Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Insectes test

Currently 35 users online.

You will now be tested on the Insectes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

papillon =

shī

húdié
蝴蝶

zhīzhū
蜘蛛

zhàměng
蚱蜢
papillon de nuit =

é

qiūyǐn
蚯蚓

xiēzi
蝎子

xiēzi
蝎子
abeille =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhàměng
蚱蜢

mìfēng
蜜蜂

cāngyíng
苍蝇
criquet =

máyǐ
蚂蚁

xīshuài
蟋蟀

cāngyíng
苍蝇

é
pou =

shī

jiǎchóng
甲虫

qiūyǐn
蚯蚓

máyǐ
蚂蚁
blatte =

zhāngláng
蟑螂

mìfēng
蜜蜂

máyǐ
蚂蚁

rùi
araignée =

húdié
蝴蝶

zhīzhū
蜘蛛

shī

wúgōng
蜈蚣
cocon =

qiūyǐn
蚯蚓

zhīzhū
蜘蛛

xiēzi
蝎子

jiǎn
lombric, ver de terre =

zhùmùchóng
蛀木虫

zhāngláng
蟑螂

qiūyǐn
蚯蚓

qīngtíng
蜻蜓
perceoreille =

huángfēng
黄蜂

wúgōng
蜈蚣

wén

qīngtíng
蜻蜓
fourmi =

mìfēng
蜜蜂

é

huángfēng
黄蜂

máyǐ
蚂蚁
libellule =

zhùmùchóng
蛀木虫

shī

é

qīngtíng
蜻蜓
mouche =

cāngyíng
苍蝇

wén

wúgōng
蜈蚣

zhùmùchóng
蛀木虫
sauterelle =

qiūyǐn
蚯蚓

zhīzhū
蜘蛛

zhīzhū
蜘蛛

zhàměng
蚱蜢
guêpe =

húdié
蝴蝶

zhīzhū
蜘蛛

huángfēng
黄蜂

kūnchóng
昆虫
ver de bois =

máyǐ
蚂蚁

kūnchóng
昆虫

xīshuài
蟋蟀

zhùmùchóng
蛀木虫
hémiptères =

zhīzhū
蜘蛛

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wúgōng
蜈蚣

qīngtíng
蜻蜓
moustique =

wén

xīshuài
蟋蟀

cāngyíng
苍蝇

jiǎchóng
甲虫
insecte =

kūnchóng
昆虫

é

é

húdié
蝴蝶
chenille =

máochóng
毛虫

xiēzi
蝎子

wén

cāngyíng
苍蝇
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles