Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Nature test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Nature category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

neige fondue =

dìqiú
地球

bànquí
半球

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土

yǔjiāxuě
雨夹雪
rocher =

bīng

yúnwù
云雾

jùlì
巨砾

hǎi
grotte =

hǎidǎo
海岛

shāndòng
山洞

běi huíguīxiàn
北回归线

yún
sable =

shā

pùbù
瀑布

tǔdì
土地


plaque tectonique =

píngchuān
平川

làng

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

huǒshān
火山
jungle =

cónglín, mìlín
丛林, 密林

làng

shíhuīyán
石灰岩

hǎidǎo
海岛
brise =

dàfēng
大风

wēifēng
微风xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋
tropique du Capricorne =

bàofēngxuě
暴风雪

dìqiú
地球

nán huíguīxiàn
南回归线

qìxiàngxué
气象学
cours d'eau =

xuě huā
雪花

dìzhèn
地震

xiǎohé
小河

xuànfēng
旋风
grès =

shānfēng
山峰shāyán
沙岩

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷
tonnerre =

shānfēng
山峰

jiàn xíe quán
间歇泉

běi huíguīxiàn
北回归线

léi
brume =

hǎi`ànxiàn
海岸线

jīngdù
经度

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑

yúnwù
云雾
désert =

dìgōu
地沟dìqiú
地球

shāmò
沙漠
sommet =

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

hǎixiá
海峡

shāndǐng
山顶

fǔshí
腐蚀
océan =

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

bàofēngxuě
暴风雪

yáng, hǎiyáng
洋, 海洋

dìzhèn
地震
montagne =

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

shān, shānyuè
山, 山岳

shítou
石头

jùlì
巨砾
île =

shítou
石头

yánshí, dàshí
岩石, 大石

zhōng rǔ shí
钟乳石

hǎidǎo
海岛
tropique du Cancer =

běi huíguīxiàn
北回归线

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

fēngbào
风暴

dà shāndòng
大山洞
brouillard =

hǎi

cónglín, mìlín
丛林, 密林
vent =

xuě

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

fēng

yánshí, dàshí
岩石, 大石
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles