Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Cuisine test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Cuisine category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cuisinière =

kuàizi
筷子huǒlú
火炉


couteau =

xǐwǎnjī
洗碗机

shuǐhú
水壶

dāo

chōutì
抽屉
chaise =

yǐzi
椅子

tuōpán
托盘

wēibōlú
微波炉

bīngxiāng
冰箱
tiroir =

bīngguì
冰柜

kǎojià
烤架

chúfáng
厨房

chōutì
抽屉
table de cuisson =

wēibōlú
微波炉

bīngguì
冰柜chúfáng
厨房
réfrigérateur =

wēibōlú
微波炉

pánzi
盘子

chí

bīngxiāng
冰箱
salière =

dié

xiǎo yánpíng
小盐瓶

xǐwǎnjī
洗碗机

kǎoxiāng
烤箱
pichet =chádié
茶碟

kǎojià
烤架

shuǐhú
水壶
râpe =

mósuìqì
磨碎器

chú guì
橱柜

pánzi
盘子

dāo
fourchette =

cānchā
餐叉

bīngguì
冰柜

kǎo miànbāo qì
烤面包器

xiǎo yánpíng
小盐瓶
bol =

wēibōlú
微波炉

chádié
茶碟

yǐzi
椅子

wǎn
cuisine =xǐyījī
洗衣机

yǐzi
椅子

chúfáng
厨房
poivrière =

kǎoxiāng
烤箱

chúfáng
厨房

bīngxiāng
冰箱

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶
tasse =

bēizi
杯子

kǎojià
烤架

dié

zhuōzi
桌子
machine à laver =

cādiébù
擦碟布

chádié
茶碟

chú guì
橱柜

xǐyījī
洗衣机
table =

chú guì
橱柜

bēizi
杯子

zhuōzi
桌子

mósuìqì
磨碎器
nappe =

chúfáng
厨房

shuǐhú
水壶

zhuōbù
桌布

chú guì
橱柜
gril =

wēibōlú
微波炉

bōlibēi
玻璃被

kǎojià
烤架

bīngxiāng
冰箱
congélateur =

wēibōlú
微波炉

xǐwǎnjī
洗碗机

bīngguì
冰柜

kǎoxiāng
烤箱
évier =

xǐdícáo
洗涤槽

pánzi
盘子

cānchā
餐叉

chí
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles