Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Corps Humain test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Corps Humain category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pouce =

dùqí
肚脐

dàmǔzhǐ
大拇指

xiōng

tóu
cheveux =

máo

jìng

jīngyè
精液


visage =

liǎn, miànkǒng
脸, 面孔

xiōng

miànjiá
面颊

nǎitóu
奶头
doigt =

zǐgōng
子宫

nánrén
男人

shǒuzhǐ
手指


joue =

réntǐ
人体

miànjiá
面颊

zhǒu

jīròu
肌肉
fœtus =

gǔgé
骨骼

tāi`ér
胎儿

máokǒng
毛孔

máo
main =

jìngmài
静脉

pí, pízàng
脾, 脾脏

shǒu

fěncì
粉刺
ventre =

bízi
鼻子

réntǐ
人体

gāowán
睾丸

quèbān
雀斑
foie =

qídài
脐带

shǒuzhǎng
手掌

zǐgōng
子宫

gānzàng
肝脏
spermatozoïde =

jǐng

gānzàng
肝脏

féi

jīngyè
精液
veine =

réntǐ
人体

jìngmài
静脉

tuǐ

fěncì
粉刺
front =é

bízi
鼻子

wàn
pied =

jiǎo, zú
脚, 足

pìgu
屁股

nǎo

yǎnqiú
眼球
poumon =

xīnzàng
心脏

fèi

shǒu

xīnzàng
心脏
mamelon =

nǎitóu
奶头

túnbù
臀部

qídài
脐带

máo
derrière =

pìgu
屁股jīngyè
精液

pí, pízàng
脾, 脾脏
utérus =

jǐng

zǐgōng
子宫

nǎitóu
奶头

xuè
tête =

xiōngqiāng
胸腔

qūgàn
躯干

fùbù
腹部

tóu
utérus =zǐgōng
子宫

xiōng

pángguāng
膀胱
nombril =

liǎn, miànkǒng
脸, 面孔

shìwǎngmó
视网膜

pángguāng
膀胱

dùqí
肚脐
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles