Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Insectes test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Insectes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

papillon de nuit =

é

máyǐ
蚂蚁

xiēzi
蝎子

qiūyǐn
蚯蚓
pou =

zhàměng
蚱蜢

xīshuài
蟋蟀

kūnchóng
昆虫

shī
cocon =

shī

huángfēng
黄蜂

rùi

jiǎn
blatte =

zhīzhū
蜘蛛

húdié
蝴蝶

rùi

zhāngláng
蟑螂
mouche =

cāngyíng
苍蝇

jiǎn

zhīzhū
蜘蛛

wúgōng
蜈蚣
papillon =

mìfēng
蜜蜂

húdié
蝴蝶

shī

shī
ver de bois =

xīshuài
蟋蟀

jiǎn

zhùmùchóng
蛀木虫

zhīzhū
蜘蛛
hémiptères =

xīshuài
蟋蟀

shī

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wúgōng
蜈蚣
perceoreille =

wúgōng
蜈蚣

jiǎn

rùi

qīngtíng
蜻蜓
araignée =

kūnchóng
昆虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

cāngyíng
苍蝇

zhīzhū
蜘蛛
scarabée =

cāngyíng
苍蝇

jiǎchóng
甲虫

zhīzhū
蜘蛛

wúgōng
蜈蚣
abeille =

kūnchóng
昆虫

mìfēng
蜜蜂

cāngyíng
苍蝇

xiǎo kūnchóng
小昆虫
moustique =

rùi

jiǎn

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wén
criquet =

xīshuài
蟋蟀

máyǐ
蚂蚁

rùi

huángfēng
黄蜂
chenille =

xiēzi
蝎子

zhùmùchóng
蛀木虫

máochóng
毛虫

húdié
蝴蝶
lombric, ver de terre =

jiǎn

húdié
蝴蝶

mìfēng
蜜蜂

qiūyǐn
蚯蚓
fourmi =

máyǐ
蚂蚁

xiēzi
蝎子

zhāngláng
蟑螂

é
insecte =

qiūyǐn
蚯蚓

mìfēng
蜜蜂

kūnchóng
昆虫

máyǐ
蚂蚁
libellule =

zhùmùchóng
蛀木虫

húdié
蝴蝶

zhàměng
蚱蜢

qīngtíng
蜻蜓
moucheron =

zhùmùchóng
蛀木虫

qiūyǐn
蚯蚓

rùi

wén
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles