Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Outils test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Outils category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

tour =

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

lǎo hǔ qián
老虎钳

tú qī shuā
涂漆刷
mètre à ruban =

ní dāo
泥刀

juàn chǐ
卷尺

ní dāo
泥刀

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手
râteau =

yuán jù
圆锯

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

gōng jù
工具

pá zǐ
耙子
transplantoir =

lǎo hǔ qián
老虎钳

ní dāo
泥刀

jī lì yóu qiāng
机力油枪

lǎo hǔ qián
老虎钳
perceuse électrique =

tú qī shuā
涂漆刷

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

jī lì yóu qiāng
机力油枪

tú qī shuā
涂漆刷
scie circulaire =

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

yuán jù
圆锯záo zi
凿子
fer à souder =

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁
tondeuse =

tú qī shuā
涂漆刷

yuán jù
圆锯

juàn chǐ
卷尺

gē cǎo jī
割草机
levier plat =

chú tou
锄头

qiào gùn
撬棍

luó sī dāo
螺丝刀

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床
pince =

jù zi
锯子

gē cǎo jī
割草机

lǎo hǔ qián
老虎钳

ní dāo
泥刀
rabot électrique =

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

gē cǎo jī
割草机

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

pá zǐ
耙子
niveau à bulle =

tiě chuí
铁锤

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪

gē cǎo jī
割草机

gē cǎo jī
割草机
marteau =

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

ní dāo
泥刀

qiào gùn
撬棍

tiě chuí
铁锤
clé =

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

ní dāo
泥刀

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

gē cǎo jī
割草机
brosse =

shuā zi
刷子

luó sī dāo
螺丝刀

diàn zuàn
电钻

gē cǎo jī
割草机
fourche à bêcher =

juàn chǐ
卷尺bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

chú tou
锄头
houe =

chú tou
锄头

mó shā jī
磨沙机

diàn zuàn
电钻

yuán jù
圆锯
ponceuse =

shuā zi
刷子

mó shā jī
磨沙机

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

shuā zi
刷子
ciseau =

záo zi
凿子

ní dāo
泥刀
tournevis =

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

ní dāo
泥刀

luó sī dāo
螺丝刀

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles