Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Religion test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

diable =

èmó
恶魔

jīdūjiào
基督教

sādàn
撒旦

guāncai
棺材
religieuse =

xìntú
信徒

xiūnǚ
修女

shèngjīng
圣经

tiānshǐ
天使
disciple =

shényù
神谕

qídǎo
祈祷

nǚshén
女神

xìntú
信徒
prophète =

mùsīlín
穆斯林

fójiào
佛教徒

yùyánjiā
预言家

zhǔjiào
主教
musulman, musulmane =

mùsīlín
穆斯林

mùdì
墓地

bùdào
布道

yóutàirén
犹太人
ciel =

xiǎo jiàotáng
小教堂

yùyánjiā
预言家

zhǔjiào
主教

tiāntáng
天堂
Satan =

sādàn
撒旦

zhǔjiào
主教

sēnglǚ
僧侣

shèngzhí
圣职
le Christ =

jīdū
基督

shàngdìde
上帝的

mùdì
墓地

shénfù
神父
sanctuaire =

shèngdì
圣地

qídǎo
祈祷

yóutàide
犹太的

miàoyǔ
庙宇
prêcher =

xǐlǐ
洗礼

bùdào
布道

dàzhǔjiào
大主教

xìntú
信徒
catholique =

lābǐ
拉比

shǐtú
使徒

guāncai
棺材

pǔbiàntú
普遍徒
cimetière =

xǐlǐ
洗礼

jīdūtú
基督徒

mùdì
墓地

sēnglǚ
僧侣
chrétien, chrétienne =

mùsīlín
穆斯林

jīdūtú
基督徒

zōngjiào
宗教

tiānshǐ
天使
temple =

shèngjīng
圣经

miàoyǔ
庙宇

xǐlǐ
洗礼

jīdūtú
基督徒
rabbin =

chànhuǐ
忏悔

qídǎowén
祈祷文

xìntú
信徒

lābǐ
拉比
prêtrise =

shèngzhí
圣职

tiānshǐ
天使

shénfù
神父

xìntú
信徒
juif, juive =

yóutàide
犹太的

pǔbiàntú
普遍徒

xìngshì
幸事

zōngjiào
宗教
cercueil =

bùdào
布道

shénfù
神父

guāncai
棺材

sādàn
撒旦
évêque =

shǐtú
使徒

shèngzhí
圣职

zhǔjiào
主教

shèngjīng
圣经
archevêque =

dàzhǔjiào
大主教

xiǎo jiàotáng
小教堂

fójiào
佛教徒

guāncai
棺材
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles