Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Arbres test

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Arbres category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

frêne =

lěngshān
冷杉

lěngshān
冷杉

ānshù
桉树

yúnshān
云杉
orme =

hútáoshù
胡桃树suānchéngshù
酸橙树

chìyáng
赤杨
cyprès =

lìshù
梨树

yúnshān
云杉

yúnshān
云杉

bǎishù
柏树
noyer =

fēng

bǎishù
柏树

hútáoshù
胡桃树

yángshù
杨树
bouleau =

lìshù
梨树

xiàngshù
橡树

xiàngshù
橡树

huàshù
桦树
saule =

huàshù
桦树

liǔshù
柳树

xiàngshù
橡树

zǐshān
紫杉
châtaignier =

zǐshān
紫杉

lìshù
梨树

shānmáojǔ
山毛榉

yángshù
杨树
hêtre =

lìshù
梨树

liǔshù
柳树

shānmáojǔ
山毛榉

ānshù
桉树
if =

shù

zǐshān
紫杉

xuěsōng
雪松

bǎishù
柏树
épicéa =

yúnshān
云杉

fēng

hútáoshù
胡桃树

luòyèsōng
落叶松
mélèze =

hútáoshù
胡桃树

yúnshān
云杉

luòyèsōng
落叶松

sōngshù
松树
sapin =

yúnshān
云杉

lěngshān
冷杉hútáoshù
胡桃树
tilleul =

suānchéngshù
酸橙树

yúnshān
云杉

yángshù
杨树


érable =

hútáoshù
胡桃树

fēng

yúnshān
云杉

hútáoshù
胡桃树
aulne =

lìshù
梨树

huàshù
桦树

chìyáng
赤杨

hútáoshù
胡桃树
pin =

ānshù
桉树

sōngshù
松树

ānshù
桉树

hútáoshù
胡桃树
chêne =

xiàngshù
橡树

liǔshù
柳树

chìyáng
赤杨

liǔshù
柳树
arbre =

yángshù
杨树

zǐshān
紫杉

shù

hútáoshù
胡桃树
cèdre =

luòyèsōng
落叶松

yúnshān
云杉

xuěsōng
雪松

zǐshān
紫杉
peuplier =

yúnshān
云杉

chìyáng
赤杨

bǎishù
柏树

yángshù
杨树
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles