Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Religion test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

religieuse =

mùsīlín
穆斯林

mùdì
墓地

dìyù
地狱

xiūnǚ
修女
pasteur =

jiàoqū mùshī
教区牧师

shèngdì
圣地

jīdūtú
基督徒

chànhuǐshì
忏悔室
sanctuaire =

jīdū
基督

shèngdì
圣地

shàngdì
上帝

xìntú
信徒
catholique =

jīdūtú
基督徒

pǔbiàntú
普遍徒

shǐtú
使徒

chànhuǐshì
忏悔室
enfer =

chànhuǐ
忏悔

zhǔjiào
主教

dìyù
地狱

èmó
恶魔
oracle =

guāncai
棺材

mùsīlín
穆斯林

shényù
神谕


chrétienté =

jīdūjiào
基督教

jìngfèng
敬奉

jìngfèng
敬奉

guāncai
棺材
les Écritures =

shèngjīng
圣经

jìngfèng
敬奉

qídǎo
祈祷

xiǎo jiàotáng
小教堂
évêque =

zhǔjiào
主教

shénfù
神父

qídǎowén
祈祷文

xiǎo jiàotáng
小教堂
prophète =

dìyù
地狱

yùyánjiā
预言家

èmó
恶魔

chànhuǐ
忏悔
confession =

jīdū
基督

chànhuǐ
忏悔

zōngjiào
宗教

xǐlǐ
洗礼
juif, juive =

yóutàide
犹太的

jiàoqū mùshī
教区牧师

chànhuǐ
忏悔

chànhuǐshì
忏悔室
prier =

zhǔjiào
主教

qídǎo
祈祷

jiàotáng
教堂

dàzhǔjiào
大主教
archevêque =

dàzhǔjiào
大主教

shàngdìde
上帝的

shényù
神谕

shǐtú
使徒
bouddhiste =

fójiào
佛教徒

jiàotáng
教堂

jiàoqū mùshī
教区牧师

qídǎo
祈祷
apôtre =

shǐtú
使徒

dàzhǔjiào
大主教

bùdào
布道

shàngdìde
上帝的
ange =

shèngjīng
圣经

xìngshì
幸事

xìngshì
幸事

tiānshǐ
天使
chrétien, chrétienne =

zōngjiào de
宗教的

shàngdì
上帝

mùdì
墓地

jīdūtú
基督徒
prêtrise =

nǚshén
女神

èmó
恶魔

xìngshì
幸事

shèngzhí
圣职
chapelle =

yóutàirén
犹太人

xiǎo jiàotáng
小教堂

sēnglǚ
僧侣

cìfú
赐福
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles