Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Plantes test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Plantes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

écorce =

shuǐguǒ
水果

juélèi
蕨类

jīng

shùpí
树皮
bourgeon =

huā zhù
花柱huā guàn
花冠

shuǐguǒ
水果
sépale =

juélèi
蕨类

zhù tóu
柱头

juélèi
蕨类

huāè
花萼
tige =

shù, mù
树, 木

jīng

shuǐguǒ
水果

cǎo
pollen =

jīng

huāfěn
花粉

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

juélèi
蕨类
racine =

shùpí
树皮

shùpí
树皮

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

gēn
fluer =

shùpí
树皮

huāfěn
花粉

huā

zhù tóu
柱头
style =

huāfěn
花粉

shuǐguǒ
水果

huā zhù
花柱

zhù tóu
柱头
plante =

zhíwù
植物

zhù tóu
柱头

huā

gēn
pétiole =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

huāè
花萼

huā

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄
herbe =

cǎoběn zhíwù
草本植物

pí kǒng
皮孔

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

huābàn
花瓣
légume =

shūcài
蔬菜

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

juélèi
蕨类

shuǐguǒ
水果
feuille =

shūcài
蔬菜huāfěn
花粉

shuǐguǒ
水果
cactus =

huā guàn
花冠

zǐ fáng
子房

shùzhī
树枝

xiānrénzhǎng
仙人掌
corolle =

zhíwù
植物

huā guàn
花冠

juélèi
蕨类

jīng
fougère =

juélèi
蕨类


pédicelle =

huābàn
花瓣

huā gěng; guǒ gěng, bǐng
花梗; 果梗, 柄

xióng ruǐ
雄蕊

huā
herbe =

qiújìng
球茎

cǎo

shùpí
树皮


tige =

xióng ruǐ
雄蕊

huā guàn
花冠

jīng

huā
fluer =

huā zhù
花柱

huā

shùpí
树皮

huāè
花萼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles