Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Formes test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Formes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

voûte =

píng

yuánzhùtǐ
圆柱体bābiānxíng
八边形
rectangle =

zhèngfāngxíng
正方形

chángfāngxíng
长方形

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuán
carré =

língxíng
菱形

chángfāngxíng
长方形

zhèngfāngxíng
正方形

qǔxiàn
曲线
cercle =

luǎnxíng
卵形

yuán

lìfāngtǐ
立方体

qiútǐ
球体
octogone =

qǔxiàn
曲线

bābiānxíng
八边形

guān zhàng
管状

qībiānxíng
七边形
sphère =

qībiānxíng
七边形

huánmiàn
环面

zhèngfāngxíng
正方形

qiútǐ
球体
triangle =

yuánzhuītǐ
圆锥体

sānjiǎoxíng
三角形

luǎnxíng
卵形

zhèngfāngxíng
正方形
dôme =

jiǎozhuītǐ
角锥体

bōlàngxíng
波浪形

yuán dǐng xíng
圆顶状


cube =lìfāngtǐ
立方体

yuán dǐng xíng
圆顶状

bābiānxíng
八边形
pyramide =

bōlàngxíng
波浪形guān zhàng
管状

jiǎozhuītǐ
角锥体
tore =

huánmiàn
环面

zhèngfāngxíng
正方形

qǔxiàn
曲线

bābiānxíng
八边形
plan =

sānjiǎoxíng
三角形

yuán

píngmiàn
平面

píng
losange =

qiútǐ
球体

huánmiàn
环面

qībiānxíng
七边形

língxíng
菱形
vague =

bōlàngxíng
波浪形

língxíng
菱形

yuánzhuītǐ
圆锥体

guān zhàng
管状
caisse, case =

zhèngfāngxíng
正方形

luóxuánxíng
螺旋形

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuánzhuītǐ
圆锥体
forme =

jiǎozhuītǐ
角锥体

xíngzhuàng
形状

zhèngfāngxíng
正方形

yuán dǐng xíng
圆顶状
plat =

píng

qǔxiàn
曲线

yuán

chángfāngxíng
长方形
ligne =

liùbiānxíng
六边形

xiàn
线

qǔxiàn
曲线

píngmiàn
平面
tube =

guān zhàng
管状

bōlàngxíng
波浪形

jiǎozhuītǐ
角锥体

zhèngfāngxíng
正方形
spirale =

luóxuánxíng
螺旋形

yuánzhuītǐ
圆锥体

lìfāngtǐ
立方体

chángfāngxíng
长方形
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles