Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Mammifères test

Currently 34 users online.

You will now be tested on the Mammifères category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

macaque rhésus =

mí hóu
猕猴

hémǎ
河马

yǎnshǔ
鼹鼠

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物
lapin =

jīng

dàxīngxīng
大猩猩
zèbre =

bānmǎ
斑马bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

huān
dauphin =

huān

zōng xióng, zōng sè xióng
棕熊, 棕色熊

hǎitún
海豚

dàishǔ
袋鼠
écureuil =

yěniú
野牛

hǎibào
海豹

sōngshǔ
松鼠

shíyǐshòu
食蚁兽
marsupial =

yǒu dài dòngwù
有袋动物

shǔhǎitún
鼠海豚

zhū

shǔ
cochon =

zōng xióng, zōng sè xióng
棕熊, 棕色熊

zhū

fèifèi
狒狒

huángyòu
黄鼬
morse =

shíyǐshòu
食蚁兽

hǎixiàng
海象

qú jīng
鼩鼱

hǔjīng
虎鲸
phoque =

hémǎ
河马

hǎibào
海豹

láng

qiúyú
犰狳
lion de mer =

hǎishī
海狮

chángjǐnglù
长颈路

yǒu dài dòngwù
有袋动物

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼
hamster =

shíyǐshòu
食蚁兽

záshí dòngwù
杂食动物

láng

cāngshǔ
仓鼠
insectivore =shíchóng dòngwù
食虫动物

hēixīngxīng
黑猩猩

luòtuo
骆驼
musaraigne =

chái

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

yáng

qú jīng
鼩鼱
lion =

hǎixiàng
海象

qú jīng
鼩鼱

shīzi
狮子

dàishǔ
袋鼠
renard =

huángyòu
黄鼬hēibào
黑豹


鹿
girafe =

shíròu dòngwù
食肉动物

chángjǐnglù
长颈路


鹿


鹿
éléphant =

shíchóng dòngwù
食虫动物

mí hóu
猕猴

xiàng


carnivore =

shíyǐshòu
食蚁兽

língyáng
羚羊

māo

shíròu dòngwù
食肉动物
marmotte =

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

sōngshǔ
松鼠

cìwèi
刺猬

shíyǐshòu
食蚁兽
hérisson =

shíyǐshòu
食蚁兽

cìwèi
刺猬

chái

zōng xióng, zōng sè xióng
棕熊, 棕色熊
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles