Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Arbres test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Arbres category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

bouleau =

hútáoshù
胡桃树

huàshù
桦树

lěngshān
冷杉

yúnshān
云杉
cyprès =

chìyáng
赤杨

bǎishù
柏树

liǔshù
柳树

yángshù
杨树
cèdre =

lěngshān
冷杉

zǐshān
紫杉

xuěsōng
雪松

bǎishù
柏树
tilleul =

shù

suānchéngshù
酸橙树

shānmáojǔ
山毛榉

bǎishù
柏树
peuplier =

liǔshù
柳树

fēng

yángshù
杨树

suānchéngshù
酸橙树
orme =luòyèsōng
落叶松

fēng

shānmáojǔ
山毛榉
aulne =

shānmáojǔ
山毛榉

lìshù
梨树

chìyáng
赤杨

lěngshān
冷杉
chêne =

shānmáojǔ
山毛榉

lěngshān
冷杉

shānmáojǔ
山毛榉

xiàngshù
橡树
if =

zǐshān
紫杉

chìyáng
赤杨

fēng

shù
noyer =

yúnshān
云杉

ānshù
桉树

ānshù
桉树

hútáoshù
胡桃树
érable =

bǎishù
柏树

lěngshān
冷杉

fēng

lìshù
梨树
saule =

liǔshù
柳树

hútáoshù
胡桃树

bǎishù
柏树

chìyáng
赤杨
arbre =shù

bǎishù
柏树

suānchéngshù
酸橙树
pin =

bǎishù
柏树

xuěsōng
雪松

sōngshù
松树

suānchéngshù
酸橙树
épicéa =

lěngshān
冷杉

yángshù
杨树

suānchéngshù
酸橙树

yúnshān
云杉
hêtre =

liǔshù
柳树

hútáoshù
胡桃树

xuěsōng
雪松

shānmáojǔ
山毛榉
frêne =

hútáoshù
胡桃树

hútáoshù
胡桃树

ānshù
桉树

xuěsōng
雪松
sapin =

lìshù
梨树

chìyáng
赤杨

lěngshān
冷杉

zǐshān
紫杉
mélèze =

luòyèsōng
落叶松

xiàngshù
橡树

chìyáng
赤杨

xiàngshù
橡树
châtaignier =

lìshù
梨树

hútáoshù
胡桃树

ānshù
桉树

chìyáng
赤杨
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles