Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Formes test

Currently 52 users online.

You will now be tested on the Formes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

courbe =

xiàn
线

xíngzhuàng
形状

qǔxiàn
曲线

xíngzhuàng
形状
ligne =

huánmiàn
环面

qǔxiàn
曲线

xiàn
线

lìfāngtǐ
立方体
plat =

píng

língxíng
菱形

luóxuánxíng
螺旋形

huánmiàn
环面
forme =

qǔxiàn
曲线píng

xíngzhuàng
形状
rectangle =

yuánzhùtǐ
圆柱体

qǔxiàn
曲线

yuánzhuītǐ
圆锥体

chángfāngxíng
长方形
hexagone =

wǔbiānxíng
五边形

qībiānxíng
七边形

liùbiānxíng
六边形

píngmiàn
平面
tore =

huánmiàn
环面

língxíng
菱形

bābiānxíng
八边形

píngmiàn
平面
cube =

lìfāngtǐ
立方体

wǔbiānxíng
五边形

qībiānxíng
七边形

xiàn
线
heptagone =

qiútǐ
球体

qǔxiàn
曲线

luǎnxíng
卵形

qībiānxíng
七边形
spirale =

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuán dǐng xíng
圆顶状

guān zhàng
管状

luóxuánxíng
螺旋形
losange =

yuánzhùtǐ
圆柱体

yuánzhuītǐ
圆锥体

wǔbiānxíng
五边形

língxíng
菱形
dôme =

bābiānxíng
八边形

huánmiàn
环面

sānjiǎoxíng
三角形

yuán dǐng xíng
圆顶状
pentagone =

huánmiàn
环面

sānjiǎoxíng
三角形

wǔbiānxíng
五边形

zhèngfāngxíng
正方形
sphère =

píng

qiútǐ
球体

xiàn
线

bōlàngxíng
波浪形
caisse, case =zhèngfāngxíng
正方形

lìfāngtǐ
立方体

qǔxiàn
曲线
cylindre =qībiānxíng
七边形

yuánzhùtǐ
圆柱体

wǔbiānxíng
五边形
tube =

qǔxiàn
曲线

wǔbiānxíng
五边形

guān zhàng
管状

qiútǐ
球体
octogone =

yuán dǐng xíng
圆顶状

língxíng
菱形

huánmiàn
环面

bābiānxíng
八边形
plan =

qiútǐ
球体

píngmiàn
平面

xiàn
线

zhèngfāngxíng
正方形
triangle =

yuán dǐng xíng
圆顶状

guān zhàng
管状

sānjiǎoxíng
三角形

zhèngfāngxíng
正方形
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles