Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Force et Énergie test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Force et Énergie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

voltage =

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

diàn yā
电压

hóng wài xiàn
红外线

xī yǐn lì
吸引力
rayonnement ultraviolet =

jīnglì
精力

tuī lì
推力

cícháng
磁场

zǐ wài xiàn
紫外线
décélération =

jiā sù dù
加速度

中性线
中性线

lì liàng
力量

jiǎn sù dù
减速度
pôle Sud =

nán jí
南极

běi jí
北极

kě jiàn guāng
可见光

pín lǜ
频率
accélération =

jiā sù dù
加速度

jì xiàn
迹线

shēng bō
声波

diàn cí de
电磁的
sonore =

yīn bō
音波

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

shēng pǔ
声谱

diàn lì
电力
orbite =

guǐ dào
轨道

cítiě
磁铁

jiǎn sù dù
减速度

tuī jìn lì
推进力
propulsion =

diàn cí de
电磁的

tuī jìn lì
推进力

lì liàng
力量

guāng
puissance =

jiā sù dù
加速度

gōng lǜ
功率

shēng zhàng
声障

chǎng lì xiàn
场力线
vitesse du son =

wǎ tè
瓦特

shēng sù
声速

yīn bō
音波

diàn dòng bō xíng
电动波形
aimant =

cítiě
磁铁

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

nán jí
南极

yīn bō
音波
spectre du son =

gōng lǜ
功率

diàn cí tǐ
电磁体

shēng pǔ
声谱

zǐ wài xiàn
紫外线
courant alternatif =

yùn dòng
运动

chāo shēng; chāo yīn bō
超声; 超音波

lí xīn lì de
离心力的

jiāo liú diàn
交流电
répulsion =

chì lì
斥力

jīnglì
精力

cícháng
磁场

gōng lǜ
功率
attraction =

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

xī yǐn lì
吸引力

hóng wài xiàn
红外线

diàn yā
电压
force centrifuge =

zhèng xián bō
正弦波

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力

zǔ lì
阻力

diàn yā
电压
trajectoire =

jiā sù dù
加速度

guāng pǔ
光谱

zǔ lì
阻力

jì xiàn
迹线
lumière =

zhèng xián bō
正弦波

shēng zhàng
声障

guāng

fēng zhí
峰值
centrifuge =

diàn cí de
电磁的

lí xīn lì de
离心力的

diàn yā
电压

zhèng de
正的
ligne neutre =

hóng wài xiàn
红外线

中性线
中性线

shēng yīn
声音

cícháng
磁场
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles