Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Formes test

Currently 9 users online.

You will now be tested on the Formes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

caisse, case =

píng

luǎnxíng
卵形

sānjiǎoxíng
三角形

zhèngfāngxíng
正方形
cube =

bābiānxíng
八边形

língxíng
菱形

lìfāngtǐ
立方体

bōlàngxíng
波浪形
sphère =

jiǎozhuītǐ
角锥体

píngmiàn
平面

qiútǐ
球体

liùbiānxíng
六边形
plan =

liùbiānxíng
六边形

guān zhàng
管状

língxíng
菱形

píngmiàn
平面
courbe =

guān zhàng
管状

liùbiānxíng
六边形

sānjiǎoxíng
三角形

qǔxiàn
曲线
voûte =chángfāngxíng
长方形

língxíng
菱形

chángfāngxíng
长方形
ligne =

xiàn
线

luǎnxíng
卵形

yuán

luóxuánxíng
螺旋形
octogone =

jiǎozhuītǐ
角锥体

qǔxiàn
曲线

bābiānxíng
八边形

píngmiàn
平面
dôme =

xiàn
线

yuán dǐng xíng
圆顶状

yuánzhùtǐ
圆柱体

wǔbiānxíng
五边形
triangle =

sānjiǎoxíng
三角形

língxíng
菱形

liùbiānxíng
六边形

huánmiàn
环面
cercle =

yuán

luóxuánxíng
螺旋形

píng

zhèngfāngxíng
正方形
tore =

guān zhàng
管状

lìfāngtǐ
立方体

huánmiàn
环面

yuán dǐng xíng
圆顶状
losange =

yuánzhuītǐ
圆锥体

luǎnxíng
卵形

liùbiānxíng
六边形

língxíng
菱形
heptagone =

chángfāngxíng
长方形

bōlàngxíng
波浪形

qībiānxíng
七边形

huánmiàn
环面
hexagone =

luóxuánxíng
螺旋形

qǔxiàn
曲线

huánmiàn
环面

liùbiānxíng
六边形
tube =

luóxuánxíng
螺旋形

guān zhàng
管状

yuánzhùtǐ
圆柱体

xíngzhuàng
形状
spirale =

lìfāngtǐ
立方体

xíngzhuàng
形状luóxuánxíng
螺旋形
vague =

bōlàngxíng
波浪形

bābiānxíng
八边形

luǎnxíng
卵形

qǔxiàn
曲线
pyramide =

língxíng
菱形

jiǎozhuītǐ
角锥体

qībiānxíng
七边形

qībiānxíng
七边形
oval =

yuán dǐng xíng
圆顶状

xiàn
线

yuánzhuītǐ
圆锥体

luǎnxíng
卵形
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles