Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Reptiles test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Reptiles category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

iguane =

bìhǔ
壁虎

jiǎokuí
角蝰

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

jiǎokuí
角蝰
boa constrictor =

xīyì
蜥蜴

xīyì
蜥蜴

mǎngshé
蟒蛇

wángshé
王蛇
lézard =

xīyì
蜥蜴

shé

yǎnjìngshé
眼镜蛇

wángshé
王蛇
cobra =

wángshé
王蛇

yǎnjìngshé
眼镜蛇

wángshé
王蛇

páxíng dòngwù
爬行动物
écaille =

mǎngshé
蟒蛇

lín

jiǎokuí
角蝰

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
mamba noir =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

èyú
鳄鱼

duǎnwěn`è
短吻鳄

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
crocodile =

èyú
鳄鱼

wángshé
王蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

shé
anaconda =

mǎngshé
蟒蛇

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

lín

xiǎngwěishé
响尾蛇
python =

jiānyá
尖牙

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

jùshé
巨蛇
gekko =

èyú
鳄鱼

bìhǔ
壁虎

wángshé
王蛇

wángshé
王蛇
queue =

jùshé
巨蛇

lín

wěiba
尾巴

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
reptile =

xīyì
蜥蜴

jiǎokuí
角蝰

páxíng dòngwù
爬行动物

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
vipère =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

lín

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

bìhǔ
壁虎
serpent =

lín

páxíng dòngwù
爬行动物

duǎnwěn`è
短吻鳄

shé
alligator =

xīyì
蜥蜴

páxíng dòngwù
爬行动物

duǎnwěn`è
短吻鳄

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
crochet =

jiānyá
尖牙

wángshé
王蛇

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

jùshé
巨蛇
aspic =

jiǎokuí
角蝰

jùshé
巨蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

bìhǔ
壁虎
serpent à sonnette =

lín

xiǎngwěishé
响尾蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

mǎngshé
蟒蛇
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles