Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Dictionnaire Français-Chinois Force et Énergie test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Force et Énergie category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

watt =

zǐ wài xiàn
紫外线

wǎ tè
瓦特

fǎn guāng
反光

chǎng lì xiàn
场力线
centrifuge =

lì liàng
力量

hóng wài xiàn
红外线

lí xīn lì de
离心力的

fēng zhí
峰值
longeur d`onde =

bō cháng
波长

gōng lǜ
功率

shēng bō
声波

wǎ tè
瓦特
force =

yùn dòng
运动

āi kè sī shè xiàn
X射线

lì liàng
力量

diàn cí tǐ
电磁体
ligne neutre =

fǎn guāng
反光

中性线
中性线

guāng pǔ
光谱

fēng zhí
峰值
mur du son =

shēng zhàng
声障

gōng lǜ
功率

tuī lì
推力

diàn cí de
电磁的
ultraviolet =

guāng pǔ
光谱

fǎn guāng
反光

jì xiàn
迹线

zǐ wài xiàn
紫外线
lumière =

kě jiàn guāng
可见光

guāng

zǐ wài xiàn
紫外线

xī yǐn lì
吸引力
vitesse du son =

gōng lǜ
功率

shēng sù
声速

yīn bō
音波

zhèng de
正的
négative =

gōng lǜ
功率

fù de, yīn xìng de
负的, 阴性的

cítiě
磁铁

cítiě
磁铁
courant continu =

zhèng de
正的

wǎ tè
瓦特

gōng lǜ
功率

zhí liú diàn
直流电
son =

hóng wài xiàn
红外线

yīn bō
音波

āi kè sī shè xiàn
X射线

shēng yīn
声音
attraction =

xī yǐn lì
吸引力

diàn cí de
电磁的

zǔ lì
阻力

tuī jìn lì
推进力
polarité =

běi jí
北极

jí xìng; liǎng jí
极性; 两极

yīn bō
音波

lí xīn lì; dì xīn yǐn lì
离心力; 地心引力
électricité =

wǎ tè
瓦特

zhèng xián bō
正弦波

bō cháng
波长

diàn lì
电力
pôle Nord =

jì xiàn
迹线

tuī jìn lì
推进力

běi jí
北极

āi kè sī shè xiàn
X射线
aimant =

běi jí
北极

tuī jìn lì
推进力

cítiě
磁铁

shēng yīn
声音
spectre de lumière =

zhèng xián bō
正弦波

chōnglì
重力

guāng pǔ
光谱

pín lǜ
频率
positive =

shēng zhàng
声障

chōnglì
重力

jì xiàn
迹线

zhèng de
正的
spectre du son =

cí lì
磁力

shēng pǔ
声谱

cícháng
磁场

hóng wài xiàn
红外线
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles