Dictionnaire Français-Chinois Musique test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Musique test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Musique category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

noire =

shùqín
竖琴

chánghào
长号

(zhǐ yīn diào) jiàng bàn yīn de
(指音调) 降半音的

sì fēn yīn fú
四分音符
pause =

jiànpán
键盘

xiū zhǐ fú
休止符

hào

gāo yīn pǔ hào
高音谱号
clarinette =

bùlǔsī yīnyuè
布鲁斯音乐

dàhào
大号

duǎnhào
短号

dānhuángguǎn
单簧管
clé de sol =

hàojiǎo
号角

yīnyuèjiā
音乐家

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

gāo yīn pǔ hào
高音谱号
caisse =

liúxíng yīnyuè
流行音乐zhōng tíqín
中提琴

gāo bàn dù yīn de
高半度音的
liaison =

qítèr qín
齐特儿琴

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐

(zhōng chuí, líng shé děng de) qiāo jī
(钟锤, 铃舌等的) 敲击

gāo yīn pǔ hào
高音谱号
cithare =

shùqín
竖琴

lǎba
喇叭

bā fēn yīn fú
八分音符

qítèr qín
齐特儿琴
trombone =

chánghào
长号

zhídí
直笛

zhōng tíqín
中提琴

guǎn yuèqì
管乐器
xylophone =

mùqín
木琴

lǎba
喇叭

cì gāo yīn pǔ hào
次高音谱号

dānhuángguǎn
单簧管
instrument =

yuèqì
乐器

dīyīnguǎn
低音管

shuānghuángguǎn
双簧管

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐
chanteur, chanteuse =

zhòng jīn shǔ yáo gǔn yuè
重金属摇滚乐

gēshǒu
歌手

liúxíng yīnyuè
流行音乐

kǒuqín
口琴
synthétiseur =

qítèr qín
齐特儿琴

jiànpán
键盘

shùqín
竖琴

sì fēn yīn fú
四分音符
groupe =

yuèduì
乐队

yuè pǔ
乐谱

nán zhōng yīn gē shǒu
男中音歌手

hào
clairon =

hàojiǎo
号角

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符

bùlǔsī yīnyuè
布鲁斯音乐

gāo bàn dù yīn de
高半度音的
soprano =

nǚ gāo yīn gē shǒu
女高音歌手

liúxíng yīnyuè
流行音乐

zhōng yīn pǔ hào
中音谱号

duǎndí
短笛
hautbois =

shuānghuángguǎn
双簧管

hào

èr fēn yīn fú
二分音符

nán gāo yīn gē chàng jiā
男高音歌唱家
cor d`harmonie =

fǎguó hào
法国号

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

xiū zhǐ fú
休止符

chánghào
长号
flûte à bec =

liúxíng yīnyuè
流行音乐

zhídí
直笛

gēshǒu
歌手

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符
accordéon =

kǒuqín
口琴

shǒufēngqín
手风琴duǎnhào
短号
flûte =

chángdí
长笛

yuèqì
乐器

zǔfen
组分

gāngqín
钢琴
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles