Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Arbres test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Arbres category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

châtaignier =

zǐshān
紫杉

huàshù
桦树

hútáoshù
胡桃树

lìshù
梨树
saule =

zǐshān
紫杉

hútáoshù
胡桃树liǔshù
柳树
épicéa =

zǐshān
紫杉

chìyáng
赤杨

yúnshān
云杉

sōngshù
松树
hêtre =

chìyáng
赤杨

shānmáojǔ
山毛榉

yúnshān
云杉

liǔshù
柳树
bouleau =

yúnshān
云杉

huàshù
桦树

liǔshù
柳树

xiàngshù
橡树
mélèze =

fēng

luòyèsōng
落叶松

bǎishù
柏树

xuěsōng
雪松
aulne =

chìyáng
赤杨

luòyèsōng
落叶松

yúnshān
云杉

sōngshù
松树
chêne =

liǔshù
柳树

yúnshān
云杉

yúnshān
云杉

xiàngshù
橡树
peuplier =

shānmáojǔ
山毛榉

yúnshān
云杉

sōngshù
松树

yángshù
杨树
if =

chìyáng
赤杨

zǐshān
紫杉

yúnshān
云杉

chìyáng
赤杨
tilleul =

chìyáng
赤杨

luòyèsōng
落叶松suānchéngshù
酸橙树
frêne =

ānshù
桉树

bǎishù
柏树

xuěsōng
雪松

yúnshān
云杉
cèdre =

shānmáojǔ
山毛榉

xuěsōng
雪松

xiàngshù
橡树

bǎishù
柏树
pin =

sōngshù
松树

bǎishù
柏树

shù

shù
cyprès =

bǎishù
柏树

huàshù
桦树

shù

shù
érable =

yángshù
杨树

shānmáojǔ
山毛榉

shānmáojǔ
山毛榉

fēng
noyer =hútáoshù
胡桃树

yángshù
杨树

liǔshù
柳树
orme =

chìyáng
赤杨

lìshù
梨树chìyáng
赤杨
sapin =

lìshù
梨树

lìshù
梨树lěngshān
冷杉
arbre =

suānchéngshù
酸橙树

shānmáojǔ
山毛榉

shù

yángshù
杨树
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles