Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Force et Énergie test

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Force et Énergie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

sonore =

shēng zhàng
声障

diàn liú
电流

yīn bō
音波

kě jiàn guāng
可见光
ultraviolet =

nán jí
南极

jiāo liú diàn
交流电

zǐ wài xiàn
紫外线

cí lì
磁力
pôle Sud =

nán jí
南极

jiāo liú diàn
交流电

jiāo liú diàn
交流电

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的
onde =guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线

guāng pǔ
光谱

shēng yīn
声音
positive =

fú shè
辐射

zhèng de
正的

shēng sù
声速

yùn dòng
运动
propulsion =

tuī jìn lì
推进力

fǎn guāng
反光

diàn yā
电压

lì liàng
力量
pesanteur =

jiāo liú diàn
交流电

shēng pǔ
声谱

fú shè
辐射

chōnglì
重力
freiner =

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

jīnglì
精力

中性线
中性线

diàn yā
电压
lumière visible =

chōnglì
重力

nán jí
南极

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

kě jiàn guāng
可见光
mur du son =

shēng zhàng
声障

jīnglì
精力shēng sù
声速
électro-aiment =

zhèng de
正的

diàn cí tǐ
电磁体

tuī lì
推力

jīnglì
精力
puissance =

中性线
中性线

diàn lì
电力

gōng lǜ
功率

nán jí
南极
orbite =

tuī lì
推力

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

lì liàng
力量

guǐ dào
轨道
infrarouge =

nán jí
南极

diàn liú
电流

hóng wài xiàn
红外线

běi jí
北极
force centrifuge =

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

kě jiàn guāng
可见光

shēng bō
声波

bō cháng
波长
watt =

wǎ tè
瓦特

jì xiàn
迹线

shēng yīn
声音

shēng bō
声波
décélération =

gā mǎ shè xiàn
伽马射线

lì liàng
力量

jiǎn sù dù
减速度

fēng zhí
峰值
attraction =

běi jí
北极

yùn dòng
运动

xī yǐn lì
吸引力

gā mǎ shè xiàn
伽马射线
magnétisme =

kě jiàn guāng
可见光

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

cí lì
磁力

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波
longeur d`onde =

中性线
中性线

bō cháng
波长

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

zhèng xián bō
正弦波
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles