Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Outils test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Outils category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

clé =

ní dāo
泥刀

gē cǎo jī
割草机

ní dāo
泥刀

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手
outil =

tiě chuí
铁锤gōng jù
工具

yuán jù
圆锯
levier plat =

qiào gùn
撬棍

gōng jù
工具

chē chuáng; jī chuáng
车床; 机床

tiě chuí
铁锤
mètre à ruban =

gōng jù
工具

juàn chǐ
卷尺

pá zǐ
耙子

tiě chuí
铁锤
ponceuse =

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

mó shā jī
磨沙机

shuā zi
刷子

pá zǐ
耙子
scie sauteuse =

diàn zuàn
电钻

lòu huā jù
镂花锯

chú tou
锄头

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁
scie =

jù zi
锯子

mó shā jī
磨沙机

lǎo hǔ qián
老虎钳

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手
tondeuse =

gē cǎo jī
割草机

qiào gùn
撬棍

tiě chuí
铁锤

gōng jù
工具
perceuse électrique =

gē cǎo jī
割草机

lào tiě; hàn tiě
烙铁; 焊铁

diàn zuàn
电钻


clé =

pá zǐ
耙子

bān shǒu
扳手

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

shuǐ zhǔn yí; shuǐ píng yí
水准仪; 水平仪
pince =

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

ní dāo
泥刀

lǎo hǔ qián
老虎钳

záo zi
凿子
houe =

pá zǐ
耙子

lòu huā jù
镂花锯

chú tou
锄头

ní dāo
泥刀
perceuse électrique =

jī lì yóu qiāng
机力油枪

bān shǒu; luó sī bān shǒu
扳手; 螺丝扳手

gē cǎo jī
割草机

jù zi
锯子
transplantoir =

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

ní dāo
泥刀

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床

jī lì yóu qiāng
机力油枪
truelle =

diàn zuàn
电钻

yuán jù
圆锯

ní dāo
泥刀

lòu huā jù
镂花锯
râteau =

diàn zuàn
电钻

ní dāo
泥刀

tú qī shuā
涂漆刷

pá zǐ
耙子
pinceau =

pá zǐ
耙子

tú qī shuā
涂漆刷

qiào gùn
撬棍

shuā zi
刷子
fourche à bêcher =

qiào gùn
撬棍yuán jù
圆锯

bào jī, bào chuáng
刨机, 刨床
tournevis =

mò ěr bān shǒu
莫尔扳手

luó sī dāo
螺丝刀

ní dāo
泥刀

shuā zi
刷子
brosse =

tiě chuí
铁锤

shuā zi
刷子

lòu huā jù
镂花锯

juàn chǐ
卷尺
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles