Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Corps Humain test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Corps Humain category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cœur =

xīnzàng
心脏

xiōng

gǔgé
骨骼

dàmǔzhǐ
大拇指
nombril =

dùqí
肚脐

máokǒng
毛孔

nǎo

dòngmài
动脉
ligament =

rèndài
韧带

jīngyè
精液

qūgàn
躯干

cháng
artère =

gāowán
睾丸

jiǎo, zú
脚, 足

yāo

dòngmài
动脉
poitrine =

xiōngqiāng
胸腔

yǎnqiú
眼球

tóu

xīnzàng
心脏
mâle =

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股

fèi

nánrén
男人

fèi
cheveux =

zhòuwén
皱纹

máoshǒu
orteil =

jiǎozhǐ
脚趾

shǒuzhǎng
手掌

dàmǔzhǐ
大拇指

jiǎohòugēn
脚后跟
oeil =yǎnlì
眼力

yīngér
婴儿

bèi
joue =

yǎnqiú
眼球

gǔgé
骨骼

shǒuzhǐ
手指

miànjiá
面颊
talon =

liǎn, miànkǒng
脸, 面孔

jiǎohòugēn
脚后跟

liǎn, miànkǒng
脸, 面孔

dùqí
肚脐
mâchoire =

zhǒu

yānhóu
咽喉gǔgé
骨骼
globe oculaire =

yǎnlì
眼力

luǎncháo
卵巢

zhì

yǎnqiú
眼球
féminin =

yīndào
阴道

tuǐ

fùnǚ
妇女

yǎnlì
眼力
vaisseau sanguin =

zhǐjié
指节

xuèguǎn
血管

yǎnqiú
眼球

fěncì
粉刺
poignet =yǎnqiú
眼球

wàn

gāowán
睾丸
paume =

yīndào
阴道

xuè

shǒuzhǎng
手掌

zhì
bouche =

tuǐ

shìwǎngmó
视网膜

yāo

zuǐ
côté =

gāowán
睾丸

zǐgōng
子宫

lèigǔ
肋骨

túnbù
臀部
grain de beauté =

jiǎo, zú
脚, 足

bèi

zuǐ

zhì
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles