Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Religion test

Currently 41 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

les Écritures =

qīngzhēnsì
清真寺

shèngjīng
圣经

yóutàide
犹太的

xìngshì
幸事
ciel =

shényù
神谕

lābǐ
拉比

fójiào
佛教

tiāntáng
天堂
juif, juive =

bùdào
布道

dìyù
地狱

yóutàirén
犹太人

tiāntáng
天堂
prêcher =

guāncai
棺材

dàzhǔjiào
大主教

bùdào
布道

shényù
神谕
déesse =

mùdì
墓地

nǚshén
女神

miàoyǔ
庙宇

qīngzhēnsì
清真寺
disciple =

miàoyǔ
庙宇

xìntú
信徒

shèngjiéde
圣洁的

zōngjiào
宗教
cimetière =

xìngshì
幸事

shǐtú
使徒

zhǔjiào
主教

mùdì
墓地
juif, juive =

fójiào
佛教徒

jīdūtú
基督徒

yóutàide
犹太的

xìntú
信徒
Dieu =

shàngdì
上帝

xìntú
信徒

dìyù
地狱

pǔbiàntú
普遍徒
catholique =

yóutàirén
犹太人

qīngzhēnsì
清真寺

pǔbiàntú
普遍徒

qīngzhēnsì
清真寺
cercueil =

yùyánjiā
预言家

guāncai
棺材sīduó, mùshī
司铎, 牧师
église =

jiàotáng
教堂

sādàn
撒旦

shèngzhí
圣职

mùsīlín
穆斯林
temple =

yóutàide
犹太的

miàoyǔ
庙宇

shèngzhí
圣职

fójiào
佛教
prier =

jīdū
基督

qídǎo
祈祷

shèngzhí
圣职

tiāntáng
天堂
sanctuaire =

sādàn
撒旦

shèngdì
圣地

sādàn
撒旦

qídǎowén
祈祷文
évêque =

miàoyǔ
庙宇

qídǎo
祈祷

yóutàide
犹太的

zhǔjiào
主教
religieux, religieuse =

miàoyǔ
庙宇

zōngjiào de
宗教的

dìyù
地狱

zhǔjiào
主教
pasteur =

jiàoqū mùshī
教区牧师

shényù
神谕

tiānshǐ
天使

shàngdìde
上帝的
bénir =

shèngjīng
圣经

xìntú
信徒

mùdì
墓地

cìfú
赐福
prière =

qídǎowén
祈祷文

shàngdìde
上帝的

guāncai
棺材

jīdūjiào
基督教
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles