Dictionnaire Français-Chinois Reptiles test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Reptiles test

Currently 9 users online.

You will now be tested on the Reptiles category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

queue =

jùshé
巨蛇

jiānyá
尖牙

duǎnwěn`è
短吻鳄

wěiba
尾巴
mamba noir =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

wángshé
王蛇

èyú
鳄鱼

yǎnjìngshé
眼镜蛇
crochet =

èyú
鳄鱼

mǎngshé
蟒蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

jiānyá
尖牙
écaille =

lín

duǎnwěn`è
短吻鳄

wángshé
王蛇

shé
serpent à sonnette =

páxíng dòngwù
爬行动物

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

jùshé
巨蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
anaconda =

bìhǔ
壁虎

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

mǎngshé
蟒蛇
lézard =

jiǎokuí
角蝰

páxíng dòngwù
爬行动物

xīyì
蜥蜴

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
vipère =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

èyú
鳄鱼

lín

mǎngshé
蟒蛇
aspic =

jiǎokuí
角蝰

èyú
鳄鱼

shé

shé
alligator =

bìhǔ
壁虎

lín

duǎnwěn`è
短吻鳄

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
crocodile =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

yǎnjìngshé
眼镜蛇

èyú
鳄鱼

xiǎngwěishé
响尾蛇
serpent =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

shé

èyú
鳄鱼
python =

jùshé
巨蛇

shé

páxíng dòngwù
爬行动物

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
reptile =

wěiba
尾巴

duǎnwěn`è
短吻鳄

jiānyá
尖牙

páxíng dòngwù
爬行动物
cobra =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

wěiba
尾巴

yǎnjìngshé
眼镜蛇

mǎngshé
蟒蛇
boa constrictor =

wángshé
王蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

mǎngshé
蟒蛇

wěiba
尾巴
gekko =

bìhǔ
壁虎

mǎngshé
蟒蛇

jùshé
巨蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄
iguane =

jiǎokuí
角蝰

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles