Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Nature test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Nature category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

plaque tectonique =

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

jiàn xíe quán
间歇泉

běijí
北极

shíhuīyán
石灰岩
tremblement de terre =

wēifēng
微风

hǎi`ànxiàn
海岸线

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁

dìzhèn
地震
vallée =

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

yánshí, dàshí
岩石, 大石

nán huíguīxiàn
南回归线
lagune =

zhèndòng
震动

dàfēng
大风

fǔshí
腐蚀

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖
rivière =shíhuīyán
石灰岩

dìqiú
地球

dìxiàde
地下的
tropique du Capricorne =

fǔshí
腐蚀

dàfēng
大风

tǔdì
土地

nán huíguīxiàn
南回归线
flocon de neige =

xuě huā
雪花

lùzhōu
绿洲

wēifēng
微风

shítou
石头
tropique du Cancer =

táifēng
台风

shùlín
树林

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁

běi huíguīxiàn
北回归线
vague =

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

làng

shíhuīyán
石灰岩

pùbù
瀑布
terre =

fēng

léi

bàofēngxuě
暴风雪

dìqiú
地球
pierre =

shítou
石头

zhōng rǔ shí
钟乳石

bànquí
半球

xiǎohé, xī
小河, 溪
éclair =

táifēng
台风

shǎndiàn
闪电

làngtāo
浪涛

quán
mer =

chìdào
赤道

sēnlín
森林

hǎi

píngchuān
平川
terre =

liú, shuǐliú
流, 水流

qìxiàngxué
气象学

hǎitān
海滩

tǔdì
土地
latitude =

yǔjiāxuě
雨夹雪

sēnlín
森林

wěidù
纬度

jùlì
巨砾
sable =

shā

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁wēifēng
微风
vent =

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

làng

fēng

cháo
ruisseau =

jiàn xíe quán
间歇泉

xiǎohé, xī
小河, 溪

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵


affaisement =

jiàngluò, píngxī
降落, 平息

dìgōu
地沟

cǎihōng
彩虹

dàfēng
大风
fosse abyssale =

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

běijí
北极

dìgōu
地沟


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles