
稻, 米
poireau =

luóbo
萝卜

tiáncàigēn
甜菜根

jiǔcōng
韭葱

wāndòu
豌豆
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles