Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Plantes test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Plantes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

épine =

shùzhī
树枝huābàn
花瓣

xióng ruǐ
雄蕊
tige =

zǐ fáng
子房

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

zhù tóu
柱头

jīng
tige =

zhíwù
植物

jīng

juélèi
蕨类

juélèi
蕨类
étamine =

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

xióng ruǐ
雄蕊

jīng

huāè
花萼
pollen =

jīng

huāè
花萼

qiújìng
球茎

huāfěn
花粉
lenticelle =

cǎo

zǐ fáng
子房pí kǒng
皮孔
pétiole =

zǐ fáng
子房

zhíwù
植物

xiānrénzhǎng
仙人掌

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
sépale =huāè
花萼

huā

qiújìng
球茎
cactus =

shù, mù
树, 木

shuǐguǒ
水果

xiānrénzhǎng
仙人掌

zhíwù
植物
herbe =

cǎo

zǐ fáng
子房gēn
fluer =

shùpí
树皮

huā

gēn

zhù tóu
柱头
bulbe =

zhù tóu
柱头

jīng

shù, mù
树, 木

qiújìng
球茎
plante =

zhíwù
植物

shūcài
蔬菜

pí kǒng
皮孔

shuǐguǒ
水果
bourgeon =

juélèi
蕨类

xiānrénzhǎng
仙人掌
pétale =

zǐ fáng
子房

jīng

huā

huābàn
花瓣
style =

cǎoběn zhíwù
草本植物

jīng

huāfěn
花粉

huā zhù
花柱
fruit =

shuǐguǒ
水果

pí kǒng
皮孔

huā

gēn
légume =

shūcài
蔬菜

gēn

zhíwù
植物

huā
pédicelle =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

huāfěn
花粉

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

xióng ruǐ
雄蕊
ovaire =

huā

zǐ fáng
子房yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles