Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Bureau test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Bureau category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

classeur =

xiàng pí
橡皮

dìng shū jī
订书机

huí xíng zhēn
回形针

dǎng àn guì
档案柜
brosse =

huí xíng zhēn
回形针

chōu tì
抽屉

hēi bǎn cā
黑板擦

yǐ zi
椅子
papier =

dǎng àn guì
档案柜

zhǐ zhāng
纸张

dǎng àn guì
档案柜

hēi bǎn cā
黑板擦
numéro de téléphone =

diàn huà hào mǎ
电话号码

bàn gōng shì
办公室

diàn huà
电话

xiàng pí
橡皮
tiroir =

chōu tì
抽屉

diàn huà
电话

shōu wén lán
收文篮

xiàng pí
橡皮
taille-crayon =

bǐ jì běn
笔记本

xìn fēng
信封

wén jiàn hé
文件盒

juǎn bǐ dāo
卷笔刀
gomme =

zhǐ zhāng
纸张

gāng bǐ
钢笔

xiàng pí
橡皮

diàn nǎo
电脑
chaise =

dìng shū jī
订书机

diàn huà hào mǎ
电话号码

yǐ zi
椅子

gāng bǐ
钢笔
trombone =

chōu tì
抽屉

diàn nǎo
电脑

huí xíng zhēn
回形针

gāng bǐ
钢笔
pupitre =

hēi bǎn cā
黑板擦

xìn fēng
信封

bàn gōng zhuō
办公桌

dìng shū jī
订书机
carnet =

gāng bǐ
钢笔

diàn huà
电话

bǐ jì běn
笔记本

shōu wén lán
收文篮
agrafeuse =

bàn gōng zhuō
办公桌

dìng shū jī
订书机

xìn fēng
信封

qiān bǐ
铅笔
bloc-notes =

diàn huà
电话

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

hēi bǎn
黑板

jì shì běn
记事本
téléphone =

diàn huà
电话

bǐ jì běn
笔记本

dìng shū jī
订书机

qiān bǐ
铅笔
ordinateur =

hēi bǎn
黑板

bǐ jì běn
笔记本

qiān bǐ
铅笔

diàn nǎo
电脑
crayon de papier =

hēi bǎn cā
黑板擦

chōu tì
抽屉

qiān bǐ
铅笔

dìng shū jī
订书机
annuaire téléphonique =

diàn huà hào mǎ běn
电话号码本

diàn huà
电话

shōu wén lán
收文篮

huí xíng zhēn
回形针
stylo =

bàn gōng zhuō
办公桌

bàn gōng shì
办公室

wén jiàn hé
文件盒

gāng bǐ
钢笔
enveloppe =

jì shì běn
记事本

huí xíng zhēn
回形针

xìn fēng
信封

bǐ jì běn
笔记本
tableau noir =

chōu tì
抽屉

jì shì běn
记事本

hēi bǎn
黑板

xìn fēng
信封
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles