Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Salle de Séjour test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Salle de Séjour category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

magnétoscope =

lùxiàngjī
录象机

qǐjūshì
起居室

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

dēng
foyer =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

chōutì
抽屉

huìhuà
绘画

bìlú
壁炉
placard =

jìsuànjī
计算机

guìchú
柜橱

dēng

jìsuànjī
计算机
télécommande =

yáokòngqì
遥控器

qǐjūshì
起居室

guìchú
柜橱

bìlú
壁炉
chaise =

qǐjūshì
起居室

qǐjūshì
起居室

qǐjūshì
起居室

yǐzi
椅子
cheminée =

bìlú
壁炉

qǐjūshì
起居室

qǐjūshì
起居室

xiǎo dìtǎn
小地毯
paravent =

zhuōzi
桌子

zhuōzi
桌子

yángshēngqì
扬声器

pínggāng
屏冈
lampe =

dēng

qǐjūshì
起居室

yáokòngqì
遥控器

dìtǎn
地毯
luminaire =

jìsuànjī
计算机

lùxiàngjī
录象机

dìtǎn
地毯

dēng
moquette =

yǐzi
椅子

huìhuà
绘画

pínggāng
屏冈

dìtǎn
地毯
table =

jìsuànjī
计算机

zhuōzi
桌子

yǐzi
椅子

chōutì
抽屉
peinture =

jìsuànjī
计算机

yǐzi
椅子

huìhuà
绘画

dēng
chaine stéréo =

lùxiàngjī
录象机

huìhuà
绘画

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

dēng
canapé =

pínggāng
屏冈

yǐzi
椅子

lùxiàngjī
录象机

shāfā
沙发
haut-parleur =

dìtǎn
地毯

yángshēngqì
扬声器

dìtǎn
地毯

dìtǎn
地毯
tiroir =

chōutì
抽屉

pínggāng
屏冈

huìhuà
绘画

qǐjūshì
起居室
ordinateur =

huìhuà
绘画

zhàopiàn
照片

pínggāng
屏冈

jìsuànjī
计算机
télévision =

dēng

chōutì
抽屉

diànshì
电视

yángshēngqì
扬声器
radio =

shōuyīnjī
收音机

yángshēngqì
扬声器

dēng

xiǎo dìtǎn
小地毯
tapis =

shōuyīnjī
收音机

zhàopiàn
照片

shāfā
沙发

xiǎo dìtǎn
小地毯
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles