Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Insectes test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Insectes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lombric, ver de terre =

xīshuài
蟋蟀

zhùmùchóng
蛀木虫

jiǎchóng
甲虫

qiūyǐn
蚯蚓
abeille =

húdié
蝴蝶

máochóng
毛虫

mìfēng
蜜蜂

é
scarabée =

shī

huángfēng
黄蜂

jiǎchóng
甲虫

jiǎn
fourmi =

mìfēng
蜜蜂

máochóng
毛虫

máyǐ
蚂蚁

xiǎo kūnchóng
小昆虫
araignée =

zhīzhū
蜘蛛

xiēzi
蝎子

xiǎo kūnchóng
小昆虫

mìfēng
蜜蜂
guêpe =

jiǎchóng
甲虫

zhīzhū
蜘蛛

é

huángfēng
黄蜂
moucheron =

máochóng
毛虫

zhāngláng
蟑螂

mìfēng
蜜蜂

rùi
sauterelle =

mìfēng
蜜蜂

wén

zhàměng
蚱蜢

rùi
chenille =

kūnchóng
昆虫

máochóng
毛虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhùmùchóng
蛀木虫
papillon de nuit =

é

wén

rùi

máochóng
毛虫
insecte =

rùi

wén

jiǎchóng
甲虫

kūnchóng
昆虫
papillon =

húdié
蝴蝶

wén

rùi

qiūyǐn
蚯蚓
moustique =

zhùmùchóng
蛀木虫

kūnchóng
昆虫

huángfēng
黄蜂

wén
pou =

rùi

húdié
蝴蝶

xiēzi
蝎子

shī
libellule =

máochóng
毛虫

qīngtíng
蜻蜓

wén

kūnchóng
昆虫
hémiptères =

kūnchóng
昆虫

jiǎchóng
甲虫

máyǐ
蚂蚁

xiǎo kūnchóng
小昆虫
ver de bois =

wúgōng
蜈蚣

huángfēng
黄蜂

huángfēng
黄蜂

zhùmùchóng
蛀木虫
cocon =

máochóng
毛虫

jiǎchóng
甲虫

zhīzhū
蜘蛛

jiǎn
blatte =

máochóng
毛虫

zhāngláng
蟑螂

máyǐ
蚂蚁

xiēzi
蝎子
criquet =

qiūyǐn
蚯蚓

xīshuài
蟋蟀

zhīzhū
蜘蛛

máochóng
毛虫
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles