Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Insectes test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Insectes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

perceoreille =

máochóng
毛虫

jiǎchóng
甲虫

xīshuài
蟋蟀

wúgōng
蜈蚣
insecte =

zhāngláng
蟑螂

kūnchóng
昆虫

jiǎchóng
甲虫

zhùmùchóng
蛀木虫
sauterelle =

huángfēng
黄蜂

qiūyǐn
蚯蚓

zhàměng
蚱蜢

shī
abeille =

húdié
蝴蝶

kūnchóng
昆虫

qiūyǐn
蚯蚓

mìfēng
蜜蜂
guêpe =

huángfēng
黄蜂

cāngyíng
苍蝇

é

jiǎn
ver de bois =

zhùmùchóng
蛀木虫

wúgōng
蜈蚣

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhàměng
蚱蜢
criquet =

qiūyǐn
蚯蚓

qiūyǐn
蚯蚓

zhīzhū
蜘蛛

xīshuài
蟋蟀
mouche =

jiǎn

cāngyíng
苍蝇

wúgōng
蜈蚣

é
scarabée =

cāngyíng
苍蝇

jiǎchóng
甲虫

húdié
蝴蝶

kūnchóng
昆虫
papillon de nuit =

mìfēng
蜜蜂

é

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhāngláng
蟑螂
blatte =

máyǐ
蚂蚁

rùi

huángfēng
黄蜂

zhāngláng
蟑螂
moustique =

wén

húdié
蝴蝶

wúgōng
蜈蚣

máyǐ
蚂蚁
hémiptères =

kūnchóng
昆虫

zhīzhū
蜘蛛

qiūyǐn
蚯蚓

xiǎo kūnchóng
小昆虫
araignée =

zhāngláng
蟑螂

zhāngláng
蟑螂

rùi

zhīzhū
蜘蛛
moucheron =

mìfēng
蜜蜂

zhīzhū
蜘蛛

máochóng
毛虫

rùi
pou =

zhāngláng
蟑螂

máyǐ
蚂蚁

jiǎchóng
甲虫

shī
lombric, ver de terre =

qiūyǐn
蚯蚓

kūnchóng
昆虫

cāngyíng
苍蝇

mìfēng
蜜蜂
libellule =

kūnchóng
昆虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

qīngtíng
蜻蜓

shī
chenille =

kūnchóng
昆虫

xiēzi
蝎子

máochóng
毛虫

máyǐ
蚂蚁
cocon =

rùi

wén

jiǎn

máyǐ
蚂蚁
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles