Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Formes test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Formes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

dôme =

bōlàngxíng
波浪形

bōlàngxíng
波浪形

chángfāngxíng
长方形

yuán dǐng xíng
圆顶状
octogone =

yuánzhùtǐ
圆柱体

huánmiàn
环面

bābiānxíng
八边形

língxíng
菱形
sphère =

qiútǐ
球体

liùbiānxíng
六边形

bōlàngxíng
波浪形

yuán dǐng xíng
圆顶状
oval =

qiútǐ
球体

xíngzhuàng
形状

xiàn
线

luǎnxíng
卵形
rectangle =

chángfāngxíng
长方形

sānjiǎoxíng
三角形

xíngzhuàng
形状

sānjiǎoxíng
三角形
pentagone =

chángfāngxíng
长方形

chángfāngxíng
长方形

wǔbiānxíng
五边形


carré =zhèngfāngxíng
正方形liùbiānxíng
六边形
losange =

qǔxiàn
曲线

yuán

xiàn
线

língxíng
菱形
plan =

zhèngfāngxíng
正方形

wǔbiānxíng
五边形

sānjiǎoxíng
三角形

píngmiàn
平面
cône =

xiàn
线

qiútǐ
球体

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuánzhuītǐ
圆锥体
voûte =píng

yuán

luóxuánxíng
螺旋形
hexagone =

yuánzhùtǐ
圆柱体

xíngzhuàng
形状

liùbiānxíng
六边形

yuán dǐng xíng
圆顶状
cube =

yuán

luóxuánxíng
螺旋形

lìfāngtǐ
立方体

yuánzhùtǐ
圆柱体
cercle =

liùbiānxíng
六边形

yuán

guān zhàng
管状

bābiānxíng
八边形
caisse, case =

zhèngfāngxíng
正方形

píngmiàn
平面

qībiānxíng
七边形

yuánzhùtǐ
圆柱体
plat =

chángfāngxíng
长方形

yuán dǐng xíng
圆顶状

píng

yuán
triangle =

píngmiàn
平面

huánmiàn
环面

wǔbiānxíng
五边形

sānjiǎoxíng
三角形
cylindre =

píngmiàn
平面

sānjiǎoxíng
三角形

xíngzhuàng
形状

yuánzhùtǐ
圆柱体
courbe =

liùbiānxíng
六边形

luǎnxíng
卵形

yuán dǐng xíng
圆顶状

qǔxiàn
曲线
tube =

jiǎozhuītǐ
角锥体

guān zhàng
管状

zhèngfāngxíng
正方形

yuán dǐng xíng
圆顶状
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles