Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Religion test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Bouddha =

dàzhǔjiào
大主教shèngdì
圣地

xǐlǐ
洗礼
cercueil =

yóutàirén
犹太人

mùsīlín
穆斯林

sādàn
撒旦

guāncai
棺材
mosquée =

qīngzhēnsì
清真寺

shàngdìde
上帝的

shèngjīng
圣经

shèngdì
圣地
confessionnal =

xǐlǐ
洗礼

mùdì
墓地

dàzhǔjiào
大主教

chànhuǐshì
忏悔室
confession =

chànhuǐshì
忏悔室

sēnglǚ
僧侣

chànhuǐ
忏悔

qídǎo
祈祷
chapelle =

qídǎowén
祈祷文

xiǎo jiàotáng
小教堂

zōngjiào de
宗教的

bùdào
布道
Dieu =

shàngdì
上帝

shénfù
神父

xǐlǐ
洗礼

xǐlǐ
洗礼
diable =

jīdū
基督

sādàn
撒旦

shèngjiéde
圣洁的

shàngdìde
上帝的
chrétienté =

jīdūjiào
基督教

nǚshén
女神

yùyánjiā
预言家

tiāntáng
天堂
moine =

chànhuǐshì
忏悔室

sēnglǚ
僧侣

bùdào
布道

shèngdì
圣地
père =

sādàn
撒旦

èmó
恶魔

jīdūtú
基督徒

shénfù
神父
prier =

yóutàide
犹太的

xiǎo jiàotáng
小教堂

qídǎo
祈祷

bùdào
布道
juif, juive =

jīdū
基督

yóutàide
犹太的

qídǎowén
祈祷文

shàngdì
上帝
saint =

shèngjiéde
圣洁的

qídǎo
祈祷

yóutàide
犹太的

zōngjiào de
宗教的
prière =

qídǎowén
祈祷文

chànhuǐ
忏悔

dìyù
地狱

chànhuǐshì
忏悔室
religion =

zōngjiào
宗教

sādàn
撒旦

zōngjiào de
宗教的

xiǎo jiàotáng
小教堂
sanctuaire =

nǚshén
女神

qídǎo
祈祷

shèngdì
圣地

shàngdìde
上帝的
bénédiction =

xìngshì
幸事

zhǔjiào
主教

tiāntáng
天堂

jìngfèng
敬奉
pieux =nǚshén
女神

shàngdìde
上帝的

sīduó, mùshī
司铎, 牧师
juif, juive =

chànhuǐ
忏悔

yóutàirén
犹太人

xiǎo jiàotáng
小教堂

shàngdìde
上帝的
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles