Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Corps Humain test

Currently 9 users online.

You will now be tested on the Corps Humain category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

poitrine =

réntǐ
人体xiōng

nǎitóu
奶头
poitrine =

máo

réntǐ
人体

zǐgōng
子宫

xiōngqiāng
胸腔
veine =

yǎnlì
眼力

yānhóu
咽喉

jiǎozhǐ
脚趾

jìngmài
静脉
tibia =

xī, xīgài
膝, 膝盖

bèi

dùqí
肚脐

jìng
torse =

yīngér
婴儿

zǐgōng
子宫

shǒu

qūgàn
躯干
rein =

tóu

shèn, shènzàng
肾, 肾脏

shǒuzhǐ
手指

dùqí
肚脐
mamelon =

túnbù
臀部

nǎitóu
奶头

máo

liǎn, miànkǒng
脸, 面孔
utérus =

zuǐ

zhǐjié
指节

zǐgōng
子宫

fùnǚ
妇女
vagin =

máo

xiōngqiāng
胸腔

jīròu
肌肉

yīndào
阴道
paume =

ěrduo
耳朵

zhǒu

shǒuzhǎng
手掌

jìngmài
静脉
articulation des doigts =

gǔgé
骨骼

jiécháng
结肠

zǐgōng
子宫

zhǐjié
指节
oreille =shèn, shènzàng
肾, 肾脏

ěrduo
耳朵

yǎnqiú
眼球
gorge =

xī, xīgài
膝, 膝盖

gǔgé
骨骼

yānhóu
咽喉

pìgu
屁股
doigt =

yīnjīng
阴茎

dàmǔzhǐ
大拇指

bízi
鼻子

shǒuzhǐ
手指
dos =nánrén
男人

bèi

fùbù
腹部
féminin =

nǎitóu
奶头

fùnǚ
妇女

yǎnqiú
眼球

gāowán
睾丸
nez =

qiánbì
前臂bízi
鼻子

tuǐ
côlon =gāowán
睾丸jiécháng
结肠
corps =

tóugǔ
头骨

yǎnqiú
眼球

shǒuzhǎng
手掌

réntǐ
人体
bébé =

yīngér
婴儿

jìngmài
静脉

zǐgōng
子宫

qiánbì
前臂
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles