Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Force et Énergie test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Force et Énergie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

fréquence =

pín lǜ
频率

diàn liú
电流

běi jí
北极

diàn lì
电力
sonore =

kě jiàn guāng
可见光

yīn bō
音波lí xīn lì de
离心力的
négative =

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

fǎn guāng
反光

bō cháng
波长
spectre du son =

guǐ dào
轨道

diàn dòng bō xíng
电动波形

diàn lì
电力

shēng pǔ
声谱
propulsion =

tuī jìn lì
推进力

gā mǎ shè xiàn
伽马射线

shēng pǔ
声谱

kě jiàn guāng
可见光
accélération =

jiā sù dù
加速度

zhì dòng qì, shā chē, zhá
制动器, 刹车, 闸

fǎn guāng
反光

pín lǜ
频率
watt =

wǎ tè
瓦特

shēng zhàng
声障

tuī lì
推力

diàn yā
电压
courant continu =

中性线
中性线

chǎng lì xiàn
场力线

zhí liú diàn
直流电

chì lì
斥力
propulsion =

běi jí
北极

lì liàng
力量

shēng zhàng
声障

tuī lì
推力
rayons X =

āi kè sī shè xiàn
X射线

nán jí
南极

chōnglì
重力

kě jiàn guāng
可见光
électro-aiment =

xī yǐn lì
吸引力

jīnglì
精力

diàn cí tǐ
电磁体

zhèng xián bō
正弦波
champ magnétique =

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

fú shè
辐射

cícháng
磁场

diàn dòng bō xíng
电动波形
son =diàn cí de
电磁的

fǎn guāng
反光

shēng yīn
声音
ultrasons =

zhèng de
正的

diàn liú
电流

guǐ dào
轨道

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波
magnétisme =

cí lì
磁力

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线

bō cháng
波长

bō cháng
波长
onde =

cícháng
磁场

zǔ lì
阻力cícháng
磁场
ultraviolet =

diàn liú
电流

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线

lí xīn lì de
离心力的

zǐ wài xiàn
紫外线
courant alternatif =

zhí liú diàn
直流电

jiǎn sù dù
减速度

jiāo liú diàn
交流电

中性线
中性线
rayons gamma =

gā mǎ shè xiàn
伽马射线

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

tuī lì
推力

běi jí
北极
mouvement =

kě jiàn guāng
可见光

guǐ dào, guǐ xiàn
轨道, 轨线

yùn dòng
运动

fú shè
辐射
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles