Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Nature test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Nature category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

glaçon =

dìgōu
地沟

bīngzhù
冰柱
plage =

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

hǎitān
海滩

shān, shānyuè
山, 山岳

jiàn xíe quán
间歇泉
oasis =

lùzhōu
绿洲

dìqiú
地球

dàfēng
大风

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋
montagne =

bàofēngxuě
暴风雪

sēnlín
森林

shān, shānyuè
山, 山岳

bàofēngxuě
暴风雪
pôle Sud =

nánjí
南极

chìdào
赤道

shítou
石头

dàfēng
大风
flocon de neige =

jùlì
巨砾

bīngzhù
冰柱

shāndòng
山洞

xuě huā
雪花
lac =

zhōng rǔ shí
钟乳石

xuě huā
雪花shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑
longitude =

nánjí
南极

shā

jīngdù
经度

shāndòng
山洞
tropique du Cancer =

xuěcónglín, mìlín
丛林, 密林

běi huíguīxiàn
北回归线
neige =

zhōng rǔ shí
钟乳石

xuě

liú, shuǐliú
流, 水流

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷
pluie =

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

xuànfēng
旋风

hǎixiào
海啸


pierre =

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁

làng

shān, shānyuè
山, 山岳

shítou
石头
boue =

tǔdì
土地

dìqiú
地球yúnwù
云雾
rivière =shēngǔ
深谷

yǔjiāxuě
雨夹雪

bàofēngyǔ
暴风雨
brouillard =

shítou
石头

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖cháo
souterrain =

shí sǔn
石笋

bīng

shāmò
沙漠

dìxiàde
地下的
chute d'eau =

shí sǔn
石笋

fēngbào
风暴

pùbù
瀑布

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土
sommet =

shāndǐng
山顶

hǎidǎo
海岛

nán huíguīxiàn
南回归线

léi
tsunami =

liú, shuǐliú
流, 水流

běi huíguīxiàn
北回归线

hǎixiào
海啸

yúnwù
云雾
cime =

shíhuīyán
石灰岩

hǎixiào
海啸

shānfēng
山峰

hǎitān
海滩
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles