Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Arbres test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Arbres category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

if =

zǐshān
紫杉

chìyáng
赤杨

liǔshù
柳树

xuěsōng
雪松
saule =

liǔshù
柳树

bǎishù
柏树

yúnshān
云杉

suānchéngshù
酸橙树
frêne =

ānshù
桉树

suānchéngshù
酸橙树
chêne =

xiàngshù
橡树

shānmáojǔ
山毛榉

lìshù
梨树


noyer =hútáoshù
胡桃树

xuěsōng
雪松

chìyáng
赤杨
aulne =

hútáoshù
胡桃树

hútáoshù
胡桃树

fēng

chìyáng
赤杨
arbre =

bǎishù
柏树

yúnshān
云杉

shù

bǎishù
柏树
érable =

fēngshānmáojǔ
山毛榉

luòyèsōng
落叶松
tilleul =

lìshù
梨树

chìyáng
赤杨

suānchéngshù
酸橙树

shānmáojǔ
山毛榉
cyprès =

huàshù
桦树

bǎishù
柏树

shānmáojǔ
山毛榉


peuplier =

yúnshān
云杉

ānshù
桉树

bǎishù
柏树

yángshù
杨树
mélèze =

bǎishù
柏树

lěngshān
冷杉luòyèsōng
落叶松
orme =

xiàngshù
橡树

liǔshù
柳树

huàshù
桦树


bouleau =

zǐshān
紫杉

shù

liǔshù
柳树

huàshù
桦树
cèdre =

shù

xiàngshù
橡树

xuěsōng
雪松

yángshù
杨树
hêtre =

lìshù
梨树

shānmáojǔ
山毛榉

huàshù
桦树

yángshù
杨树
épicéa =

shù

bǎishù
柏树

yúnshān
云杉

bǎishù
柏树
châtaignier =

lìshù
梨树

fēng

xuěsōng
雪松

xuěsōng
雪松
sapin =

shānmáojǔ
山毛榉

shù

suānchéngshù
酸橙树

lěngshān
冷杉
pin =

bǎishù
柏树

yángshù
杨树

sōngshù
松树

zǐshān
紫杉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles