Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Outils test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Outils category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

scie sauteuse =

lòu huā jù
镂花锯

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

jù zi
锯子

bān shǒu
扳手
pinceau =

juàn chǐ
卷尺

luó sī dāo
螺丝刀

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪

tú qī shuā
涂漆刷
perceuse électrique =

lǎo hǔ qián
老虎钳

jī lì yóu qiāng
机力油枪

shuā zi
刷子

jù zi
锯子
pince-étau =

qiào gùn
撬棍

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

tiě chuí
铁锤

záo zi
凿子
rabot électrique =

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

lòu huā jù
镂花锯

tiě chuí
铁锤

pá zǐ
耙子
tournevis =

jù zi
锯子

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

luó sī dāo
螺丝刀

juàn chǐ
卷尺
pince =

jù zi
锯子

ní dāo
泥刀

mó shā jī
磨沙机

lǎo hǔ qián
老虎钳
tour =

tú qī shuā
涂漆刷

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

tiě chuí
铁锤

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪
outil =

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪

gōng jù
工具

shuā zi
刷子

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁
transplantoir =

shuā zi
刷子

gōng jù
工具

ní dāo
泥刀

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手
clé =

gōng jù
工具

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

gōng jù
工具
scie circulaire =

yuán jù
圆锯

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

lǎo hǔ qián
老虎钳

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床
fourche à bêcher =

lòu huā jù
镂花锯bān shǒu
扳手

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪
brosse =

tú qī shuā
涂漆刷

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

qiào gùn
撬棍

shuā zi
刷子
scie =

mó shā jī
磨沙机

jù zi
锯子ní dāo
泥刀
ponceuse =

shuā zi
刷子

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

gōng jù
工具

mó shā jī
磨沙机
houe =

shuā zi
刷子lǎo hǔ qián
老虎钳

chú tou
锄头
fer à souder =

luó sī dāo
螺丝刀

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

mó shā jī
磨沙机


niveau à bulle =

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

gōng jù
工具shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪
truelle =

ní dāo
泥刀

lòu huā jù
镂花锯

jù zi
锯子

gē cǎo jī
割草机
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles