Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Bureau test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Bureau category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

chaise =

wén jiàn hé
文件盒

jì shì běn
记事本

yǐ zi
椅子

qiān bǐ
铅笔
trombone =

bàn gōng shì
办公室

huí xíng zhēn
回形针

qiān bǐ
铅笔

hēi bǎn
黑板
annuaire téléphonique =

yǐ zi
椅子

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

hēi bǎn
黑板

bàn gōng zhuō
办公桌
agrafeuse =

diàn huà
电话

gāng bǐ
钢笔

dìng shū jī
订书机

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
tiroir =

diàn nǎo
电脑

chōu tì
抽屉

shōu wén lán
收文篮

wén jiàn hé
文件盒
bloc-notes =

diàn nǎo
电脑

hēi bǎn cā
黑板擦

jì shì běn
记事本

yǐ zi
椅子
stylo =

chōu tì
抽屉

zhǐ zhāng
纸张

qiān bǐ
铅笔

gāng bǐ
钢笔
ordinateur =

bàn gōng shì
办公室

dìng shū jī
订书机

wén jiàn hé
文件盒

diàn nǎo
电脑
pupitre =

xiàng pí
橡皮

qiān bǐ
铅笔

bàn gōng zhuō
办公桌

diàn nǎo
电脑
gomme =

gāng bǐ
钢笔

bàn gōng shì
办公室

bàn gōng zhuō
办公桌

xiàng pí
橡皮
téléphone =

shōu wén lán
收文篮

diàn huà
电话

wén jiàn hé
文件盒

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
numéro de téléphone =

huí xíng zhēn
回形针

diàn huà hào mǎ
电话号码

bàn gōng shì
办公室

huí xíng zhēn
回形针
taille-crayon =

diàn huà
电话

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

jì shì běn
记事本

diàn nǎo
电脑
enveloppe =

wén jiàn hé
文件盒

bǐ jì běn
笔记本

hēi bǎn cā
黑板擦

xìn fēng
信封
corbeille sortie =

juǎn bǐ dāo
卷笔刀

hēi bǎn
黑板

qiān bǐ
铅笔

wén jiàn hé
文件盒
crayon de papier =

huí xíng zhēn
回形针

qiān bǐ
铅笔

xiàng pí
橡皮

yǐ zi
椅子
brosse =

diàn nǎo
电脑

gāng bǐ
钢笔

huí xíng zhēn
回形针

hēi bǎn cā
黑板擦
papier =

zhǐ zhāng
纸张

qiān bǐ
铅笔

qiān bǐ
铅笔

dìng shū jī
订书机
tableau noir =

hēi bǎn
黑板

chōu tì
抽屉

yǐ zi
椅子

bàn gōng shì
办公室
classeur =

huí xíng zhēn
回形针

wén jiàn hé
文件盒

dǎng àn guì
档案柜

hēi bǎn
黑板
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles