Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Bureau test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Bureau category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

classeur =

chōu tì
抽屉

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

dǎng àn guì
档案柜

yǐ zi
椅子
chaise =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

diàn huà hào mǎ
电话号码

yǐ zi
椅子

gāng bǐ
钢笔
gomme =

diàn huà
电话

xiàng pí
橡皮

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

jì shì běn
记事本
numéro de téléphone =

hēi bǎn
黑板

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn nǎo
电脑

gāng bǐ
钢笔
corbeille sortie =

gāng bǐ
钢笔

gāng bǐ
钢笔

dìng shū jī
订书机

wén jiàn hé
文件盒
ordinateur =

hēi bǎn cā
黑板擦

diàn nǎo
电脑

dǎng àn guì
档案柜

zhǐ zhāng
纸张
stylo =

dìng shū jī
订书机

hēi bǎn cā
黑板擦

gāng bǐ
钢笔

zhǐ zhāng
纸张
pupitre =

bàn gōng zhuō
办公桌

bàn gōng shì
办公室

qiān bǐ
铅笔

huí xíng zhēn
回形针
corbeille du courrier à traiter =

bàn gōng shì
办公室

wén jiàn hé
文件盒

shōu wén lán
收文篮

huí xíng zhēn
回形针
tiroir =

hēi bǎn cā
黑板擦

chōu tì
抽屉

xiàng pí
橡皮

diàn huà
电话
trombone =

xìn fēng
信封

huí xíng zhēn
回形针

jì shì běn
记事本

diàn nǎo
电脑
bloc-notes =

diàn huà hào mǎ
电话号码

bàn gōng shì
办公室

jì shì běn
记事本

shōu wén lán
收文篮
carnet =

huí xíng zhēn
回形针

bǐ jì běn
笔记本

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

shōu wén lán
收文篮
papier =

dǎng àn guì
档案柜

gāng bǐ
钢笔

zhǐ zhāng
纸张

hēi bǎn cā
黑板擦
brosse =

shōu wén lán
收文篮

dǎng àn guì
档案柜

hēi bǎn cā
黑板擦

dǎng àn guì
档案柜
bureau =

huí xíng zhēn
回形针

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

xìn fēng
信封

bàn gōng shì
办公室
téléphone =

jì shì běn
记事本

dǎng àn guì
档案柜

huí xíng zhēn
回形针

diàn huà
电话
annuaire téléphonique =

dǎng àn guì
档案柜

dǎng àn guì
档案柜

diàn huà hào mǎ
电话号码

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本
agrafeuse =

qiān bǐ
铅笔

diàn nǎo
电脑

dìng shū jī
订书机

diàn huà
电话
tableau noir =

hēi bǎn cā
黑板擦

chōu tì
抽屉

hēi bǎn
黑板

chōu tì
抽屉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles