Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Mammifères test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Mammifères category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

hyène =

hēixīngxīng
黑猩猩

luòtuo
骆驼

liègǒu
鬣狗

shānyáng
山羊
marsupial =

túnshǔ
豚鼠

yǒu dài dòngwù
有袋动物

láng


loup =māo

láng

yěniú
野牛
furet =

láng


鹿

báiyòu
白鼬

záshí dòngwù
杂食动物
mouton =

jīng

yáng

hǎitún
海豚

shā shǔ
沙鼠
macaque rhésus =

mí hóu
猕猴

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

shíyǐshòu
食蚁兽

zōng xióng, zōng sè xióng
棕熊, 棕色熊
porc-épic =

hǎixiàng
海象

luòtuo
骆驼

háozhū
豪猪

xiàng
rat =

gǒu

zhū

dàshǔ
大鼠

yáng
koala =

língyáng
羚羊

shíyǐshòu
食蚁兽

shùdàixióng
树袋熊


鹿
panthère =

shǔ

jīngyú
鲸鱼

hēibào
黑豹

dàxīngxīng
大猩猩
herbivore =

yěniú
野牛

hēixīngxīng
黑猩猩

shícǎo dòngwù
食草动物

lèirényuán
类人猿
belette =

liègǒu
鬣狗

chái

huángyòu
黄鼬

báiyòu
白鼬
chimpanzé =

yěniú
野牛

hēixīngxīng
黑猩猩

shīzi
狮子

shuǐniú
水牛
orque =

xiàng

hǔjīng
虎鲸

shíyǐshòu
食蚁兽

hémǎ
河马
panda =

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊

niú

shā shǔ
沙鼠

hǔjīng
虎鲸
bison =

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

yěniú
野牛

huàn xióng
浣熊

fù shǔ
负鼠
ours =

xióng

háozhū
豪猪

hóu

shuǐniú
水牛
zèbre =

bānmǎ
斑马

shíròu dòngwù
食肉动物

língyáng
羚羊


écureuil =

túnshǔ
豚鼠

jīng

sōngshǔ
松鼠

hélí
河狸
vache =

hǎixiàng
海象

niú

yáng

yězhū
野猪
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles