Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Plantes test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Plantes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

fluer =

huāshuǐguǒ
水果

xióng ruǐ
雄蕊
écorce =

pí kǒng
皮孔

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

shùpí
树皮

shù, mù
树, 木
feuille =

juélèi
蕨类

qiújìng
球茎huābàn
花瓣
ovaire =

juélèi
蕨类

huā guàn
花冠

zǐ fáng
子房

pí kǒng
皮孔
plante =

huāè
花萼

zhíwù
植物

huā

cǎo
stigmate =

huā zhù
花柱

jīng

zhù tóu
柱头


pétale =

huābàn
花瓣

shuǐguǒ
水果

jīng

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
arbre =

huāfěn
花粉

shù, mù
树, 木

juélèi
蕨类

cǎo
racine =

gēn

cǎoběn zhíwù
草本植物

shūcài
蔬菜

huāfěn
花粉
herbe =

shùzhī
树枝

cǎoběn zhíwù
草本植物

zhíwù
植物

shuǐguǒ
水果
tige =

jīng

huāè
花萼

huāè
花萼

cǎoběn zhíwù
草本植物
fruit =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

shuǐguǒ
水果

shūcài
蔬菜

cǎoběn zhíwù
草本植物
fluer =

huā

cǎoběn zhíwù
草本植物

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

huābàn
花瓣
pédicelle =

shuǐguǒ
水果

huābàn
花瓣

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

shù, mù
树, 木
épine =yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

pí kǒng
皮孔
fougère =huāè
花萼

huā guàn
花冠

juélèi
蕨类
herbe =

huā

cǎo

huābàn
花瓣

huā zhù
花柱
pollen =

juélèi
蕨类

huāè
花萼

huāfěn
花粉

juélèi
蕨类
bulbe =

cǎoběn zhíwù
草本植物

qiújìng
球茎

shù, mù
树, 木

gēn
branche =

zhíwù
植物

shùzhī
树枝

xióng ruǐ
雄蕊

gēn
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles