Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Musique test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Musique category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

trombone =

chánghào
长号

duǎnhào
短号

quán yīn fú
全音符

fēngqín
风琴
pause =

lè pǔ pǔ
乐谱

xiū zhǐ fú
休止符

yīngguó hào
英国号

mùqín
木琴
noire =

sì fēn yīn fú
四分音符

gēshǒu
歌手

xiāng cūn hé xī bù yīn yuè
乡村和西部音乐

shuānghuángguǎn
双簧管
clé de baryton =

zhōng yīn pǔ hào
中音谱号

jiànpán
键盘

chángdí
长笛

sì fēn yīn fú
四分音符
double croche =

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

nán gāo yīn gē chàng jiā
男高音歌唱家

(zhǐ yīn diào) jiàng bàn yīn de
(指音调) 降半音的

chàng gē
唱歌
clé de sol =

sān jiǎo tiě
三角铁

gāo yīn pǔ hào
高音谱号

sākèsīguǎn
萨克斯管

duǎndí
短笛
instrument =

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符

shùqín
竖琴

sākèsīguǎn
萨克斯管

yuèqì
乐器
cornemuse =

fēngdí
风笛

sākèsīguǎn
萨克斯管

dī yīn pǔ hào
低音谱号

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符
musique classique =

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐

fēngdí
风笛

gāo bàn dù yīn de
高半度音的

quán yīn fú
全音符
jazz =

(zhǐ yīn diào) jiàng bàn yīn de
(指音调) 降半音的

juéshìyuè
爵士乐

shùqín
竖琴

shǒufēngqín
手风琴
soprano =

yuèduì
乐队

bā fēn yīn fú
八分音符

línggǔ
铃鼓

nǚ gāo yīn gē shǒu
女高音歌手
orgue =

bùlǔsī yīnyuè
布鲁斯音乐

xiǎo tíqín
小提琴

xiāng cūn hé xī bù yīn yuè
乡村和西部音乐

fēngqín
风琴
blues =

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐

shǒufēngqín
手风琴

bùlǔsī yīnyuè
布鲁斯音乐

shùqín
竖琴
clarinette =

yuè pǔ
乐谱

dānhuángguǎn
单簧管

èr fēn yīn fú
二分音符

sān jiǎo tiě
三角铁
basson =

hào

gēshǒu
歌手

dīyīnguǎn
低音管

fēngdí
风笛
baryton =

nán gāo yīn gē chàng jiā
男高音歌唱家

nán zhōng yīn gē shǒu
男中音歌手

duǎnhào
短号

jítā
吉他
bémol =

(zhǐ yīn diào) jiàng bàn yīn de
(指音调) 降半音的

duǎndí
短笛

zhōng tíqín
中提琴

zhídí
直笛
groupe =

yuèduì
乐队

zhídí
直笛

sān shí èr fēn yīn fú
三十二分音符

èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú
二全音符, 短弱音符
chanteur, chanteuse =

gēshǒu
歌手

xiāng cūn hé xī bù yīn yuè
乡村和西部音乐

duǎndí
短笛

gāo yīn pǔ hào
高音谱号
guitare basse =

juéshìyuè
爵士乐

nǚ gāo yīn gē shǒu
女高音歌手

gēshǒu
歌手

dīyīnjítā
低音吉他
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles