Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Formes test

Currently 41 users online.

You will now be tested on the Formes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

courbe =

qǔxiàn
曲线

liùbiānxíng
六边形

jiǎozhuītǐ
角锥体

yuán dǐng xíng
圆顶状
pyramide =

qiútǐ
球体

jiǎozhuītǐ
角锥体

yuánzhùtǐ
圆柱体

língxíng
菱形
cercle =

yuán

guān zhàng
管状

xíngzhuàng
形状

yuán dǐng xíng
圆顶状
octogone =

qiútǐ
球体

bābiānxíng
八边形

yuán dǐng xíng
圆顶状

xiàn
线
rectangle =yuán

zhèngfāngxíng
正方形

chángfāngxíng
长方形
carré =

sānjiǎoxíng
三角形

huánmiàn
环面

píngmiàn
平面

zhèngfāngxíng
正方形
pentagone =

wǔbiānxíng
五边形

zhèngfāngxíng
正方形

qiútǐ
球体

píngmiàn
平面
sphère =

qībiānxíng
七边形

bōlàngxíng
波浪形

huánmiàn
环面

qiútǐ
球体
ligne =

qībiānxíng
七边形

jiǎozhuītǐ
角锥体

zhèngfāngxíng
正方形

xiàn
线
hexagone =

liùbiānxíng
六边形

luóxuánxíng
螺旋形

huánmiàn
环面

jiǎozhuītǐ
角锥体
heptagone =

yuán dǐng xíng
圆顶状luóxuánxíng
螺旋形

qībiānxíng
七边形
spirale =

yuán

luóxuánxíng
螺旋形

qǔxiàn
曲线

zhèngfāngxíng
正方形
voûte =

huánmiàn
环面

sānjiǎoxíng
三角形liùbiānxíng
六边形
caisse, case =

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuán dǐng xíng
圆顶状

sānjiǎoxíng
三角形

zhèngfāngxíng
正方形
plan =

píngmiàn
平面

zhèngfāngxíng
正方形

bōlàngxíng
波浪形

língxíng
菱形
cône =

yuánzhuītǐ
圆锥体

bōlàngxíng
波浪形

zhèngfāngxíng
正方形


cylindre =

bōlàngxíng
波浪形

yuánzhùtǐ
圆柱体

yuán

qǔxiàn
曲线
tore =

píngmiàn
平面

luóxuánxíng
螺旋形

huánmiàn
环面

yuánzhuītǐ
圆锥体
forme =

guān zhàng
管状

xíngzhuàng
形状

lìfāngtǐ
立方体

qiútǐ
球体
oval =

sānjiǎoxíng
三角形

luǎnxíng
卵形

píng

píngmiàn
平面
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles