Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Nature test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Nature category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

geyser =

liú, shuǐliú
流, 水流

quán

jiàn xíe quán
间歇泉

shíhuīyán
石灰岩
marée =

zhèndòng
震动

cháo

shēngǔ
深谷

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋
volcan =

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土

dàfēng
大风

huǒshān
火山

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋
littoral =

shítou
石头

hǎi`ànxiàn
海岸线

wěidù
纬度

wēifēng
微风
désert =

bànquí
半球

shāmò
沙漠

yúnwù
云雾

jiàn xíe quán
间歇泉
roche =

shíhuīyán
石灰岩

léi

yán


cours d'eau =

xiǎohé
小河

shí sǔn
石笋

zhèndòng
震动

wēifēng
微风
colline =

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

yánshí, dàshí
岩石, 大石

shāndǐng
山顶

píngchuān
平川
vallée =

pùbù
瀑布

cháo

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河
secousse =

zhèndòng
震动

jùlì
巨砾

shítou
石头

yún
nuage =

bàofēngyǔ
暴风雨

yún

xuànfēng
旋风

shāndòng
山洞
vague =

quán

xuě

shǎndiàn
闪电

làng
argile =

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土

yún

jiàn xíe quán
间歇泉

jiàn xíe quán
间歇泉
érosion =quán

fǔshí
腐蚀

shítou
石头
tonnerre =

léi

zhèndòng
震动

shā

luǎnshí, xiǎoyuánshí
卵石, 小圆石
arc-en-ciel =

qìxiàngxué
气象学

xuě huā
雪花

yún

cǎihōng
彩虹
glace =

bīng

xuě huā
雪花

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

quán
météorologie =

shēngǔ
深谷

qìxiàngxué
气象学

hǎixiá
海峡


montagne =

cǎihōng
彩虹

shān, shānyuè
山, 山岳
cime =

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

jùlì
巨砾

shānfēng
山峰

shēngǔ
深谷
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles