Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Cuisine test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Cuisine category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

four =

kǎoxiāng
烤箱

tuōpán
托盘

yǐzi
椅子

huǒlú
火炉
fourchette =

tuōpán
托盘

chángbǐngsháozi
长柄勺子

cānchā
餐叉

huǒlú
火炉
baguette =

kuàizi
筷子

lājīxiāng
垃圾箱

huǒlú
火炉

zhuōbù
桌布
lavette =

cādiébù
擦碟布

kǎoxiāng
烤箱

xǐwǎnjī
洗碗机

shuǐhú
水壶
râpe =

chúfáng
厨房

xiǎo yánpíng
小盐瓶

chádié
茶碟

mósuìqì
磨碎器
salière =

xiǎo yánpíng
小盐瓶

bōlibēi
玻璃被

chōutì
抽屉

chí
placard =

bīngxiāng
冰箱

guìchú
柜橱

xǐwǎnjī
洗碗机

chí
récipient =

chú guì
橱柜

yǐzi
椅子

kǎojià
烤架

wǎn
table de cuisson =bēizi
杯子

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

wǎn
grille-pain =

bēizi
杯子

kǎo miànbāo qì
烤面包器

kǎojià
烤架

huǒlú
火炉
pichet =wēibōlú
微波炉

xǐyījī
洗衣机

kuàizi
筷子
louche =

chángbǐngsháozi
长柄勺子

pánzi
盘子

kuàizi
筷子

mósuìqì
磨碎器
réfrigérateur =

chōutì
抽屉bīngxiāng
冰箱

mósuìqì
磨碎器
plat =

dié

kǎo miànbāo qì
烤面包器

bīngguì
冰柜

kǎojià
烤架
cuisine =chōutì
抽屉

chúfáng
厨房

lājīxiāng
垃圾箱
machine à laver =

hùnhézhě
混合着

hùnhézhě
混合着

xǐyījī
洗衣机

cānchā
餐叉
plateau =

bīngxiāng
冰箱

tuōpán
托盘

chángbǐngsháozi
长柄勺子

lājīxiāng
垃圾箱
cuisinière =

mósuìqì
磨碎器

chí

xiǎo yánpíng
小盐瓶

huǒlú
火炉
table =

bīngxiāng
冰箱zhuōzi
桌子

kuàizi
筷子
micro-ondes =

xiǎo yánpíng
小盐瓶

huǒlú
火炉

wēibōlú
微波炉

kǎo miànbāo qì
烤面包器
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles