Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Reptiles test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Reptiles category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

aspic =

xīyì
蜥蜴

yǎnjìngshé
眼镜蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

jiǎokuí
角蝰
cobra =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

jiānyá
尖牙
crocodile =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

jiānyá
尖牙

jiǎokuí
角蝰

èyú
鳄鱼
python =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

jùshé
巨蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

lín
mamba noir =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

lín

bìhǔ
壁虎
iguane =

lín

jiǎokuí
角蝰

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

bìhǔ
壁虎
reptile =

páxíng dòngwù
爬行动物

bìhǔ
壁虎

jùshé
巨蛇

jiǎokuí
角蝰
alligator =

lín

bìhǔ
壁虎

jùshé
巨蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄
boa constrictor =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

wángshé
王蛇

lín

jiānyá
尖牙
serpent à sonnette =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

shé

yǎnjìngshé
眼镜蛇
anaconda =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

mǎngshé
蟒蛇

jiǎokuí
角蝰
crochet =

mǎngshé
蟒蛇

wángshé
王蛇

èyú
鳄鱼

jiānyá
尖牙
vipère =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

jùshé
巨蛇

jùshé
巨蛇
gekko =

duǎnwěn`è
短吻鳄

bìhǔ
壁虎

yǎnjìngshé
眼镜蛇

èyú
鳄鱼
lézard =

jiǎokuí
角蝰

xīyì
蜥蜴

jiǎokuí
角蝰

shé
écaille =

bìhǔ
壁虎

jiǎokuí
角蝰

lín

èyú
鳄鱼
serpent =

xīyì
蜥蜴

shé

duǎnwěn`è
短吻鳄

jiǎokuí
角蝰
queue =

xiǎngwěishé
响尾蛇

wěiba
尾巴

jiānyá
尖牙

lín
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles