Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Outils test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Outils category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

marteau =

tú qī shuā
涂漆刷

luó sī dāo
螺丝刀

lǎo hǔ qián
老虎钳

tiě chuí
铁锤
truelle =

shuā zi
刷子

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

ní dāo
泥刀
niveau à bulle =

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪

záo zi
凿子

luó sī dāo
螺丝刀

ní dāo
泥刀
tour =

ní dāo
泥刀

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

gōng jù
工具

ní dāo
泥刀
mètre à ruban =

juàn chǐ
卷尺

shuā zi
刷子

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

diàn zuàn
电钻
transplantoir =

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

ní dāo
泥刀

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

shuā zi
刷子
pince =

jù zi
锯子

shuā zi
刷子

juàn chǐ
卷尺

lǎo hǔ qián
老虎钳
pinceau =

ní dāo
泥刀

tú qī shuā
涂漆刷

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪
fourche à bêcher =

chú tou
锄头

gōng jù
工具

ní dāo
泥刀


tournevis =

luó sī dāo
螺丝刀

yuán jù
圆锯

tiě chuí
铁锤

bān shǒu
扳手
outil =

shuā zi
刷子

gōng jù
工具

diàn zuàn
电钻

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床
rabot électrique =

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

jù zi
锯子

diàn zuàn
电钻
scie =

yuán jù
圆锯

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

tiě chuí
铁锤

jù zi
锯子
fer à souder =

jī lì yóu qiāng
机力油枪

tiě chuí
铁锤

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

yuán jù
圆锯
houe =

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

ní dāo
泥刀

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪

chú tou
锄头
clé =

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

bān shǒu
扳手

yuán jù
圆锯

lǎo hǔ qián
老虎钳
scie sauteuse =

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

qiào gùn
撬棍

lòu huā jù
镂花锯
râteau =

mó shā jī
磨沙机

shuā zi
刷子

qiào gùn
撬棍

pá zǐ
耙子
perceuse électrique =

shuā zi
刷子

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

jī lì yóu qiāng
机力油枪

ní dāo
泥刀
levier plat =

tiě chuí
铁锤

lòu huā jù
镂花锯

juàn chǐ
卷尺

qiào gùn
撬棍
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles