Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Temps test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Temps category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mois =

yìqiānnián
一千年

zuó tiān
昨天

yuè

jīn tiān
今天
demain =

míng tiān
明天

xīngqī, zhōu
星期, 周

yìqiānnián
一千年

jīn tiān
今天
temps =

shíjiān
时间

nián

shínián
十年

míng tiān
明天
décennie =

nián

yìqiānnián
一千年

tiān

shínián
十年
quinze jours, quinzaine =

nián

shínián
十年

shínián
十年

liǎng xīngqī
两星期
aujour d'hui =

jīn tiān
今天

shíjiān
时间

xīngqī, zhōu
星期, 周

shínián
十年
seconde =

míng tiān
明天

nián

miǎo

míng tiān
明天
heure =

xīngqī, zhōu
星期, 周

xiǎoshí
小时

yuè

shíjiān
时间
semaine =

xiǎoshí
小时

shínián
十年

xīngqī, zhōu
星期, 周

liǎng xīngqī
两星期
hier =

yìqiānnián
一千年

yuè

xīngqī, zhōu
星期, 周

zuó tiān
昨天
jour, journée =

tiān

fēn

xiǎoshí
小时

liǎng xīngqī
两星期
millénaire =

xiǎoshí
小时

yìqiānnián
一千年

nián

liǎng xīngqī
两星期
année =

tiān

zuó tiān
昨天

nián

shíjiān
时间
minute =

nián

xiǎoshí
小时

shíjiān
时间

fēn
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles