Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Arbres test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Arbres category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

chêne =

xiàngshù
橡树

shānmáojǔ
山毛榉

huàshù
桦树

shānmáojǔ
山毛榉
frêne =

chìyáng
赤杨

ānshù
桉树

bǎishù
柏树

huàshù
桦树
érable =

fēng

bǎishù
柏树

sōngshù
松树

chìyáng
赤杨
épicéa =

suānchéngshù
酸橙树

yúnshān
云杉

chìyáng
赤杨

yángshù
杨树
mélèze =

chìyáng
赤杨

shānmáojǔ
山毛榉

luòyèsōng
落叶松

suānchéngshù
酸橙树
sapin =

lěngshān
冷杉

xiàngshù
橡树

luòyèsōng
落叶松

liǔshù
柳树
noyer =

fēng

hútáoshù
胡桃树

lěngshān
冷杉

xuěsōng
雪松
cyprès =

chìyáng
赤杨

xiàngshù
橡树

bǎishù
柏树

suānchéngshù
酸橙树
bouleau =

xiàngshù
橡树

chìyáng
赤杨

liǔshù
柳树

huàshù
桦树
châtaignier =

zǐshān
紫杉

ānshù
桉树

lìshù
梨树

bǎishù
柏树
tilleul =

chìyáng
赤杨

xuěsōng
雪松

lěngshān
冷杉

suānchéngshù
酸橙树
pin =

shù

sōngshù
松树

xuěsōng
雪松

shù
arbre =

liǔshù
柳树

shùyúnshān
云杉
aulne =

ānshù
桉树

shù

chìyáng
赤杨


saule =

shānmáojǔ
山毛榉

huàshù
桦树

lěngshān
冷杉

liǔshù
柳树
orme =

liǔshù
柳树

ānshù
桉树

chìyáng
赤杨


hêtre =

lěngshān
冷杉

luòyèsōng
落叶松

shānmáojǔ
山毛榉

chìyáng
赤杨
peuplier =

shù

chìyáng
赤杨

yángshù
杨树

lěngshān
冷杉
if =

lěngshān
冷杉

lìshù
梨树

zǐshān
紫杉

shù
cèdre =

xuěsōng
雪松

shù

sōngshù
松树

sōngshù
松树
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles