Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Force et Énergie test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Force et Énergie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mur du son =

shēng zhàng
声障

jiǎn sù dù
减速度

diàn lì
电力

jiāo liú diàn
交流电
champ magnétique =

bō cháng
波长

xī yǐn lì
吸引力

cícháng
磁场

kě jiàn guāng
可见光
créte =

diàn yā
电压

zǐ wài xiàn
紫外线

shēng pǔ
声谱

fēng zhí
峰值
rayons gamma =

jiǎn sù dù
减速度

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线

guāng pǔ
光谱

gā mǎ shè xiàn
伽马射线
longeur d`onde =

tuī jìn lì
推进力

bō cháng
波长

jiāo liú diàn
交流电

fú shè
辐射
propulsion =

zhèng de
正的

fēng zhí
峰值

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

tuī jìn lì
推进力
décélération =

hóng wài xiàn
红外线

jiǎn sù dù
减速度shēng pǔ
声谱
vitesse du son =

diàn liú
电流

zhèng xián bō
正弦波

shēng sù
声速

zhí liú diàn
直流电
propulsion =

zhèng de
正的

tuī lì
推力

zǔ lì
阻力

diàn lì
电力
spectre du son =

guāng

shēng pǔ
声谱zǐ wài xiàn
紫外线
pôle Nord =

běi jí
北极

tuī jìn lì
推进力

chì lì
斥力

gōng lǜ
功率
pesanteur =

chōnglì
重力

hóng wài xiàn
红外线

jiǎn sù dù
减速度

āi kè sī shè xiàn
X射线
répulsion =

lí xīn lì de
离心力的

chì lì
斥力

zhèng xián bō
正弦波

fǎn guāng
反光
force =

lì liàng
力量

yùn dòng
运动

cí lì
磁力

zǐ wài xiàn
紫外线
onde =bō cháng
波长

yùn dòng
运动

fǎn guāng
反光
magnétisme =

tuī jìn lì
推进力

lí xīn lì de
离心力的

chì lì
斥力

cí lì
磁力
attraction =

kě jiàn guāng
可见光

xī yǐn lì
吸引力

diàn cí de
电磁的

guǐ dào
轨道
watt =

āi kè sī shè xiàn
X射线

shēng sù
声速

wǎ tè
瓦特

diàn dòng bō xíng
电动波形
onde sinusoïdale =

zhèng xián bō
正弦波

xī yǐn lì
吸引力

fǎn guāng
反光

chǎng lì xiàn
场力线
voltage =

diàn yā
电压

hóng wài xiàn
红外线

cícháng
磁场

jiāo liú diàn
交流电
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles