Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Salle de Séjour test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Salle de Séjour category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

radio =

shōuyīnjī
收音机

bìlú
壁炉

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

dìtǎn
地毯
foyer =

qǐjūshì
起居室

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

yáokòngqì
遥控器

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
tapis =

dēng

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

xiǎo dìtǎn
小地毯

huìhuà
绘画
canapé =

yǐzi
椅子

yáokòngqì
遥控器

shāfā
沙发

pínggāng
屏冈
chaine stéréo =

shōuyīnjī
收音机

xiǎo dìtǎn
小地毯

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

yáokòngqì
遥控器
lampe =

zhuōzi
桌子

dēng

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
placard =

dēng

zhuōzi
桌子

guìchú
柜橱

zhuōzi
桌子
magnétoscope =

dēng

lùxiàngjī
录象机

jìsuànjī
计算机

yángshēngqì
扬声器
haut-parleur =

yángshēngqì
扬声器

zhuōzi
桌子

diànshì
电视

lùxiàngjī
录象机
luminaire =

huìhuà
绘画

zhàopiàn
照片

dēng

zhàopiàn
照片
télécommande =

lùxiàngjī
录象机

yǐzi
椅子

zhuōzi
桌子

yáokòngqì
遥控器
table =

bìlú
壁炉

zhàopiàn
照片

zhuōzi
桌子

chōutì
抽屉
télévision =

zhàopiàn
照片

yángshēngqì
扬声器

lùxiàngjī
录象机

diànshì
电视
salle de séjour =

dēng

xiǎo dìtǎn
小地毯

qǐjūshì
起居室

dìtǎn
地毯
moquette =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

guìchú
柜橱

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

dìtǎn
地毯
peinture =

huìhuà
绘画

chōutì
抽屉

dēng

guìchú
柜橱
chaise =

yǐzi
椅子

yáokòngqì
遥控器

huìhuà
绘画

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
cheminée =

yǐzi
椅子

bìlú
壁炉

zhuōzi
桌子

huìhuà
绘画
ordinateur =

shōuyīnjī
收音机

yǐzi
椅子

jìsuànjī
计算机

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
tiroir =

diànshì
电视

jìsuànjī
计算机

zhuōzi
桌子

chōutì
抽屉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles