Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Mammifères test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Mammifères category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

baleine =

shuǐtǎ
水獭

jīngyú
鲸鱼

sōngshǔ
松鼠

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼
renard =

shā shǔ
沙鼠yězhū
野猪


鹿
dauphin =

hǎitún
海豚

shā shǔ
沙鼠

xīniú
犀牛

túnshǔ
豚鼠
hamster =

shā shǔ
沙鼠

shícǎo dòngwù
食草动物

hēixīngxīng
黑猩猩

cāngshǔ
仓鼠
verrat =

yězhū
野猪


鹿

jīng

záshí dòngwù
杂食动物
élan =

chuān shān jiǎ
穿山甲

yǎnshǔ
鼹鼠

qú jīng
鼩鼱


singe =

qú jīng
鼩鼱

cìwèi
刺猬

hóu

yǎnshǔ
鼹鼠
hérisson =

cāngshǔ
仓鼠

qiúyú
犰狳

cìwèi
刺猬

sōngshǔ
松鼠
lion de mer =

běijíxióng
北极熊

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物hǎishī
海狮
hippopotame =

hémǎ
河马

yáng

liègǒu
鬣狗

hǎibào
海豹
ours =

xīngxīng
猩猩

xiàng

shānyáng
山羊

xióng
chameau =

hǎishī
海狮

shíròu dòngwù
食肉动物

luòtuo
骆驼

hǎitún
海豚
chèvre =

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

túnshǔ
豚鼠

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

shānyáng
山羊
loup =

shùdàixióng
树袋熊

láng

chángbìyuán
长臂猿

báiyòu
白鼬
cetacea =

chángbìyuán
长臂猿

běijíxióng
北极熊

jīng


raton laveur =

hǎixiàng
海象

shícǎo dòngwù
食草动物

huàn xióng
浣熊

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种
belette =

huángyòu
黄鼬

zōng xióng, zōng sè xióng
棕熊, 棕色熊

záshí dòngwù
杂食动物

hǎishī
海狮
loutre =

shuǐtǎ
水獭

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

yǎnshǔ
鼹鼠

sōngshǔ
松鼠
marsouin =

yáng

xiàng

shǔhǎitún
鼠海豚

yěniú
野牛
ours brun =

chuān shān jiǎ
穿山甲

zōng xióng, zōng sè xióng
棕熊, 棕色熊

shā shǔ
沙鼠

hēixīngxīng
黑猩猩
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles