Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Insectes test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Insectes category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

araignée =

xiēzi
蝎子

zhīzhū
蜘蛛

mìfēng
蜜蜂

qīngtíng
蜻蜓
pou =

wúgōng
蜈蚣

shī

kūnchóng
昆虫

qīngtíng
蜻蜓
scorpion =

xiēzi
蝎子

jiǎchóng
甲虫

qiūyǐn
蚯蚓

shī
lombric, ver de terre =

jiǎchóng
甲虫

qiūyǐn
蚯蚓

jiǎn

qīngtíng
蜻蜓
blatte =

wén

mìfēng
蜜蜂

huángfēng
黄蜂

zhāngláng
蟑螂
fourmi =

cāngyíng
苍蝇

máyǐ
蚂蚁

zhùmùchóng
蛀木虫

xīshuài
蟋蟀
scarabée =

húdié
蝴蝶

máochóng
毛虫

jiǎchóng
甲虫

qiūyǐn
蚯蚓
perceoreille =

huángfēng
黄蜂

wúgōng
蜈蚣

xiēzi
蝎子

xīshuài
蟋蟀
sauterelle =

zhīzhū
蜘蛛

zhāngláng
蟑螂

zhàměng
蚱蜢

xiēzi
蝎子
papillon de nuit =

shī

zhùmùchóng
蛀木虫

huángfēng
黄蜂

é
cocon =

máyǐ
蚂蚁

jiǎn

wén

huángfēng
黄蜂
ver de bois =

wén

jiǎn

cāngyíng
苍蝇

zhùmùchóng
蛀木虫
papillon =

é

húdié
蝴蝶

xīshuài
蟋蟀

zhīzhū
蜘蛛
criquet =

xīshuài
蟋蟀

húdié
蝴蝶

é

qiūyǐn
蚯蚓
libellule =

wúgōng
蜈蚣

qīngtíng
蜻蜓

wén

huángfēng
黄蜂
mouche =

máochóng
毛虫

jiǎchóng
甲虫

cāngyíng
苍蝇

máyǐ
蚂蚁
moustique =

wén

jiǎchóng
甲虫

xiēzi
蝎子

é
chenille =

cāngyíng
苍蝇

qīngtíng
蜻蜓

qiūyǐn
蚯蚓

máochóng
毛虫
moucheron =

rùi

jiǎn

jiǎn

é
hémiptères =

huángfēng
黄蜂

xiǎo kūnchóng
小昆虫

mìfēng
蜜蜂

máochóng
毛虫
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles